Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Jak prawidłowo stosować przepisy w zakresie udzielania i odmowy udzielania ulg w zapłacie podatków w 2024 r. Pytania i odpowiedzi.

Informacje

Start

01.07.2024 (pon.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Głównym celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie problematyki udzielania ulg w zapłacie podatków lokalnych. Zostanie omówiona procedura udzielania ulgi z urzędu i na wniosek, w tym kwestie dotyczące: przygotowania przez wnioskodawcę dokumentacji, sposobu dokonania przez organ podatkowy analizy tej dokumentacji (poprzez zbadanie np. płynności finansowej), okresu za jaki należy przedłożyć dokumenty, maksymalnego okresu spłaty rat, wydawania zaświadczeń o udzielonej pomocy, obowiązku zbadania przez organ trybu, w jakim ewentualna pomoc powinna zostać udzielona, analizy argumentów stanowiących podstawę do złożenia wniosku o ulgę, świadczących o wystąpieniu ważnego interesu strony lub interesu publicznego uzasadniającego udzielenie ulgi, sposobu postępowania w przypadku niedotrzymania terminu płatności którejkolwiek z rat, na jaki został rozłożony podatek, sposobu postępowania, w przypadku jeśli niezaspokojona została należność w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym. Zostanie zwrócona szczególna uwaga na nowości w Ordynacji podatkowej, w tym nowości wprowadzone ustawą z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin i pracowników urzędów, związków międzygminnych, zajmujących się udzielaniem ulg w spłacie podatków.

Program szkolenia

1. Nowości w ulgach w zapłacie w związku z ustawą z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.
2. 1.Wpływ wniosku o udzielenie ulgi w zapłacie i co dalej? Wniosek składany drogą papierową i elektroniczną:
a) a)czy wniosek o ulgę podatnik może złożyć e-mailem, czy urząd może komunikować się e-mailem z podatnikiem, np. wysyłając wezwanie, w ramach wszczętego już wcześniej postępowania podatkowego?
a. jakie dokumenty powinny być dołączone do wniosku do ustalenia ulgi podatkowej, w tym jakie dokumenty „pomocowe” należy przedłożyć;

