Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

KONIEC NALICZANIA 40/70/100 EURO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Informacje

Start

31.08.2023 (czw.), 10:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

399 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest prezentacja konsekwencji związanych z procesem naliczania oraz rozliczania kwoty 40/70/100 euro oraz odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych po wyroku TSUE z dnia 13 stycznia 2022 r. C-327/20 oraz już wydanych stanowisk RIO w tej sprawie na bazie przykładów wraz ze wskazaniem poprawnych rozwiązań i pułapek.

Podczas szkolenia uzyskają Państwo odpowiedz napytania:

 • Co się zmienia po wyroku TSUE w sprawie transakcji handlowych – Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2022 r. C-327/20 – Gmina/Powiat/Województwo ( urzędy, szkoły , OSIR-y , zakłady budżetowe) jako wierzyciel ?
 • Co się zmienia po wyroku TSUE w sprawie definicji transakcji handlowych – Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2022 r. C-419/21 – Gmina/Powiat/Województwo ( urzędy, szkoły , OSIR-y , zakłady budżetowe) jako dłużnik ;
 • Co dalej z nakazami zapłaty i egzekucją sądową 40/70/100 euro oraz odsetek za opóźnienie ?
 • Co na to RIO i jak należy przygotować zestaw pytań w sprawie naliczania , odpisów , dokumentacji , inwentaryzacji związanych z 40/70/100 euro oraz odsetek za opóźnienie do RIO ?
 • Czy można nadal naliczać sławne 40/70/100 euro oraz odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych i co dalej ze spółkami miejskimi
 • Co dalej z zaległościami oraz nowymi przypisami ?
 • Jaka prowadzić ewidencję analityczną oraz syntetyczną i jak inwentaryzować rozrachunki ?
 • Co ze sprawozdaniami budżetowymi oraz sprawozdaniem finansowym za rok 2023 ?
 • Co z dyscypliną budżetową przy 40/70/100 euro oraz odsetkami za opóźnienie ?
 • Jakie odsetki od teraz ?
 • Jak skorygować rozliczenia z kontrahentami ?
 • Czy droga sądowa została zamknięta dla 40/70/100 euro oraz odsetek za opóźnienie ?

Adresaci szkolenia

Główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialnych za prowadzenie rozliczeń, sporządzania sprawozdań oraz pracowników windykacji odpowiedzialnych za dochodzenie należności.

Program szkolenia

1. Wyrok TSUE ( C-327/20 ) – wierzyciel publiczny wyłączony z zakresu tego pojęcia – konsekwencje- użytkowanie wieczyste, najem , dzierżawa, dostawa wody, ścieki oraz pozostałe należności gdzie może powstać 40/70/100 euro oraz odsetki za opóźnienie;
2. Wyrok TSUE ( C-419/21 ) – transakcje handlowe to nie tylko umowa oraz 40/70/100 euro za każdą odpłatną dostawę towarów oraz odpłatne świadczenie usług a nie za jedną umowę.
3. Naliczone 40/70/100 euro – rozliczenie oraz dokumentacja:
 zaległość ( brak wpływu );
 zaległość ( brak wpływu ) nakaz zapłaty;
 zaległość uregulowana – kiedy nadpłata a kiedy nie ma nadpłaty
 bezpodstawne wzbogacenie po stronie JST – pułapki związane z nakazem zapłaty;
 zapisy księgowe na kontach zespołu 7 oraz 2 ;
 zapisy księgowe odpisów przypisanych 40/70/100 euro oraz odsetek za opóźnienie – pułapki związane z nakazem zapłaty;
4. Naliczone odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych – rozliczenie ;
5. Odsetki za opóźnienie – zakres zastosowania;
6. Noty odsetkowe po zmianie – jak powinny być tworzone ;
7. Wezwania w sprawie zapłaty 40/70/100 euro – roszczenia sporne na koncie 240
8. Sprawozdania budżetowe a kwestia 40/70/100 euro ;
9. Sprawozdania finansowe a kwestia 40/70/100 euro;
10. Odpisy aktualizujące a kwestia 40/70/100 euro;
11. Inwentaryzacja a kwestia 40/70/100 euro;
12. Ewidencja księgowa;
13. Stanowiska RIO a kwestia 40/70/100 euro oraz wzór pismo do RIO w sprawie:
 potwierdzenia braku prawnej możliwości naliczania 40/70/100 euro oraz odsetek za opóźnienie ( jak dobrze ująć to zagadnienie );
 potwierdzenia poprawnego sposobu ujęcia odpisu 40/70/100 euro oraz odsetek za opóźnienie w ewidencji księgowej;
 potwierdzenia poprawnego paragrafu klasyfikacji budżetowej przy zwrocie nadpłat z lat ubiegłych;
 potwierdzenia poprawności rozliczeń 40/70/100 euro oraz odsetek za opóźnienie w przypadku istnienia nakazu zapłaty;
 potwierdzenie poprawności rozliczeń 40/70/100 euro oraz odsetek za opóźnienie w przypadku odpisów aktualizujących należności oraz roszczeń spornych;
 potwierdzenie braku odpowiedzialności z tytułu nienaliczania oraz niedochodzenia przedmiotowych należności ( 40/70/100 euro oraz odsetek za opóźnienie ) przez JST;
 potwierdzenie poprawności rozliczeń 40/70/100 euro oraz odsetek za opóźnienie w zakresie prowadzonej inwentaryzacji za rok 2023;
 potwierdzenie poprawności rozliczeń 40/70/100 euro oraz odsetek za opóźnienie w zakresie transakcji pomiędzy JST jako dłużnikiem a :
a) instytucją kultury;
b) SPZOZ;
c) miejską spółką ;
d) inne podmioty publiczne;
e) wierzycielem JST.
14. Polityka rachunkowości oraz inna wewnętrzna dokumentacja a kwestia 40/70/100 euro;
15. Pozostałe zagadnienia związane z 40/70/100 euro oraz odsetkami za opóźnienia w transakcjach handlowych po wyroku TSUE oraz wyjaśnieniach RIO w tej sprawie;
16. Pytania i dyskusja

Osoba prowadząca kurs

trener i szkoleniowiec od 1998 roku, były pracownik w wydziale kontroli RIO, autor licznych książek i artykułów o tematyce związanej z szerokorozumianymi finansami publicznymi i rachunkowością budżetową.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content