Temat szkolenia

Kontrola gminy w firmach odbierających nieczystości ciekłe i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych

Informacje

Start

03.02.2022 (czw.), 09:00

Lokalizacja

Online

Liczba godzin

6

Cena

390 zł

Kontakt

81 442 08 09

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw samorządy będą mogły skuteczniej walczyć z osobami, które niezgodnie z prawem pozbywają się nieczystości. Mieszkańcy za utrudnianie kontroli zapłacą nawet 5 tys. zł, a samorządy za zaniechania w ich przeprowadzaniu będzie grozić sankcja do 50 tys. zł.

Cel i korzyści ze szkolenia

Na szkoleniu zostaną omówione procedury i zasady kontroli prowadzonej przez pracowników gmin obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, wyposażenia nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz procedury kontroli przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory pism/ oraz adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu.

Nowe wzory dokumentów – dostępne dla uczestników – dedykowane specjalnie do tematyki szkolenia

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi.

Program szkolenia

Część I KONTROLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 1. Jak przeprowadzić kontrolę u właścicieli nieruchomości w zakresie przestrzegania obowiązków ustawowych?

  • obowiązek kontroli prowadzonej przez wójta/ burmistrza/ prezydenta

  • kto przeprowadza kontrolę?

  • jakie obowiązki właścicieli podlegają kontroli?

  • czy należy opracować plan kontroli?

  • zarządzenie w sprawie kontroli

  • z jaka częstotliwością należy kontrolować właścicieli nieruchomości?

  • kontrola nieruchomości należącej do osoby fizycznej a kontrola nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza,

  • czy kontrole przeprowadza jeden pracownik?

  • Jak ma być treść upoważnienie pracowników przeprowadzających kontrolę?

  • obowiązek okazania legitymacji służbowej,

  • czy wcześniej zawiadamiać właścicieli nieruchomości o kontroli?

  • czy kontrolę należy przeprowadzić na terenie nieruchomości?

  • czy można kontrole przeprowadzić w siedzibie urzędu gminy/miasta?

  • czy przy kontroli musi być obecny właściciel nieruchomości?

  • jak powinna być treść protokołu z przeprowadzonej kontroli?

  • doręczanie protokołu z kontroli,

  • wykorzystanie ustaleń kontroli w prowadzonym postępowaniu dowodowym,

  • czy pracownicy odpowiadają za brak prowadzonych kontroli?

  • odpowiedzialność finansowa pracowników urzędu za brak kontroli – kary pieniężne

  • udział policji w czynnościach kontrolnych,

  • mandaty karne za niewykonanie obowiązków przez właścicieli nieruchomości, kto może nałożyć?
CZĘŚĆ II KONTROLA PRZEDSIĘBIORCÓW ASENIZACYJNYCH

 1. Planowanie kontroli u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 2. Obszary ryzyka naruszenia przepisów przez przedsiębiorców asenizacyjnych – co ma organ gminy kontrolować

 3. Z jaka częstotliwością wójt/ burmistrz / prezydent ma przeprowadzać kontrolę przedsiębiorców asenizacyjnych?

 4. Jak przeprowadzić kontrole u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

  • zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli

  • termin wszczęcia kontroli

  • oględziny pojazdów – kiedy można przeprowadzić i w jakim czasie?

  • oględziny z dokumentów,

  • doręczanie upoważnienia do kontroli,

  • zmiana osób przeprowadzających kontrolę,

  • treść upoważnienia dla osób kontrolujących,

  • obowiązki przedsiębiorcy w trakcie prowadzonej kontroli,

  • kontrola przeprowadzana w sposób zdalny,

  • kontrola przeprowadzana w siedzibie gminy,

  • czynności kontrolne a zakłócanie prowadzonej działalności gospodarczej,

  • czas trwania kontroli,

  • przedłużenie czasu wykonywania czynności kontrolnych,

  • przerwanie czynności kontrolnych,

  • książka kontroli,

  • sprzeciw wobec prowadzonych czynności kontrolnych,

  • protokół kontroli,

  • porównanie danych w stacji zlewnej,

  • udział rzeczoznawców i wykorzystanie niezbędnego sprzętu podczas czynności kontrolnych,

  • uzyskiwanie informacji niezbędnych do kontroli od innych podmiotów i organów,

  • przesłuchiwanie osób,

  • kary za utrudnienia przeprowadzonej kontroli,

  • działalność bez uzyskania zezwolenia – kary,

  • treść zezwolenia na wykonywanie działalności,

  • sprawozdania składane przez przedsiębiorców asenizacyjnych,

  • weryfikacja danych w złożonych sprawozdaniach,

  • kary pieniężne za brak sprawozdania. Nierzetelne sprawozdanie – kiedy nakładać?Osoba prowadząca kurs

Współpracownik wielu samorządów. Jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, przeprowadził kilkaset szkoleń dla gmin i związków międzygminnych z tematyki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji administracyjnej zaległości w opłatach oraz nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Osoba świetnie orientująca się w problemach jakie napotykają pracownicy gmin w stosowaniu przepisów ustawy śmieciowej.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content