Temat szkolenia

KSIĘGOWANIE FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 2024

Informacje

Start

03.06.2024 (pon.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad księgowania funduszu alimentacyjnego w świetle ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawniającym do alimentów, zgodnie z którą 40% kwoty należności powinno stanowić dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela, a pozostałe 60% i odsetki będą stanowić dochód budżetu państwa. Na szkoleniu omówione zostaną aktualnie obowiązujące przepisy o rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, w tym obowiązujące od 2023 roku zmiany przepisów o sprawozdawczości budżetowej w zakresie zadań zleconych

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz OPS, PCPR, ROPS i innych zainteresowanych jednostek pomocy społecznej oraz SCUW i urzędów wojewódzkich.

Program szkolenia

1. Finanse publiczne jednostek pomocy społecznej 2024.
2. Samorządowe Centra Usług Wspólnych – zasady prowadzenia obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej, w tym w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek pomocy społecznej.
3. Zasady łączenia placówek wsparcia dziennego, placówek opiekuńczo – wychowawczych, jednostek pieczy zastępczej i innych podmiotów wyznaczonych do pracy z rodziną z OPS, PCPR, ROPS.
4. Zasady klasyfikowania przychodów i kosztów jednostek pomocy społecznej – definiowanie działalności podstawowej i pozostałej operacyjnej, działalności finansowej – wymogi ustawy o rachunkowości i rozporządzenia ws. planów kont.
5. Zasady rozliczania i księgowania zadań własnych i zleconych – wzory i schematy księgowań w jednostce bezpośrednio realizującej zadanie, w urzędzie, w organie budżetowym (finansowym).
6. Zasady księgowania funduszu alimentacyjnego – wzory i schematy dekretacji.
7. Zasady księgowania świadczeń nienależnych – wzory i schematy dekretacji.
8. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów i RIO.
9. Sprawozdawczość budżetowa zadań zleconych po zmianach z 2023 roku: RB-27ZZ a RB-27S jednostki bezpośrednio realizującej zadanie.
10. Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych – zasady sporządzania sprawozdania z zadań zleconych RB-ZN.
11. Zadania zlecone a wynik finansowy i wynik wykonania budżetu JST – prawidłowe wykazanie zadań zleconych w sprawozdaniu finansowym jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie oraz jednostki samorządu terytorialnego.
12. Analiza zgodności danych pomiędzy poszczególnymi rodzajami sprawozdań typu „Rb” a sprawozdaniem finansowym.
13. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 1

03.06.2024 (pon.), 09:00
online
Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content