Temat szkolenia

Istotne kwestie opłaty za odbiór odpadów komunalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacje

Start

12.12.2022 (pon.), 10:00

Lokalizacja

Online

Liczba godzin

6

Cena

320 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów: znowelizowanej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy w sposób związany z windykacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast, biur związków międzygminnych, którym powierzono obowiązki w zakresie ustalania, pobierania oraz obowiązki wierzyciela w zakresie dochodzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Program szkolenia


 1. Podstawowe zagadnienia w zakresie opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 2. Postępowanie administracyjne zmierzającego do wydania decyzji o opłacie za odbiór odpadów komunalnych.

 3. Postępowania podatkowe zmierzające do wydania decyzji w trybie art. 6k, 6ka i 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 4. Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jako tytuł egzekucyjny.

 5. Kontrola terminowości uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 6. Działania miękkie wierzyciela opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 7. Kiedy wystawiamy upomnienie, a kiedy jesteśmy to upomnienie niezwłocznie wystawić.

 8. Elementy upomnienia po 20 lutego 2021 roku.

 9. Koszty upomnienia po dniu 13 października 2021 r.

 10. Kiedy wierzyciel może wystawić tytuł wykonawczy na opłatę bez upomnienia.

 11. Doręczenie upomnienia, wymagalność kosztów upomnienia.

 12. Przedawnienie kosztów upomnienia oraz preferencje w spłacie kosztów upomnienia.

 13. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

 14. Tytuł wykonawczy oraz kolejny tytuł wykonawczy.

 15. Kiedy sporządzamy zmieniony TW w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 16. Co stanowi podstawę do wystawienia TW na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?? Deklaracja, zawiadomienie, czy tylko decyzja.

 17. Informacja wierzyciela o zobowiązanym. Obowiązek z art. 37b ustawy egzekucyjnej oraz art. 71 tej ustawy.

 18. Obowiązki wierzyciela z art. 32aa ustawy egzekucyjnej oraz rozporządzenia o zasadach współpracy wierzyciela z organem egzekucyjnym

 19. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu nieściągalności a ponowne wszczęcie egzekucji administracji. Kiedy, na podstawie jakich dokumentów, jakie ma w tym zakresie wierzyciel. Co z kosztami egzekucyjnymi, którymi został obciążony wierzyciel. Czy konieczne jest w tym zakresie sporządzenie dalszego TW.

 20. Koszty postępowania egzekucyjnego obowiązków w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 21. Czy zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami mogą zostać ujawnionego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych, a jeśli tak, to na podstawie jakich dokumentów.

 22. Czy wierzyciel publicznoprawny opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może zabezpieczyć zaległości z tytułu tej opłaty w CRZS.

Osoba prowadząca kurs

Prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, oraz wydanej w listopadzie 2020 roku książki Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach (wyd. Presscom Wrocław).

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content