Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

FUNDUSZ PRACY I ROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ POWIATOWEGO I WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY ZA ROK 2023

Informacje

Start

12.12.2023 (wt.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad sporządzania rocznego sprawozdania budżetowego i sprawozdania finansowego powiatowego i wojewódzkiego urzędu pracy oraz funduszu pracy i funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych za rok 2023.

Adresaci szkolenia

Szkolenie online dla dyrekcji, kadry kierowniczej oraz głównych księgowych i księgowych powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy oraz dla MRPiPS.

Program szkolenia


1. Specyfika rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej urzędów pracy jako samorządowych jednostek budżetowych oraz funduszu pracy i funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych jako państwowych funduszy celowych – podział ksiąg na „budżet-urząd” pracy i „fundusz pracy” (FGŚP).
2. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w WUP i PUP oraz w funduszu na 31 grudnia 2023 roku – wycena na moment początkowy (powstania) a wycena na dzień bilansowy.
3. Inwentaryzacja w urzędzie i w funduszu pracy za rok 2023.
4. Obroty i salda poszczególnych kont funduszu pracy jako dane księgowe a zasady sporządzania „pomocniczego” sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego: Rb-33, Rb-40.
5. Zasady sporządzania rocznych sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych dla celów statystycznych w zakresie operacji finansowych: RB-N, RB-Z, RB-ZN – czy łączyć urząd z funduszem pracy?.
6. Wzór i ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2023 dla WUP i PUP jako samorządowych jednostek budżetowych – specyficzna rola konta 136 i 853 dla dysponenta środków państwowego funduszu celowego i ich ujęcie w sprawozdaniu finansowym.
7. Wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczących kont 840, 640, 290 oraz ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym za rok 2023 oraz ich zastosowanie do urzędu i funduszu pracy.
8. Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu, informacja dodatkowa – powiązanie zapisów księgowych z poszczególnymi pozycjami sprawozdania finansowego WUP i PUP jako jednostki budżetowej i jako funduszu pracy (FGŚP) za rok 2023.
9. Powiązanie zapisów księgowych z poszczególnymi pozycjami informacji dodatkowej za rok 2023 – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dot. informacji dodatkowej i ich zastosowanie w praktyce.
10. Analiza zgodności danych wykazywanych w rocznej sprawozdawczości budżetowej i finansowej urzędu pracy i ich powiązanie ze sprawozdawczością ministra ds.pracy – czy dochodzi do dublowania danych?.
11. Odpowiedzi na pytania.


Osoba prowadząca kurs

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content