Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

INWENTARYZACJA ZA ROK 2023

Informacje

Start

05.12.2023 (wt.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników jednostek sektora finansów publicznych do inwentaryzacji za rok 2023. Na szkoleniu omówione zostaną zasady przeprowadzania prawidłowej inwentaryzacji w świetle przepisów ustawy o rachunkowości oraz zasady dobrej praktyki wynikające z stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie zasad przeprowadzania inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów oraz z Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”, a w zakresie inwentaryzacji rozrachunków wynikające z uchwały nr 9/2019 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami. Na szkoleniu omówione zostaną także uroszczone metody inwentaryzacji oraz ich zastosowanie w praktyce. Przedstawione zostanie nowe stanowisko MF dot. inwentaryzacji środków trwałych na terenie strzeżonym, które oprócz przeprowadzanego co 4 lata spisu z natury wprowadza coroczną inwentaryzację metodą weryfikacji.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, centrów usług wspólnych, jednostek obsługiwanych i nie obsługiwanych przez SCUW, wszystkich samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, ministerstw, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej i niezespolonej, sądów i prokuratury, KAS, ZUS, KRUS i wszystkich państwowych jednostek budżetowych, dysponentów państwowych funduszy celowych i innych jednostek sektora finansów publicznych.

Program szkolenia

1. Cel i funkcje rocznej inwentaryzacji jako części systemu polityki rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych – wymogi ustawowe inwentaryzacji i weryfikacja rozwiązań przyjętych w jednostce.
2. Dyscyplina finansów publicznych, terminy i formy inwentaryzacji oraz przykładowa dokumentacja inwentaryzacyjna.
3. Przygotowanie i przeprowadzenie prac inwentaryzacyjnych metodą spisu z natury, metodą uzgadniania sald, metodą weryfikacji – analiza potencjalnych nieprawidłowości.
4. Cel i zakres stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów i jego zastosowanie w praktyce i jego zastosowanie w SCUW.
5. Cel i zakres Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” – specyfika inwentaryzacji środków trwałych w SCUW i w jednostkach obsługiwanych.
6. Cel i zakres stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami – inwentaryzacja rozrachunków z kontrahentami.
7. Nowe stanowisko Ministerstwa Finansów dot. inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym, które oprócz przeprowadzanego co 4 lata spisu z natury wprowadza coroczną inwentaryzację metodą weryfikacji – czy brak inwentaryzacji metodą weryfikacji to dyscyplina finansów publicznych?
8. Rozliczenie inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz rozliczenie inwentaryzacji przeprowadzanej pozostałymi metodami – wycena spisu, ustalenie różnic inwentaryzacyjnych, wyjaśnienie i rozliczenie różnic, archiwizacja dokumentów.
9. Kontrola i weryfikacja przeprowadzonych prac inwentaryzacyjnych metodą spisu z natury, metodą uzgadniania sald, metodą weryfikacji oraz metodami uproszczonymi i nietypowymi w SCUW i w jednostkach obsługiwanych – kompetencje i odpowiedzialność kierownika jednostki obsługującej oraz kierowników jednostek obsługiwanych.
10. Rozliczenie inwentaryzacji – rola służb finansowo-księgowych w rozliczeniu wyników inwentaryzacji za rok 2023.
11. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content