Temat szkolenia

Jak prawidłowo stosować przepisy w zakresie udzielania i odmowy udzielania ulg w zapłacie podatków w 2023 r. również w kontekście doręczeń elektronicznych. Pytania i odpowiedzi.

Informacje

Start

27.10.2023 (pt.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Głównym celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie problematyki udzielania ulg w zapłacie podatków lokalnych. Zostanie omówiona procedura udzielania ulgi z urzędu i na wniosek, w tym kwestie dotyczące: przygotowania przez wnioskodawcę dokumentacji, sposobu dokonania przez organ podatkowy analizy tej dokumentacji (poprzez zbadanie np. płynności finansowej), okresu za jaki należy przedłożyć dokumenty, maksymalnego okresu spłaty rat, wydawania zaświadczeń o udzielonej pomocy, obowiązku zbadania przez organ trybu, w jakim ewentualna pomoc powinna zostać udzielona, analizy argumentów stanowiących podstawę do złożenia wniosku o ulgę, świadczących o wystąpieniu ważnego interesu strony lub interesu publicznego uzasadniającego udzielenie ulgi, sposobu postępowania w przypadku niedotrzymania terminu płatności którejkolwiek z rat, na jaki został rozłożony podatek, sposobu postępowania, w przypadku jeśli niezaspokojona została należność w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym. Zostanie zwrócona szczególna uwaga na nowości w Ordynacji podatkowej w kontekście doręczeń elektronicznych oraz w związku z ustawą z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin, pracowników urzędów, zajmujących się wymiarem podatków i opłat lokalnych, audytorów i kontrolerów wewnętrznych, a także zaangażowanych w proces usuwania azbestu w gminach.

Program szkolenia

20. Ulgi w spłacie realizowane przez urzędy skarbowe; czy umorzenie zaległości w podatku od spadków i darowizn może stanowić pomoc publiczną? Czy zgoda wójta obliguje urząd skarbowy do udzielenia ulgi; czy brak zgody wójta pozbawia urząd skarbowy możności przyznania ulgi?
21. Podawanie do publicznej wiadomości ulg w zapłacie; czy to nie narusza tajemnicy skarbowej? przykłady naruszeń tajemnicy skarbowej. Co to znaczy „do publicznej wiadomości”?
22. Procedura „krok po kroku” umorzenia zaległości podatkowych z urzędu (przesłanki, postępowanie podatkowe w tej sprawie, pomoc publiczna). Czy możemy umorzyć koszty upomnienia? Czy w związku z tym, że umorzenie jest z urzędu, należy poinformować o tym podatnika (wszczęcie postępowania, postanowienie o zapoznaniu się z zebranym materiałem, decyzja)?
23. Udzielanie ulg rolnikom. Czy jest możliwe? Co z pomocą de minimis w rolnictwie?
24. Jak ujmować decyzje w sprawie odroczenia/rozłożenia na raty podatków w poszczególnych kolumnach sprawozdania Rb-PDP? Wyjaśnienia MF w zakresie wykazywania danych w sprawozdaniu Rb-27S w zakresie umorzenia zaległości podatkowych (co z odsetkami)? Uwaga nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej, jakie zmiany w zakresie sprawozdania Rb-PDP i Rb-27S w zakresie dotyczącym ulg podatkowych?
25. Kiedy udzielenie ulgi w zapłacie ma wpływ na przedawnienie zobowiązań podatkowych?
26. Ulgi i zwolnienia ustawowe (w podatku rolnym i od nieruchomości).
27. Przykłady nieprawidłowości w zakresie udzielania ulg w zapłacie i prowadzenia szczegółowych kont w związku z udzielaniem tych ulg.
28. Co dalej z programami pomocowymi dla przedsiębiorców podejmowanymi w drodze uchwały rady gminy?
29. Pytania i odpowiedzi.

Osoba prowadząca kurs

radca prawny, obsługujący państwową jednostkę budżetową, zatrudniającą ponad 160 pracowników z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener szkoleniowy, a także wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content