Temat szkolenia

Nowe sprawozdania dla gmin w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - pozyskiwanie danych, wypełnianie sprawozdań.

Informacje

Start

26.01.2024 (pt.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Zmieniające się przepisy prawa , w tym o utrzymaniu czystości i porządku nałożyły nowe obowiązki dotyczące sprawozdawczości z zakresu gospodarki wodno-ciekowej.  Za rok 2023r będą musiały być wypełnione i przesłane 2 różne sprawozdania dot gospodarki wodnościekowej w gminie i aglomeracji. Na proponowanym  szkoleniu zostaną przedstawione nowe obowiązki nałożone na organy gminy

Adresaci szkolenia

Urzędnicy administracji publicznej (urzędów gmin, miast), zajmujący się tematyką odpadów komunalnych, ochrony środowiska, zajmujących się gospodarka ściekową., podmiotów opróżniających zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Program szkolenia

1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć dotyczących gospodarki ściekowej
2. Zakres wydawanego zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków:
• analiza wniosku
• weryfikacja oczyszczalni do której mają trafiać ścieki
• wyposażenie podmiotu prowadzącego opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków
• okres wydania decyzji
3. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych – weryfikacja
• sprawdzanie zgodności z regulaminem
• weryfikowanie częstotliwości
4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków
• analiza technologii oczyszczania scieków
• odprowadzenie oczyszczonych scieków- gdzie następuje
• usuwanie osadów z oczyszczalni
• problemy z podpisaniem umów na usuwanie osadu.
5. Przygotowanie informacji do sprawozdań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz ustawy Prawo wodne nowych sprawozdań (wątpliwości interpretacyjne i realizacyjne). Sprawozdanie podmiotu opróżniającego zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków
• ścieki bytowe
• ścieki przemysłowe
• ścieki z terenu gminy i z terenu aglomeracji
• sprawozdania gmin ( skąd możemy pozyskać nowe informacje m.in. )
• ilość pobranej wody użytkowników nie podłączonych do kanalizacji
• liczba przeprowadzonych kontroli dokumentów oraz wynikach tej kontroli
• sprawdzenie zgodności działalności z postanowieniami regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie
• wykaz stacji zlewnych
a) weryfikacja danych przedstawianych w sprawozdaniach
b) organy, którym przekazuje się sprawozdania
c) terminy przekazania sprawozdań
d) korekta sprawozdań
6. Wymiana doświadczeń w zakresie kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
• niezbędne dokumenty kontrolującego
• stwierdzone nieprawidłowości
• współpraca pomiędzy organami
7. Sankcje karne i administracyjne
8. Analiza problemów przedstawianych przez uczestników szkolenia

Osoba prowadząca kurs

posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w inspekcji ochrony środowiska, a także związane z kierowaniem  działem kontroli w Wodach Polskich. Współpracuje z gminami oraz zakładami komunalnymi w tematach związanych z gospodarką odpadami w tym odpadami komunalnymi. Jest członkiem grupy roboczej przy Ministrze Klimatu i Środowiska oraz ekspertem przy Konwencie Kierowników Jednostek Komunalnych. Współpracuje także z Krajową Izbą Gospodarki Odpadami.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content