Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Klasyfikacja gleboznawcza od strony postępowań administracyjnych

Informacje

Start

30.08.2023 (śr.), 10:00

Lokalizacja

Lublin oraz online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów jest podstawowym źródłem danych o glebach w Polsce. Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków mają wpływ m.in. na prace związane z planowaniem przestrzennym, wymiarem podatków, oznaczaniem nieruchomości w księgach wieczystych, statystyką publiczną, gospodarką nieruchomościami czy wreszcie ewidencją gospodarstw rolnych. Jak wynika z raportu NIK z 2021r. klasyfikacja gleboznawcza w dużej mierze przeprowadzana jest nieprawidłowo.
Szkolenie ma na celu przybliżenie jak prawidłowo pod względem prawnym i praktycznym powinno wyglądać procedowanie w zakresie prawidłowego i zgodnego z prawem ustalania klas bonitacyjnych gleb oraz w jakim zakresie nie posiadając wiedzy specjalnej można w nim ocenić pracę klasyfikatora. Na przykładach, w sposób przystępny i praktyczny zostaną omówione różne problemy i zaproponowane ich sposoby rozwiązania.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla klasyfikatorów gleboznawców jak i dla administracji publicznej, w tym organów administracji geodezyjnej, pracowników urzędów gmin i starostw powiatowych, geodetów, zarządców nieruchomości, użytkowników wieczystych, planistów, urbanistów, administratorów nieruchomości, deweloperów na rynku nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, projektantów, inwestorów na rynku nieruchomości, dzierżawców i wydzierżawiających nieruchomości, rolników, sadowników, pracowników Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, działkowców, pracowników Lasów Państwowych

Program szkolenia

1. Pojęcie klasyfikacji gleboznawczej gruntów.
2. Pojęcie „gruntów rolnych i „gruntów leśnych”.
3. Kompetencje organów i rola gleboznawcy w postępowaniach związanych z ustalaniem klas gruntów.
4. Ujęcie klasyfikacji gleboznawczej gruntów w przepisach ustawowych i wykonawczych.
5. Postępowanie administracyjne „z urzędu”
a) Warunki konieczne dla przyjęcia trybu postępowania „z urzędu”.
b) Wszczęcie postępowania.
c) Procedura krok po kroku.
d) Zakończenie postępowania.
6. Postępowanie administracyjne „na wniosek”
a) Wszczęcie postępowania, przesłanki, czynności wstępne, omówienie.
b) Odmowa wszczęcia postępowania – czy jest możliwa, w jakich okolicznościach
c) faktycznych i prawnych, omówienie możliwości.
d) Umorzenie postępowania – w jakich okolicznościach faktycznych i prawnych,
e) omówienie.
f) Powołanie klasyfikatora jako biegłego.
g) Zasady ponoszenia kosztów postępowania.
h) Procedura krok po kroku.
i) Środki dowodowe.
j) Zakończenie postępowania.
7. Podstawy prawne regulujące kwestie klasyfikacji gleboznawczej gruntów a przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
8. Ocena dowodów w sprawie, w tym ocena pracy gleboznawcy i opracowanej dokumentacji przez organ prowadzący postępowanie.
9. Inne dowody możliwe do wykorzystania w postępowaniu.
10. Klasyfikacja gleboznawcza gruntów a systemowe regulacje w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.
11. Odmowa administracyjna ustalenia nowej klasyfikacji bonitacyjnej gleb.
12. Klasyfikacje gruntów zrekultywowanych w procedurze administracyjnej.
13. Pojęcie zmiany zaliczenia gruntów do użytku gruntowego w ewidencji gruntów i budynków a pojęcie ustalenia klasyfikacji tego gruntu, klasyfikacja zmienionych użytków rolnych.
14. Najczęstsze przyczyny składania wniosków o ponowne ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wpływ innych regulacji prawnych i braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Osoba prowadząca kurs

Mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych. Od 2004 r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Wieloletnia praktyka w dziedzinie geodezji i kartografii. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Dotychczas szereg przeprowadzonych szkoleń w ramach środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki m.in. w takich jednostkach jak urzędy miejskie, urzędy gmin, szkolenia dla pracowników starostw powiatowych. Szereg przeprowadzonych podziałów                                   i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content