Temat szkolenia

Nowe obowiązki w gospodarce ściekowej, w tym nowa sprawozdawczość gmin

Informacje

Start

16.02.2023 (czw.), 10:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

390 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Zmieniające się przepisy prawa , w tym o utrzymaniu czystości i porządku nałożyły nowe obowiązki dotyczące zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Również podmioty administrujące sieciami kanalizacyjnymi czy oczyszczalniami muszą realizować obowiązki, żeby uniknąć kar z nimi związanymi. Na proponowanym szkoleniu zostaną przedstawione nowe obowiązki nałożone na organy gminy czy tez podmioty usuwające ścieki, nieczystości ciekłe oraz osady z przydomowych oczyszczalni.

Adresaci szkolenia

Na szkolenie zapraszamy specjalistów ds. gospodarki odpadami, podmioty usuwające ścieki/ nieczystości ciekłe, specjalistów ds. ochrony środowiska, wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Program szkolenia

1. Zakres wydawanego zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych
oczyszczalni ścieków – analiza projektu rozporządzenia
2. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych – weryfikacja
3. Termin niezbędnej zmiany uchwał w zakresie nieczystości ciekłych i osadów z oczyszczalni
przydomowych
– zakres zmian w uchwałach
– rodzaje uchwał, w których powinny nastąpić zmiany
– przykłady zapisów
4. Możliwości i warunki pozyskania dofinansowania na kanalizację i oczyszczalnie
– zapisy w VI KPOSK i ich wpływ na możliwości pozyskania dofinansowania
– warunki brzegowe wynikające ze zmiany Prawa Wodnego
– weryfikacja spełniania warunków brzegowych – na jakim etapie następuje
– rola Wód Polskich w procedurze inwestycyjnej
5. Warunki prawne i techniczne opróżniania zbiorników bezodpływowych
– spełnianie wymogów uzyskanego zezwolenia
– sprawdzanie oczyszczalni ścieków do której przewożone są ścieki
6. Przygotowanie informacji do nowych sprawozdań (wątpliwości interpretacyjne i realizacyjne)
a) sprawozdanie podmiotu opróżniającego zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe
oczyszczalnie ścieków
-ścieki bytowe
– ścieki przemysłowe
-ścieki z terenu gminy i z terenu aglomeracji
b) sprawozdania gmin (nowe informacje)
– ilość pobranej wody użytkowników nie podłączonych do kanalizacji
– liczba przeprowadzonych kontroli dokumentów oraz wynikach tej kontroli
c) Weryfikacja danych przedstawianych w sprawozdaniach
d) organy którym przekazuje się sprawozdania
7. Wykonawstwo zastępcze opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach
przydomowych oczyszczalni ścieków
8. Sankcje karne i administracyjne
9. Analiza problemów przedstawianych przez uczestników szkolenia

Osoba prowadząca kurs

Wieloletni pracownik instytucji samorządowych i rządowych (w tym kontrolnych) oraz podmiotów gospodarczych zajmujący się tematyką gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, opłat za korzystanie ze środowiska itp. Ekspert szeroko rozumianej gospodarki odpadami. Uczestnik posiedzeń Senackiej Komisji Ochrony Środowiska. Piastowała także funkcję sekretarza grupy roboczej – gospodarka odpadami działającej przy Głównym Dyrektorze Ochrony Środowisk. Konsultant doboru technologii i przetwarzania odpadów, w tym odpadów komunalnych. Osoba weryfikująca wnioski w zakresie gospodarki odpadami, opłaty produktowej. Wieloletni doświadczony wykładowca.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content