Temat szkolenia

Nowe obowiązki gmin w zakresie kontroli usuwania nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości i firmy asenizacyjne – zmiany w ustawie

Informacje

Start

17.02.2023 (pt.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

4

Cena

390 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Sejm w czwartek 9 maja 2022 r. znowelizował ustawę Prawo wodne, które ma wdrożyć dyrektywę unijną dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych.

Ustawa m.in. doprecyzowuje zakres i procedury przyjmowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w samorządach. Precyzuje dotychczasowe obowiązki gmin, m.in. jeśli chodzi o ewidencjonowanie i sprawozdawczość dotyczącą gospodarowania nieczystościami ciekłymi, w tym z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Określa zasady dotyczące postępowania z nieczystościami ciekłymi z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

Na szkoleniu zostaną omówione planowane, bardzo duże zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie obowiązków gmin dotyczących usuwania nieczystości ciekłych, nowych obowiązków właścicieli nieruchomości i podmiotów prowadzących działalność asenizacyjną.

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji edytowalnej  oraz adres mailowy

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi, nieczystościami ciekłymi.

Program szkolenia

1. Nowe obowiązki w zakresie prowadzenia przez gminę ewidencji danych dotyczących usuwania nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości,
2. Nowy obowiązek sprawozdawczy wójta, burmistrza, prezydenta dotyczący:
a) liczby zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;
b) liczby właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczbie osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków;
c) liczby zawartych umów, o których mowa w art. 6 ust. 1, w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym;
d) liczby zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina;
e) częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3;
f) ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe bytowe oraz przemysłowe;
g) ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej;
h) stacjach zlewnych, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy nieczystości ciekłe, w postaci wykazu tych stacji;
i) liczby przeprowadzonych kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, o których mowa w art. 6 ust. 5a, oraz wynikach tych kontroli.
3. Gdzie przekazywane będzie sprawozdanie organu wykonawczego gminy,
4. Zmiany w regulaminach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
5. Nowe obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie umów
6. Nowy obowiązek prowadzenia przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta kontroli podmiotów w zakresie realizacji obowiązków związanych z usuwaniem nieczystości ciekłych
7. Nowa częstotliwość kontroli do właścicieli nieruchomości
8. Plan kontroli – co będzie obejmował?
9. Nowy zakres decyzji na wykonanie zastępcze obowiązku
10. Nowe uchwały w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
11. Obowiązek dla gminnych jednostek organizacyjnych dostarczania odebranych nieczystości oraz osadów ściekowych do wskazanych oczyszczalni
12. Zmiany we wnioskach o udzielenie zezwolenia,
13. Wezwanie przedsiębiorcy do zaniechania naruszeń czy też przekazania sprawozdania
14. Nowa okoliczności determinujące cofnięcie zezwolenia
15. Nowa treść sprawozdania składanego przez podmiot posiadający zezwolenie
16. Nowe kary dla podmiotów osiadających zezwolenie
17. Nowe kary od 10000 zł do 50000 zł dla wójta, burmistrza, prezydenta za brak prowadzonych kontroli właścicieli nieruchomości
18. Kara grzywny za utrudnienie bądź udaremnienie kontroli
19. Obowiązek podjęcia przez organ stanowiący gminy nowych uchwał
20. Wejście w życie nowych przepisów

Osoba prowadząca kurs

wieloletni samorządowiec, trener, szkoleniowiec który przeprowadził najwięcej szkoleń z problematyki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce. Doświadczenie ponad tysiąca przeprowadzonych szkoleń dla pracowników samorządowych, wiele tysięcy zadowolonych uczestników.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content