Temat szkolenia

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2023

Informacje

Start

14.03.2023 (wt.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową w zakresie prawidłowego stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej w roku 2023 zgodnie z obowiązującymi standardami statystyki publicznej, zasadami rachunkowości budżetowej i zasadami gospodarki budżetowej określonymi przepisami ustawy o finansach publicznych i rozporządzeniami wykonawczymi. Na szkoleniu omówione zostanie praktyczne ujęcie w ewidencji księgowej i w sprawozdawczości budżetowej kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, memoriałowo ujmowanych przychodów i kosztów, należności i zobowiązań, z uwzględnieniem zmian aktualniej klasyfikacji budżetowej pod względem treści ekonomicznej i treści prawnej zdarzeń i operacji gospodarczych oraz problemów dotyczących podziału wydatków na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, szczególnie w zakresie finansowania środków trwałych do 10 tys. zł oraz rozliczeń w podatku VAT i ujęcia niepodatkowych należności budżetowych publicznoprawnych błędnie traktowanych jako wpływy z usług.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla: ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, zarządów nieruchomościami, jednostek oświaty, jednostek pomocy społecznej, urzędów pracy, sądów, prokuratury, służb mundurowych, wojska, KAS, RIO, NIK, ZUS, KRUS, dysponentów państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

Program szkolenia

1. Klasyfikacja budżetowa i jej zastosowanie w planowaniu i wykonywaniu budżetu – plany kasowe a plany memoriałowe oraz ich ujęcie w księgowości i sprawozdawczości budżetowej roku 2023.
2. Zmiany klasyfikacji budżetowej 2021/2022/2023 – System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP), klasyfikacja środków funduszu przeciwdziałania COVID-19, klasyfikacja Funduszu Pomocy Ukrainie oraz inne zmiany na rok 2023.
3. Nowe działy, rozdziały, paragrafy dochodów i wydatków oraz inne zmiany w klasyfikacji budżetowej oraz ich zastosowanie ze wsteczną mocą w poszczególnych rodzajach jednostek – przykłady praktyczne dot. roku 2012/2022/2023.
4. Klasyfikacja budżetowa a prawo unijne – unijne zmiany w zakresie ujmowania nakładów brutto na środki trwałe wynikające z uchylenia rozporządzenia ESA 95 i wdrożenia rozporządzenia ESA 2010 – wyjaśnienie dlaczego i od kiedy np. zakup komputerów zaliczany są do nakładów brutto na środki trwałe, a nie do wydatków bieżących.
5. Aktywa obrotowe a aktywa trwałe oraz wydatki bieżące a wydatki majątkowe w świetle Dyrektywy 2013/34 oraz w świetle przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy PIT, ustawy CIT i ustawy o finansach publicznych – aktualna definicja środków trwałych oraz środków trwałych w budowie wg. prawa materialnego i wzajemnie sprzecznych stanowisk Ministerstwa Finansów i RIO w zakresie finansowania inwestycji i stosowania opisu zamieszczonego od 2001 roku pod paragrafem 614 klasyfikacji budżetowej.
6. Grupy wydatków bieżących w świetle art. 236 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych – wydatki bieżące samorządowych jednostek i zakładów budżetowych wg. nowej tabeli z załącznika nr 4 rozporządzenia.
7. Grupy wydatków majątkowych w świetle art. 236 ustęp 4 ustawy o finansach publicznych – wydatki majątkowe samorządowych jednostek i zakładów budżetowych wg. nowej tabeli z załącznika nr 4 rozporządzenia.
8. Wydatki bieżące a wydatki majątkowe w świetle art. 124 ustawy o finansach publicznych i ich zastosowanie w państwowych jednostkach budżetowych oraz problem wynikający z paragrafu 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa i obowiązującego w państwowych jednostkach budżetowych zakazu finansowania inwestycji na środki trwałe o wartości do 10 tys. złotych – wyjaśnienie dlaczego w budżecie państwa z wydatków bieżących finansuje się tzw. niskocenne środki trwałe i dlaczego takie postępowanie łamie prawo unijne i krajowe.
9. Klauzula inwestycyjna a rekomendacje aby w 2023 r. zwiększyć inwestycje publiczne na zielone inwestycje, cyfrową transformację i bezpieczeństwo energetyczne – specjalne traktowanie przyrostu wydatków podmiotów objętych SRW przeznaczanych na cele inwestycyjne.
10. Problem szczególny dotyczący paragrafu 472 Amortyzacja i jego powiązanie z kontami 400 i 401 dla amortyzacji planowej i jednorazowej.
11. Zastosowanie w praktyce paragrafu 453 klasyfikacji wydatków do podatku VAT – księgowanie zakupu i sprzedaży opodatkowanej VAT oraz nieprawidłowości związane z używaniem paragrafu 453 do faktur zakupowych i Vat naliczony do odliczenia,
12. Błędy dotyczące zastosowania paragrafu 083 Wpływy z usług do ujmowania opłat za pobyt i wyżywienie w szkołach, przedszkolach i żłobkach.
13. Klasyfikacja budżetowa jako analityka na kontach księgowych w roku 2023 – dekretowanie treści ekonomicznej zdarzeń i operacji gospodarczych i wątpliwości związane z ich treścią prawną oraz wyjaśnienia typowych wątpliwości interpretacyjnych w zakresie zastosowania poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej.
14. Klasyfikacja budżetowa w sprawozdawczości budżetowej typu „RB” – przykłady dobrej i złej praktyki oraz zmiany w sprawozdawczości budżetowej na rok 2023.
15. Nowa klasyfikacja – ogłoszona przez Ministra Finansów koncepcja nowej klasyfikacji budżetowej zintegrowanej z nowym jednolitym planem kont dla wszystkich JSFP – KPO i reforma systemu budżetowego (wprowadzenie).
16. Odpowiedzi na pytania – klasyfikacja budżetowa w praktyce 2023.

Osoba prowadząca kurs

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content