b. postępowanie organu w przypadku braku wymaganych formularzy „pomocowych”, oświadczeń,
c. jak rozpatrywać wniosek o ulgę? Kiedy i czy wniosek podatnika (w tym podatnika podatku rolnego, przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji) rozpatrujemy z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej ; kiedy ulga w spłacie nie będzie stanowiła pomocy publicznej,
d. co zrobić z wnioskiem podatnika o „zwolnienie” z podatku/zaniechanie poboru podatku, co zrobić z wnioskiem, który dokładnie nie precyzuje żądania,
e. wniosek o ulgę a postępowanie egzekucyjne (zawieszenie/wstrzymanie postępowania egzekucyjnego); czy można umorzyć, rozłożyć na raty zaległość, na którą wystawiono tytuł wykonawczy?,
f. kiedy wydać decyzję odmowną a kiedy postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania; kiedy pozostawiamy podanie bez rozpatrzenia?,
g. podmioty uprawnione do złożenia wniosku o ulgę (pozycja spadkobiercy, osoby trzeciej),
h. jaką wydać decyzję, gdy podatnik składa wniosek o ulgę przed terminem płatności, a w dniu wydania decyzji należność jest już zaległością?,
i. czy musimy uzasadniać decyzję, gdy wydajemy ją zgodnie z wnioskiem podatnika?,
j. zaświadczenia, co należy w nich wykazać,
k. co w sytuacji, gdy wartość ulgi przekracza dopuszczalny limit?,
l. czy oświadczenie podatnika, że chce skorzystać z ulgi, ale nie w formie pomocy, wiąże organ podatkowy?,
ł) postępowanie organu podatkowego w przypadku odmowy umorzenia zaległości podatkowej,
m. postępowanie organu podatkowego w przypadku umorzenia zaległości podatkowej,
n. umorzenie zaległości współwłaścicielom nieruchomości (sposób udokumentowania, zakres prowadzonego postępowania, w przypadku złożenia wniosku przez jednego ze współwłaścicieli),
o. co musi wykazać przedsiębiorca, ubiegający się o pomoc de minimis?
• co w przypadku kiedy po złożeniu przez podatnika wniosku o umorzenie zaległości podatkowej, Urząd Skarbowy wyegzekwuje całą kwotę?
• czy organ podatkowy, na wniosek podatnika może umorzyć koszty upomnienia,
• co w sytuacji gdy jest już wystawiony tytuł wykonawczy i koszty są w nim wykazane oraz w sytuacji gdy podatnik dostał tylko upomnienie i wnosi o umorzenie wszystkich należności objętych tym upomnieniem czyli wraz z kosztami upomnienia.
• czy wszyscy podatnicy prowadzący działalność składający wniosek o umorzenie zaległości na podstawie art 67b op muszą składać oświadczenie o złamaniu zakazów,
• w jakiej sytuacji wniosek przedsiębiorcy o udzielenie ulgi może zostać rozpatrzony bez uwzględnienia przepisów o pomocy publicznej?
• czy wszyscy podatnicy prowadzący działalność składający wniosek o umorzenie zaległości na podstawie art 67b op muszą składać oświadczenie o złamaniu zakazów,
• czy umorzyć postępowanie podatkowe czy wydać decyzję odmowną, gdy podatnik zapłaci należność w trakcie postępowania podatkowego, mimo uprzedniego złożenia wniosku o umorzenie zaległości podatkowej,
• czy wniosek o umorzenie lokalnego przedsiębiorcy np. szewca, fryzjera działającego lokalnie na ternie gminy możemy uznać za brak wystąpienia pomocy publicznej czy jednak lepiej prowadzić postępowanie pod kątem pomocy de minimis ze względu nie tylko na rzeczywisty ale tez potencjalny wpływ konkurencji biorąc pod uwagę iż gmina znajduje się blisko granicy z państwem UE?
3. Czy w świetle aktualnych przepisów możemy udzielić ulgi w zapłacie podmiotowi w upadłości? Pojęcie trudnej sytuacji ekonomicznej.
4. Przesłanki uzasadniające udzielenie ulgi w zapłacie. Udokumentowanie tych przesłanek; ważny interes podatnika i interes publiczny – co to znaczy? Jakie okoliczności uzasadniają udzielenie ulgi. Kto powinien wykazać przesłanki uzasadniające ulgę (podatnik czy organ)? Relacja art. 67a i art. 67b Ordynacji podatkowej – przegląd orzecznictwa. Analiza dokumentów potwierdzających realną możliwość spłaty zobowiązania we wnioskowanych terminach,
5. Fakty powszechnie znane oraz znane organowi z urzędu – co to znaczy? Kiedy można się na nie powołać?,
6. Jak nie narazić się na zarzut niezebrania materiału dowodowego uzasadniającego ulgę? Jak udokumentować decyzję odmawiającą udzielenia ulgi w zapłacie?,
7. Umorzenie postępowania w sprawie o ulgę – kiedy może nastąpić?
8. Uznanie administracyjne – granice tego uznania; postępowanie dowodowe, rodzaje środków dowodowych, czy organ może pomijać dowody? – przegląd orzecznictwa,
9. Kiedy stosujemy instytucję wyznaczenia 7 – dniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie?
