Temat szkolenia

Jak napisać statut i nową dokumentację w kasach zapomogowo-pożyczkowych? Jak wdrożyć w życie ustawę o kasach zapomogowo – pożyczkowych? Omówienie procedury wdrożeniowej na wzorach dokumentów

Informacje

Start

07.03.2023 (wt.), 08:30

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

4

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Na szkoleniu zostaną przedstawione w sposób praktyczny kwestie związane z problematyką funkcjonowania kas, w szczególności statutu, zasad funkcjonowania, zasad udzielania pożyczek i gromadzenia wkładów, egzekucji. Omówiona zostanie niezbędna dokumentacja dotycząca działalności PKZP. Wskazanie zostaną obowiązki spoczywających na KZP jako Administratorze Danych Osobowych.

Ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych określa zasady tworzenia, organizowania i działania kasy zapomogowo-pożyczkowej (KZP) u pracodawcy oraz jej likwidacji. Konsekwencją tego, że na podstawie nowych przepisów istniejące wcześniej kasy zapomogowo-pożyczkowe jako KZP są podmiotami kontynuującymi działalność, jest konieczność dostosowania przez nie swoich statutów do zmian wynikających z tych przepisów. W świetle art. 67 ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych wspomniane jednostki powinny to zrobić w terminie 18 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Oznacza to, KZP na dostosowanie swoich statutów do wymogów wynikających z nowej ustawy mają czas do 11 kwietnia 2023 r.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest dedykowane dla Członków Zarządów PKZP, Członków Komisji Rewizyjnej PKZP, Księgowych prowadzących PKZP oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia


 1. Międzyzakładowa Kasa Zapomogowa Pożyczkowa a Zakładowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa – podstawy działania – różnice

 2. Kto może być członkiem KZP po zmianach w ustawie.

 3. Deklaracja członkowska – omówienie praktyczne , jak sporządzić i zaktualizować deklarację, jakie są zapisy konieczne

 4. Obowiązek wskazania osób uprawnionych do wypłaty wkładów członkowskich, kwestie podatkowe i kwestie zgód na przetwarzanie danych osobowych

 5. Rola związków zawodowych, rad pracowniczych, przedstawicieli załogi – nowe obowiązki pracodawców

 6. Nowe uprawnienia i obowiązki pracodawców, informowanie zarządu kasy co do statusu pracownika i poręczyciela

 7. Nowe uprawnienia członków kasy zapomogowo-pożyczkowej, zaskarżanie uchwał Walnego Zebrania

 8. Nowe obowiązki zarządu kasy zapomogowo-pożyczkowej, kwestia REGONu, zmian w statucie, ochrona danych osobowych

 9. Umowa pożyczki a wniosek o pożyczkę

 10. Poręczyciele – kto może nim być po zmianie przepisów

 11. Ochrona danych w KZP, obowiązkowe oświadczenia, przeglądy danych, ustalanie okresu przechowywania danych osobowych, rejestr czynności przetwarzania danych

 12. Egzekucja z wkładów członkowskich

 13. Organy kasy zapomogowo-pożyczkowej i ich zadania po zmianie ustawy, kto może być członkiem zarządu i komisji rewizyjnej, uzupełnianie składu organów, walne zebrania – kiedy są ważne, jak sporządzać protokoły z posiedzeń i z walnego zebrania.

 14. Jak napisać statut KZP/MKZP

 15. Przygotowanie projektu statutu.

 16. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu , załączniki do zawiadomienia.

 17. Organizacja Walnego Zebrania.

 18. Głosowanie.

 19. Protokół z Walnego Zebrania.

 20. Podjęcie uchwały.

 21. Czy można zaskarżyć uchwałę.

 22. Jak stworzyć zapisy w statucie:

  • nazwa KZP i MKZP

  • siedziba

  • cele i zadania KZP;

  • członkowie KZP

  • sposób reprezentowania KZP;

  • tryb wyboru i odwołania organów KZP oraz zakres ich kompetencji;

  • zasady zwoływania walnych zebrań członków i obradowania na nich;

  • tryb i sposób podejmowania uchwał, w tym wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach organów KZP oraz poza nimi;

  • tryb i sposób wybierania delegatów, oraz proporcja, w jakiej ustalana jest liczba delegatów w stosunku do członków KZP;

  • zasady gromadzenia wkładów członkowskich, terminy wpłaty wpisowego oraz terminy wpłat miesięcznych wkładów członkowskich;

  • zasady i terminy zwrotu wkładu członkowskiego w razie skreślenia członka KZP z listy członków KZP;

  • rodzaje udzielanych pożyczek, a także warunki ich udzielania i spłaty;

  • zasady poręczania spłaty zadłużenia;

  • termin zwyczajnego walnego zebrania członków

  • zasady informowania członków KZP przez zarząd o stanie ich wkładów członkowskich i zadłużeń;

  • zasady ustalania wysokości odpisów z funduszu rezerwowego na fundusz zapomogowy oraz zasady ich dokonywania;

  • zasady i sposób przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczenia;

  • wzór oświadczenia woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie, oraz wskazanie administratora danych osobowych;

  • zasady uchwalania statutu KZP i wprowadzania w nim zmian.

  • postanowienia dotyczące udzielania zapomóg

  • inne postanowienia 23. Jak napisać procedurę z zakresu ochrony danych osobowych- omówienie na dokumentach

Osoba prowadząca kurs

Radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek prawa handlowego i organów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym, prawie pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców, zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content