Temat szkolenia

Kontrola podatkowa w gminie – rodzaje kontroli oraz metodyka ich wykonywania©

Informacje

Start

03.04.2023 (pon.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

320 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Zgodnie z art. 281 Ordynacji podatkowej – organy podatkowe pierwszej instancji, przeprowadzają kontrolę podatkową u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych. Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom kompleksowych informacji o rodzajach kontroli jakie powinny być wykonywane w ramach funkcjonującego systemu utrzymania czystości i porządku w gminach. Uczestnicy poznają metodykę doboru próby do kontroli oraz zasady dokumentowania czynności kontrolnych. Dowiedzą się z jakich etapów składają się kontrole i jak wykorzystać ich wyniki.

Adresaci szkolenia

Wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast), skarbnicy gmin, osoby którym powierzono obowiązki w zakresie kontroli w  systemie podatków lokalnych oraz wszystkie osoby zainteresowane przedmiotowym zagadnieniem.

Program szkolenia

Metodyka doboru próby do kontroli.
2. Kontrola podatkowa, w tym:
a) zakres podmiotowy kontroli;
b) zakres przedmiotowy kontroli;
c) zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli;
d) upoważnienie do kontroli;
e) uprawnienia kontrolującego;
f) rodzaje postępowań dowodowych w czasie kontroli podatkowej;
g) dokumentowanie kontroli podatkowej;
h) wykorzystanie wyników kontroli podatkowej.
i) zasady wykonywania kontroli podatkowej w mieszkaniu podatnika;
j) czas na wykonanie kontroli;
k) termin na wydanie decyzji podatkowej;
l) przeprowadzenie kontroli podatkowej bez zawiadomienia;
m) asysta podczas czynności kontrolnych;
n) odpowiedzialność karna skarbowa za delikty związane z zachowaniami podczas kontroli.
o) wykorzystanie wyników kontroli podatkowej – wszczęcie i prowadzenie postępowania podatkowego: termin, właściwość miejscowa, dowody w sprawie.
p) e-standard kontroli podatkowej;
q) struktura wezwania w oparciu o e-standard e-kontroli podatkowej;
r) środki komunikacji w e-postępowaniu kontrolnym;
s) nośniki na jakich przekazywane są dokumenty podczas e-kontroli podatkowej.
3. Co powinno się kontrolować, tak aby uzyskać efekt podczas działań kontrolnych: przedmioty opodatkowania w podatku: rolnym, leśnym, od nieruchomości, w opłacie reklamowej, opłacie targowej. Przedmioty i zdarzenia, które widzimy na co dzień – czy powinny być opodatkowane.
4. Co jest przedmiotem kontroli inkasenta podatkowego.
5. Kontrola podatkowa względem przedsiębiorcy – w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę Prawo przedsiębiorców.
6. Kontrola podatkowa w gminach a standardy kontroli zarządczej, w tym:
a) środowisko wewnętrzne,
b) cele i zarządzanie ryzykiem,
c) mechanizmy kontroli,
d) informacja i komunikacja,
e) monitorowanie i ocena.
7. Standardy kontroli wykonywanej przez organy administracji publicznej, w tym:
a. uczciwość i rzetelność;
b. niezależność i obiektywizm;
c. poufność;
d. profesjonalny osąd.
8. Etapy postępowania kontrolnego, w tym:
a. planowanie kontroli;
b. koordynacja kontroli;
c. program kontroli;
d. korzystanie z pomocy biegłych;
e. informowanie o wynikach kontroli;
f. monitorowanie realizacji zaleceń i wniosków.
9. Podstawowe pojęcia: Nieprawidłowość / uchybienie.
10. Rodzaje błędów: błąd dopuszczalny / błąd nietypowy / błąd oczekiwany / błąd operacyjny.
11. Standardy kontroli zarządczej w zakresie realizacji obowiązków kontrolnych w podatkach i opłatach lokalnych
12. Koncepcja zmiany struktury organizacyjnej urzędu obsługującego organ kontroli.
13. Zarządzanie ryzykiem w systemie kontroli organu gminy.
14. Dyskusja, pytania oraz podsumowanie szkolenia.

Osoba prowadząca kurs

prawnik , licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content