Temat szkolenia

Jak właściwie opodatkowywać podatkiem od nieruchomości obiekty budowlane? Budowle, budynki, instalacje oraz urządzenia budowlane.

Informacje

Start

31.03.2023 (pt.), 09:00

Lokalizacja

Lublin oraz online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Prawidłowe ustalenie jakie obiekty podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jest problematyczne dla wielu podatników. Podczas szkolenia omówione będą kwalifikacje konkretnych rodzajów obiektów, np. zbiorników/silosów, kontenerów, wiat, stacji redukcyjno-pomiarowych, bocznic kolejowych, elektrowni wiatrowych, urządzeń i instalacji wewnątrzbudynkowych oraz „zewnętrznych” i poszerzenie wiedzy w przedmiotowym zakresie.

Podczas szkolenia dokonany zostanie przegląd najciekawszych orzeczeń sądów wojewódzkich i NSA z ostatnich lat oraz wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które będą mogły zostać wykorzystane przy sporządzaniu rozstrzygnięć podatkowych.

Adresaci szkolenia

Skarbnicy, kierownicy/naczelnicy wydziałów podatków oraz pracownicy urzędów, odpowiedzialni za wymiar i kontrolę podatku od nieruchomości.

Program szkolenia

1. Jak kwalifikować obiekty budowlane; kiedy mamy do czynienia z budynkiem, a kiedy z budowlą?
• definicja budynku – jak rozumieć wydzielenie z przestrzeni, trwały związek z gruntem, fundamenty i dach – szczegółowe omówienie poszczególnych elementów budynku,
• czy częściowo obudowane wiaty należy opodatkowywać od powierzchni?,
• definicja powierzchni użytkowej budynku,
• samowola budowlana a podatek od nieruchomości.
a) Zależność między rodzajem budynku a wysokością stawki podatku od nieruchomości:
• budynek mieszkalny,
• budynek o mieszanym charakterze,
• mieszkanie kupione na działalność,
• budynek a związek z działalnością gospodarczą (omówienie wyroku TK z 24.02.2021 r.)
• nieruchomość wykorzystywana przez fundację,
• zajęcie mieszkania na cudzą działalność gospodarczą,
• budynek letniskowy,
• budynek pieczarkarni,
• garaże, blaszane garaże, opodatkowanie garaży – blaszaków,
• budynki zakładów opieki zdrowotnej,
• jak ustalić, czy budynek jest budynkiem gospodarczym,
• czy budynek gospodarczy na gruntach Bi jest zwolniony z podatku od nieruchomości?
• ujawnienie budynku po „wymiarze” – czy wzruszamy decyzję ostateczną?,
• uwaga! opodatkowanie domu spokojnej starości (prywatnego domu opieki) i domków holenderskich
2. Czy silos jest budynkiem czy budowlą? – najnowsze orzecznictwo. Przełom w opodatkowaniu silosów? Skargi kasacyjne w tym zakresie. Jak opodatkować silosy? Co dalej z opodatkowaniem paczkomatów?
3. Wyrok TK z lutego 2021 r. (SK 39/19) i powiązanie tego wyroku z wyrokiem TK z dnia 13 grudnia 2017 r. Kogo dotyczy ten ostatni wyrok i potencjalne jego wykorzystanie, w tym czy dotyczy spółek?/osób prawnych Czy grunty i budynki, będące w posiadaniu spółek, niewykorzystywane do działalności gospodarczej można opodatkować niższą stawką? Czy grunty, należące do spółek, prowadzących działalność rolniczą można opodatkować podatkiem rolnym? Czy wyrok TK uprawnia do ubiegania się o opodatkowanie nieruchomości z zastosowaniem niższych stawek (np. spółdzielnie mieszkaniowe, koncepcja względów technicznych, ograniczenia prawne wyłączające możliwość wykorzystania nieruchomości w działalności)?
4. Opodatkowanie Agencji Mienia Wojskowego.
5. Opodatkowanie nieruchomości (użytkowanych i nieużytkowanych) należących do przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną. Czy przerwa w działalności uprawnia do niższej stawki?, Opodatkowanie nieruchomości przedsiębiorcy, który fatycznie nie prowadzi działalności,
6. Czy zbiornik może być budynkiem?,
7. Budowla jako przedmiot podatku od nieruchomości:
• kiedy budowla podlega opodatkowaniu jako całość (UWAGA! najświeższy wyrok WSA w Gdańsku)
• znaczenie wyroku TK z dnia 13 września 2011 r. (P 33/09);
• części budowlane i niebudowlane budowli;
• sieci i instalacje jako budowle;
• opodatkowanie tablic reklamowych;
• czy można opodatkować budowlę w budynku?,
• opodatkowanie kontenerów.
8. Na kim ciąży obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości od gruntu i budowli, w przypadku wydzierżawienia części gruntu, na której dzierżawca wybudował te budowle?, Nakłady na cudzą nieruchomość a podstawa opodatkowania.
