Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE 2024 – ULEPSZENIA A REMONTY

Informacje

Start

26.02.2024 (pon.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad finansowania, księgowania i rozliczania środków trwałych w budowie (inwestycji), zasad tworzenia obiektów inwentarzowych środków trwałych, zasad ustalania wartości początkowej środka trwałego oraz zasad rozliczania nakładów ponoszonych w okresie użytkowania środka trwałego, jego ulepszenia, remontu, konserwacji, przeglądu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla: ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, zarządów nieruchomościami, jednostek oświaty, jednostek pomocy społecznej, urzędów pracy, sądów, prokuratury, służb mundurowych, wojska, KAS, RIO, NIK, ZUS, KRUS, dysponentów państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

Program szkolenia

1. Aktywa trwałe a aktywa obrotowe – definicja środków trwałych i definicja środków trwałych w budowie oraz nakładów brutto na środki trwałe w świetle Dyrektywy 2013/34 oraz rozporządzenia tzw. ESA 2010.
2. Ustawa PIT, ustawa CIT, ustawa o rachunkowości – inwestycje i środki trwałe w świetle prawa podatkowego i prawa bilansowego.
3. Ustawa o finansach publicznych a pojęcie inwestycji w ustawie o finansach publicznych i w jej aktach wykonawczych – wydatki bieżące a wydatki majątkowe jako źródło finansowania środków trwałych.
4. Problem szczególny związany z szczegółowym sposobem i trybem finansowania inwestycji z budżetu państwa blokującym finansowanie środków trwałych o wartości do 10 tys. zł z budżetu państwa.
5. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny obowiązujące w roku 2024 – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej a zasady funkcjonowania konta 080, zasady funkcjonowania kont księgowych: 011, 013, 014, 015, 016, 017 kont: 071, 072, 077 i ich powiązanie z księgami lub kartami inwentarzowymi środków trwałych (analityką).
6. Szczególna rola paragrafu 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku wpływające na specyficzne ujęcie środków w budżetach gmin, powiatów, województw jako dochodów budżetu i jako przychodów urzędu.
7. Krajowy standard rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” i jego zastosowanie w jednostkach sektora finansów publicznych realizujących wydatki i zakupy inwestycyjne – sposób przyjęcia standardu do polityki rachunkowości jednostki.
8. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały i zasady tworzenia obiektów inwentarzowych.
9. Grunty, budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, urządzenia techniczne, środki transportu, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane, inwentarz żywy jako obiekty inwentarzowe – Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016) obowiązująca w roku 2023/2024.
10. Inwentarz i zasady nadawania numerów inwentarzowych oraz zasady prowadzenia księgi inwentarzowej (księgi obiektów).
11. Ewidencja części dodatkowych lub części peryferyjnych, które mogą być przełączane między różnymi środkami trwałymi – zasady tworzenia tzw. podnumeru inwentarzowego.
12. Przypadki szczególne dot. tworzenia pojedynczych i zbiorczych obiektów inwentarzowych – zespolenie rodzajowe a zespolenie funkcjonalne, zespolenie sieciowe i liniowe oraz ich kryteria.
13. Zasady ustalania wartości początkowej środka trwałego – cena nabycia i koszt wytworzenia a moment rozpoczęcia budowy środka trwałego oraz nieodpłatne otrzymanie, ujawnienie, przekwalifikowanie i przekształcenie i inne przypadki.
14. Zakres zastosowania konta 800 i 840 do nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych oraz do dotacji, płatności, środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, środków Funduszu Pomocy Ukrainie, środków KFD, środków RFRD, środków RFPŁ PIS, środków RFIL i innych środków BGK finansujących środki trwałe.
15. Ulepszenia środków trwałych – poziom istotności i ulepszenia przeprowadzane etapami, miary wartości użytkowej, rodzaje ulepszeń.
16. Ulepszenie obcego środka trwałego.
17. Nakłady na bieżącą eksploatację – konserwacje a remonty bieżące (typowe i awaryjne), remonty nadzwyczajne.
18. Problem części zakupionych w celu wykorzystania do konserwacji, remontu lub ulepszenia środka trwałego.
19. Termin rozpoczęcia i zakończenia dokonywania odpisów amortyzacyjnych – planowa amortyzacja środka trwałego i jednorazowy odpis wartości początkowej.
20. Problem dolnej granicy wartości środków trwałych, zasady jej ustalania (np.100zł, 500zł, 1500zł) oraz typowe nieprawidłowości występujące w praktyce po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w ustawie CIT błędnie skutkujące nieuznawaniem za środki trwałe obiektów z jednorazowym odpisem amortyzacyjnym.
21. Zasady funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności w zakresie inwestycji i środków trwałych określonych w załączniku nr 15 ustawy VAT.
22. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat środków trwałych jako mienia państwowego lub mienia komunalnego – bilans i zakres informacji prezentowanych w informacji dodatkowej oraz zakres danych wykazywanych w sprawozdaniu typu „RB”.
23. Rejestr umów 2026 a umowy inwestycyjne – problem niezgodności danych pomiędzy zaangażowaniem, zobowiązaniem, wydatkiem a kwotami prezentowanymi w rejestrze umów jaki wystąpi po 1 stycznia 2026 roku.
24. Kasowe rozliczenie wydatków i zakupów inwestycyjnych z podatkiem VAT a wycena inwestycji i środków trwałych – przykłady i odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content