Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

FINANSE PUBLICZNE, GOSPODARKA BUDŻETOWA, ZASADY RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ SĄDÓW I PROKURATURY W ROKU 2023

Informacje

Start

03.10.2023 (wt.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie finansów publicznych, zasad prowadzenia gospodarki budżetowej sądów i prokuratury oraz w zakresie nowych obowiązujących od początku roku 2023 zmian zasad sprawozdawczości budżetowej.
Na szkoleniu omówione zostaną zasady finansów publicznych, zasady prowadzenia gospodarki budżetowej, zasady rachunkowości budżetowej, procedury ustalania, poboru i ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetowych sądów i prokuratury, w tym należności sądowych oraz zobowiązań budżetowych, omówione zostaną zasady księgowania przychodów i kosztów księgowych i ich ujęcie w sprawozdawczości finansowej i budżetowej.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla Ministerstwa Sprawiedliwości, kadry kierowniczej sądów powszechnych, kadry kierowniczej sądów administracyjnych, kadry kierowniczej prokuratury oraz głównych księgowych i księgowych sądów i prokuratury oraz IPN.

Program szkolenia

1. Finanse publiczne 2023 – zasady prowadzenia gospodarki budżetowej sądów i prokuratury.
2. Ustawa budżetowa i jej rola w gospodarce środkami publicznymi sądów i prokuratury oraz w państwowych funduszach celowych i instytucjach gospodarki budżetowej.
3. Sąd i prokuratura jako jednostka budżetowa – rola i znaczenia metody „brutto” w gospodarowaniu środkami publicznymi, problem prokuratur rejonowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych jako jednostek budżetowych.
4. Zasady systemowe w zakresie finansów publicznych a obowiązki i odpowiedzialność dyrektora, kierownika i głównego księgowego za gospodarkę finansową, rachunkowość i sprawozdawczość sądu i prokuratury w roku 2023.
5. Zakres obowiązujących od 2023 roku zmian przepisów znowelizowanej ustawy o finansach publicznych związanych z funkcjonowaniem państwowych funduszy celowych dotyczący Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej (Funduszu Sprawiedliwości).
6. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej i polityka rachunkowości sądu i prokuratury – dostosowanie opisu przyjętych zasad rachunkowości sądu i prokuratury do nowych przepisów oraz uproszczenia w rachunkowości budżetowej sądów i prokuratury.
7. Dochody i wydatki budżetowe sądów i prokuratury – definicja, zasady wyceny i zasady ich księgowania w roku 2023.
8. Problem szczególny dotyczący dochodów i wydatków budżetowych z podatkiem VAT – księgowanie Vat w sądach i w prokuraturze.
9. Problem szczególny dotyczący relacji sąd / prokuratura – księgowanie kar pieniężnych oraz przepadku poręczenia majątkowego, problem zwrotów i refundacji wydatków pomiędzy prokuraturami a sądami.
10. Należności i zobowiązania budżetowe sądów i prokuratury – definicja, zasady wyceny i zasady ich księgowania w roku 2023.
11. Problem szczególny dotyczący należności sądowych oraz zobowiązań sądów i prokuratury wobec biegłych.
12. Zaangażowanie wydatków budżetowych sądów i prokuratury – definicja, zasady wyceny i problem szczególny dot. zasad wykazywania zaangażowania w sprawozdaniu typu „RB”.
13. Przychody i koszty księgowe – definicja, zasady wyceny i zasady ich księgowania oraz grupowania w roku 2023.
14. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów, rezerwy – definicja, zasady wyceny i zasady ich księgowania w roku 2023.
15. Aktywa obrotowe i aktywa trwałe Skarbu Państwa oraz depozyty w sądzie i w prokuraturze – definicja, zasady wyceny i zasady ich księgowania w roku 2023.
16. Modele ewidencyjne obowiązujące w sądach i prokuraturze a rozwiązania przyjęte w systemie SAP – odpowiedzi na pytania dotyczące księgowań wybranych zdarzeń i operacji.
17. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa sądów i prokuratury za rok i w roku 2023 – powiązanie danych księgowych ze sprawozdawczością budżetową i sprawozdaniami typu „RB” a sprawozdaniem finansowym.
18. Dyscyplina finansów publicznych – analiza typowych nieprawidłowości skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
19. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content