9. Jak opodatkować sieci telekomunikacyjne i elektroenergetyczne?, opodatkowanie kabli światłowodowych.
10. Opodatkowanie budowli na targowisku,
11. Ustalanie podstawy opodatkowania budowli:
 podstawa opodatkowania budowli podlegających amortyzacji,
 podstawa opodatkowania budowli, które nie stanowią odrębnego środka trwałego;
 podstawa opodatkowania budowli całkowicie zamortyzowanych;
 podstawa opodatkowania budowli niepodlegających amortyzacji;
 podstawa opodatkowania w przypadku dzierżawy budowli,
 kiedy stosujemy art. 4 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?,
 podstawa opodatkowania budowli liniowych;
 postępowanie w sprawie ustalenia wartości budowli;
 jak zweryfikować podstawę opodatkowania budowli? opinia biegłego określającą wartość budowli, powołanie biegłego.
12. Czy automaty, bankomaty, paczkomaty wpłatomaty należy opodatkować podatkiem od nieruchomości? Zmiany w prawie budowlanym i konsekwencje z tego wynikające.
13. Opodatkowanie elektrowni wiatrowych?, Co jest podstawą ich opodatkowania? Wartość rynkowa czy wartość początkowa? Co z rokiem 2017 r. – najnowsze orzecznictwo i wyrok TK. Uwaga! Rekompensata dla gmin; kiedy i na jakich zasadach?
14. Czy wiaty przystankowe, maszty flagowe podlegają opodatkowaniu.
15. Ustalanie podstawy opodatkowania budowli ujętych w kompleksowych środkach trwałych,
16. Opodatkowanie urządzeń technicznych, w tym opodatkowanie urządzeń (instalacji) wewnątrz budynku – powiązanie podatku od nieruchomości z Prawem budowalnym.
17. Czy wiaty na wózki w marketach podlegają opodatkowaniu?,
18. Podatek od infrastruktury narciarskiej?, Czy urządzenia techniczne (niebudowlane) wchodzą w skład infrastruktury narciarskiej? Uwaga! – Podatek od lotniska w 2022 r.? Czy pasy startowe podlegają opodatkowaniu?
19. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości infrastruktury kolejowej – uwaga! jakie zmiany? Czy bocznice podlegają opodatkowaniu?
20. Najświeższe rozstrzygnięcia w zakresie podziemnych garaży, obiektów przesyłowych; kanalizacji kablowej; skarga konstytucyjna osób fizycznych w kwestii stawki od garażu w budynku mieszkalnym i co dalej? Czy gminy będą zwracać podatek od nieruchomości za garaże wielostanowiskowe w budynkach mieszkalnych?
21. Orzecznictwo w zakresie:
 jak liczyć powierzchnię użytkową w pomieszczeniach o wysokości w świetle poniżej 2,20 m?
 opodatkowanie myjni samochodowej,
 opodatkowanie stacji paliw,
 podatek od sieci technicznych (rozłączniki sterowania, transformatory, stacje redukcyjnopomiarowe);
 opodatkowanie obiektów kontenerowych;
 akademik z podwyższoną stawką podatkową,
22. Czy środek trwały w 90% wyłączony z eksploatacji, a należący do przedsiębiorcy, należy opodatkować stawką najwyższą?,
23. Czy stacja gazowa jest opodatkowana jako całość,
24. Opodatkowanie parkingu na dachu budynku,
25. Czy biogazownia podlega opodatkowaniu?,
26. Opodatkowanie stacji bazowej telefonii komórkowej.
27. Opodatkowanie transformatorów i chłodni,
28. Budynek/budowla na cudzym gruncie – kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości,
29. Czy słup reklamowy to budowla,
30. Jak postępować, gdy brakuje definicji ustawowej danego wyrażenia? (sprawa dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury drogowej),
31. Czy zarejestrowanie firmy w mieszkaniu jest podstawą do opodatkowania nieruchomości z zastosowaniem najwyższej stawki?,
32. Opodatkowanie nieruchomości osób prawnych kościołów i innych związków wyznaniowych.
33. Zwolnienie gminy z podatku od nieruchomości – możliwości i przykłady. Czy gmina płaci podatek od nieruchomości?
34. Gminny lokal mieszkalny a podatek od nieruchomości; kto płaci podatek od tego przedmiotu?
35. Podatek od nieruchomości od hal namiotowych.
36. Współwłasność a solidarny obowiązek zapłaty podatku. Opodatkowanie nieruchomości stanowiących współwłasność gminy i innych osób.
37. Pytania i odpowiedzi.

Osoba prowadząca kurs

radca prawny, obsługujący państwową jednostkę budżetową, zatrudniającą ponad 160 pracowników z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener szkoleniowy, a także wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content