Temat szkolenia

INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE W INSTYTUCJACH KULTURY

Informacje

Start

23.06.2023 (pt.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie rachunkowości inwestycji (środków trwałych w budowie) i środków trwałych w instytucjach kultury. Na szkoleniu szczegółowo omówione zostaną zasady wyceny i zasady ewidencji księgowej środków trwałych w budowie (inwestycji) oraz środków trwałych o wartości do i powyżej 10 tys. złotych, z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Ponadto na szkoleniu omówiony zostanie krajowy standard rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”, który wpływa na sposób księgowania i prawidłową rachunkowość środków trwałych w roku 2023 w instytucjach kultury. Omówione zostanie prawo unijne, w tym dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie rocznych sprawozdań finansowych (…), która wyraźnie definiuje w artykule 12 ustęp 3, że: „To, czy poszczególne składniki aktywów są ujmowane, jako aktywa trwałe czy jako aktywa obrotowe, zależy od ich przeznaczenia”, a nie od wartości i kwoty 10 tys. złotych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie online dla wszystkich państwowych i samorządowych instytucji kultury.

Program szkolenia

1. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2023 w IK – definicja środków trwałych, definicja środków trwałych w budowie, definicja inwestycji a potoczne znaczenie inwestycji w finansach publicznych IK.
2. Krajowy standard rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” i jego zastosowanie w IK jako jednostkach sektora finansów publicznych.
3. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016) obowiązująca w roku 2023 – charakterystyka najważniejszych zmian i zasady klasyfikowania środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje środków trwałych.
4. Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym i obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2017 w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa w roku 2023 dla IK.
5. Ustawa o finansach publicznych a pojęcie inwestycji w ustawie o finansach publicznych i w aktach wykonawczych – szczegółowy sposób i tryb finansowania inwestycji z budżetu państwa oraz inwestycje finansowane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
6. Dotacje a pojęcie wydatków bieżących i wydatków majątkowych – rozliczanie dotacji wg ustawy o finansach publicznych oraz problem środków trwałych finansowanych z wydatków bieżących po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo.
7. Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i jej zastosowani do rozliczania dotacji oraz środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie – odmienne ujęcie środków nieamortyzowanych i amortyzowanych jednorazowo lub planowo.
8. Nieprawidłowości związane z błędnym zastosowaniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – problemy dot. konta 080, kont księgowych: 011, 013, 014, 016, kont: 071, 072.
9. Rozliczanie inwestycji rozumianych jako środki trwałe w budowie na obiekty inwentarzowe – zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i zasady identyfikacji obiektów inwentarzowych stanowiących środki trwałe w roku 2023.
10. Problem dolnej granicy wartości środków trwałych, zasady jej ustalania (np.100zł, 500zł, 1500zł) oraz typowe nieprawidłowości występujące w praktyce związane z kwotą 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo.
11. Ustalanie wartości początkowej środka trwałego – cena nabycia, koszt wytworzenia a podatek VAT i jego korekty oraz centralne zaopatrzenie i darowizny środka trwałego, a zakres zastosowania konta 800 i 840 do nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych oraz do dotacji.
12. Koszty i przychody finansowania zewnętrznego środka trwałego oraz nakłady ponoszone w okresie jego użytkowania – ulepszenia, konserwacje, remonty, części zamienne w roku 2023.
13. Amortyzacja środka trwałego IK w roku 2023 – metody, stawki, zbiorcze i jednorazowe odpisy po zwiększeniu limitu do 10 tys. zł wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo i po wprowadzeniu nowej tabeli amortyzacji.
14. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego w roku 2023 – sprzedaż, likwidacja, nieodpłatne przekazanie, przekwalifikowanie.
15. Obowiązki inwentaryzacyjne w zakresie środków trwałych – dyscyplina finansów publicznych związana z inwentaryzacją w IK.
16. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat środków trwałych jako mienia państwowego lub mienia komunalnego w roku 2023.
17. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content