10. Terminy załatwienia sprawy o ulgę oraz zawieszenie postępowania w sprawie o ulgę. Od kiedy mamy odmrożenie terminów procesowych? .
11. Elementy decyzji w sprawie udzielenia ulgi i decyzji odmawiającej jej udzielenia.
12. Za jaki okres liczyć odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych, w przypadku wydania decyzji przyznającej ulgę w zapłacie a za jaki okres w przypadku decyzji odmownej? Pojęcie „dalszych” odsetek za zwłokę. Co z odsetkami za zwłokę, gdy organ wyda decyzję po terminie na załatwienie sprawy?
13. Pomoc publiczna a umorzenie zaległości; formularze informacji, zaświadczenia; ulga w zapłacie udzielona podatnikowi, który zawiesił działalność gospodarczą bądź wyrejestrował działalność gospodarczą.
14. Czy wniosek złożony przez jednego ze współmałżonków powinien być podpisany przez oboje? czy należy powiadamiać drugiego współmałżonka o toczącym się postępowaniu? Postępowanie w sprawie ulgi udzielanej jednemu ze współwłaścicieli; czy umorzenie jednemu ze współwłaścicieli powoduje umorzenie zaległości pozostałym współwłaścicielom? Umorzenie zaległości podatkowych małżonkom – postępowanie. Dostęp podatników do akt sprawy. Zasady ustalania wartości pomocy w przypadku ulg w spłacie podatku od nieruchomości stanowiącej współwłasność przedsiębiorców.
15. Zasady ustalania wartości pomocy w przypadku ulg w spłacie podatku od nieruchomości zajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz w innym celu niż gospodarczy
16. Optymalizacja ściągania podatków. Czy istnieją ograniczenia co do częstotliwości korzystania przez podatnika z pomocy de minimis i z ulg w zapłacie podatków.
17. Odroczenie i rozłożenie na raty a pomoc publiczna – wzory. Jak liczyć wartość pomocy w przypadku odroczenia/rozłożenia na raty podatku (zaległości podatkowej)? Jakie dokumenty należy wyegzekwować od podatnika, aby nie narazić się na zarzuty (formularze informacje, zaświadczenia, sprawozdania)? Postępowanie organu w przypadku niedotrzymania przez podatnika terminu odroczonego podatku/harmonogramu spłat rat podatku. Obliczanie EDB w przypadku rozłożenia na raty zaległości podatkowej. Zmiana wydanego zaświadczenia. Czy zmienia się dzień udzielenia pomocy? Obliczenie EDB w przypadku odroczenia terminu zapłaty. Czy możliwe jest ujemne EDB? Jak prawidłowo ustalić stopę referencyjną? Nowa stopa bazowa dla Polski.
18. Ulgi w spłacie realizowane przez urzędy skarbowe; czy umorzenie zaległości w podatku od spadków i darowizn może stanowić pomoc publiczną? Czy zgoda wójta obliguje urząd skarbowy do udzielenia ulgi; czy brak zgody wójta pozbawia urząd skarbowy możności przyznania ulgi?
19. Podawanie do publicznej wiadomości ulg w zapłacie; czy to nie narusza tajemnicy skarbowej? przykłady naruszeń tajemnicy skarbowej. Co to znaczy „do publicznej wiadomości”?
20. Procedura „krok po kroku” umorzenia zaległości podatkowych z urzędu (przesłanki, postępowanie podatkowe w tej sprawie, pomoc publiczna). Czy możemy umorzyć koszty upomnienia? Czy w związku z tym, że umorzenie jest z urzędu, należy poinformować o tym podatnika (wszczęcie postępowania, postanowienie o zapoznaniu się z zebranym materiałem, decyzja)?
21. Udzielanie ulg rolnikom. Czy jest możliwe? Co z pomocą de minimis w rolnictwie?
22. Jak ujmować decyzje w sprawie odroczenia/rozłożenia na raty podatków w poszczególnych kolumnach sprawozdania Rb-PDP? Wyjaśnienia MF w zakresie wykazywania danych w sprawozdaniu Rb-27S w zakresie umorzenia zaległości podatkowych (co z odsetkami)? Uwaga nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej, jakie zmiany w zakresie sprawozdania Rb-PDP i Rb-27S w zakresie dotyczącym ulg podatkowych?
23. Kiedy udzielenie ulgi w zapłacie ma wpływ na przedawnienie zobowiązań podatkowych?
24. Ulgi i zwolnienia ustawowe (w podatku rolnym i od nieruchomości).
25. Przykłady nieprawidłowości w zakresie udzielania ulg w zapłacie i prowadzenia szczegółowych kont w związku z udzielaniem tych ulg.
26. Co dalej z programami pomocowymi dla przedsiębiorców podejmowanymi w drodze uchwały rady gminy?
27. Pytania i odpowiedzi.

Osoba prowadząca kurs

radca prawny, obsługujący państwową jednostkę budżetową, zatrudniającą ponad 160 pracowników z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener szkoleniowy, a także wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 1

01.07.2024 (pon.), 09:00
online
Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content