Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Nowe obowiązki gmin w zakresie usuwania nieczystości ciekłych – kontrola właścicieli nieruchomości

Informacje

Start

23.02.2023 (czw.), 10:00

Potwierdzone

Lokalizacja

Lublin

Liczba godzin

6

Cena

430 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Na szkoleniu zostaną omówione bardzo duże zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie obowiązków gmin dotyczących usuwania nieczystości ciekłych, nowych obowiązków właścicieli nieruchomości i podmiotów prowadzących działalność asenizacyjną.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory dokumentów/ – dotyczących problematyki szkolenia oraz specjalnie dedykowany adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu. Bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Nowe wzory dokumentów – dostępne dla uczestników – dedykowane specjalnie do tematyki szkolenia

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi.

Program szkolenia

1. Nowe obowiązki w zakresie prowadzenia przez gminę ewidencji danych dotyczących usuwania nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości
2. Nowy obowiązek sprawozdawczy wójta, burmistrza, prezydenta dotyczących
a) liczby zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;
b) liczby właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczbie osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków;
c) liczby zawartych umów, o których mowa w art. 6 ust. 1, w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym;
d) liczby zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina;
e) częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3;
f) ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe bytowe oraz przemysłowe;
g) ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, stacjach zlewnych, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy nieczystości ciekłe, w postaci wykazu tych stacji;
h) liczby przeprowadzonych kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, o których mowa w art. 6 ust. 5a, oraz wynikach tych kontroli.
3. Gdzie przekazywane będzie sprawozdanie organu wykonawczego gminy?
4. Zmiany w regulaminach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
5. Nowe obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie umów.
6. Nowy obowiązek prowadzenia przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta kontroli podmiotów w zakresie realizacji obowiązków związanych z usuwaniem nieczystości ciekłych – nowa częstotliwość kontroli.
7. Plan kontroli – co będzie obejmował?
8. Nowy zakres decyzji na wykonanie zastępcze obowiązku.
9. Nowe uchwały w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegający się o uzyskanie zezwolenia.
10. Obowiązek dla gminnych jednostek organizacyjnych dostarczania odebranych nieczystości oraz osadów ściekowych do wskazanych oczyszczalni.
11. Zmiany we wnioskach o udzielenie zezwolenia.
12. Wezwanie przedsiębiorcy do zaniechania naruszeń czy też przekazania sprawozdania.
13. Nowa okoliczności determinujące cofnięcie zezwolenia.
14. Nowa treść sprawozdania składanego przez podmiot posiadający zezwolenie.
15. Nowe kary dla podmiotów osiadających zezwolenie.
16. Nowe kary od 10000 zł do 50000 zł dla wójta, burmistrza, prezydenta za brak prowadzonych kontroli właścicieli nieruchomości.
17. Obowiązek podjęcia przez organ stanowiący gminy nowych uchwał.
18. Wejście w życie nowych przepisów.
19. Przeprowadzanie kontroli u właścicieli nieruchomości:
• jak przeprowadzić kontrolę u właścicieli nieruchomości w zakresie przestrzegania obowiązków ustawowych
• obowiązek kontroli prowadzonej przez wójta/ burmistrza/ prezydenta
• kto przeprowadza kontrolę, czy tylko pracownik merytoryczny
• jakie obowiązki właścicieli podlegają kontroli
• czy należy opracować plan kontroli
• zarządzenie w sprawie kontroli
• z jaka częstotliwością należy kontrolować właścicieli nieruchomości
• kontrola nieruchomości należącej do osoby fizycznej a kontrola nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza
• czy kontrole przeprowadza jeden pracownik
• udział rzeczoznawców i wykorzystanie niezbędnego sprzętu podczas czynności kontrolnych,
• uzyskiwanie informacji niezbędnych do kontroli od innych podmiotów i organów
• przesłuchiwanie osób
• kary za utrudnienia przeprowadzonej kontroli
• czy pracownicy odpowiadają za brak prowadzonych kontroli?
• udział policji w czynnościach kontrolnych
• mandaty karne za niewykonywanie obowiązków przez właścicieli nieruchomości, kto może nałożyć,
• porównanie danych w stacji zlewnej
• kara grzywny za utrudnienie bądź udaremnienie kontroli.
20. Upoważnienie pracowników przeprowadzających kontrolę
• obowiązek okazania legitymacji służbowej
• czy wcześniej zawiadamiać właścicieli nieruchomości o kontroli?
• czy kontrolę należy przeprowadzić na terenie nieruchomości?
• czy można kontrole przeprowadzić w siedzibie urzędu gminy/miasta?
• czy przy kontroli musi być obecny właściciel nieruchomości?
21. Treść protokołu z przeprowadzonej kontroli
• doręczanie protokołu z kontroli
• wykorzystanie ustaleń kontroli w prowadzonym postępowaniu dowodowym
22. Odpowiedzialność finansowa pracowników urzędu za brak kontroli – kary pieniężne
23. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub POŚ;
a) czy odstąpić od nakładania wykonania obowiązku w przypadku zlokalizowania na posesji sławojki, wygódki?
b) wezwanie do posadowienia zbiornika lub przydomowej oczyszczalni ścieków,
c) postępowanie w sprawie wydania decyzji nakazującej wyposażenie nieruchomości w zbiornik na nieczystości lub POŚ,
d) decyzje nakazujące wykonanie obowiązku,
e) czy w decyzjach określać termin?
f) strony postępowania nakazowego,
g) obowiązek zawarcia umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego,
h) czy umowa może być ustna?
i) dowody uiszczania opłat,
j) decyzja na wykonanie zastępcze opróżniania zbiornika bezodpływowego
k) stawki opłat w decyzjach,
l) terminy wykonywania obowiązku, czas obowiązywania decyzji,
m) określenie częstotliwości opróżniania zbiornika w decyzjach,
n) obowiązek przyłączenia do kanalizacji – procedura nakazowa.
24. Obowiązek przygotowania nowych uchwał na bazie rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych i transportu nieczystości ciekłych

Osoba prowadząca kurs

współpracownik wielu samorządów, jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Przeprowadził ponad tysiąc szkoleń dla gmin i związków międzygminnych z tematyki  problemów związanych z usuwaniem nieczystości ciekłych oraz przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Osoba świetnie orientująca się w problemach jakie napotykają pracownicy gmin w stosowaniu przepisów ustawy śmieciowej.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content