Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Ewidencja miejscowości ulic i adresów. Nadawanie, zmiana i znoszenie nazw miejscowości ulic i placów.

Informacje

Start

19.10.2023 (czw.), 10:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie zasad nadawania, zmiany i znoszenia nazw miejscowości, ulic i numerów adresowych ze szczególnym uwzględnieniem zapoznania uczestników z uregulowaniami rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Adresaci szkolenia

o             Pracownicy urzędów gmin zajmujący się nadawaniem numeracji i ewidencjonowaniem miejscowości, ulic i adresów.

o             Gospodarujący nieruchomościami Skarbu Państwa oraz samorządowymi, geodeci, projektanci, biegli sądowi, rzeczoznawcy majątkowi, architekci, urbaniści, deweloperzy na rynku nieruchomości, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami.

o             Inwestorzy na rynku nieruchomości, przedstawiciele służb, które wykorzystują numerację nieruchomości (adresy) w związku z wykonywaniem zadań służbowych oraz wszyscy inni zainteresowani tematyką.

Program szkolenia

1. Nadawanie, znoszenie lub zmiany nazwy miejscowości – zasady regulacji prawnych oraz praktyczne przeprowadzenie procedury. Granice administracyjne.
2. Przykłady uchwał nadania, zmiany i zniesienia nazwy miejscowości.
3. Nadawanie lub zmiany nazw osiedli, ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych – omówienie regulacji prawnych.
4. Nowe obowiązki nałożone na gminy w zakresie zmian nazw budowli, obiektów, dróg, ulic, mostów i placów wynikających z ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
5. Zadania gminy w zakresie ustalania numerów porządkowych oraz zakładania i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Emuia jako rejestr publiczny.
a. Jakie zmiany wynikają z nowego rozporządzenia w sprawie ewidencji miejcowości, ulic i adresów? Które z problemów oraz w jaki sposób zostają rozwiązane, a które nie?
6. Nadawanie numerów porządkowych.
• Numery prognozowane.
• Numery dla budynków w budowie.
• Numery dla budynków wybudowanych.
• Numeracja porządkowa dla nieruchomości przy drogach wewnętrznych.
• Numeracja porządkowa gdy brak zgody na nazwę ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną.
• Numeracja na granicy gmin i granicach miejscowości.
• Numeracja porządkowa w budownictwie wielorodzinnym.
• Numeracja budynków u zbiegu ulic i na placach.
• Numeracja porządkowa przy ulicach na granicach gmin i miejscowości.
7. Nadawanie numerów porządkowych z urzędu.
8. Adresy nieruchomości.
9. Zasady udostępniania danych EMUiA,
10. Omówienie zakresu informacji gromadzonych w EMUiA,
11. Organizacja, tryb tworzenia i aktualizacji danych w EMUiA,
12. Wzory wniosków o ustalenie numeru porządkowego, rozpatrywanie wniosków. Zawiadomienia o nadaniu nr porządkowego. Odmowa nadania numeru porządkowego.
13. Przykłady uchwał rad gmin w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulicom i placom.
14. Oznaczanie nieruchomości.
15. Tablice miejscowości, tabliczki z nazwami ulic, tabliczki kierunkowe etc.

Osoba prowadząca kurs

Mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych. Od 2004 r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Wieloletnia praktyka w dziedzinie geodezji i kartografii. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Dotychczas szereg przeprowadzonych szkoleń w ramach środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki m.in. w takich jednostkach jak urzędy miejskie, urzędy gmin, szkolenia dla pracowników starostw powiatowych. Szereg przeprowadzonych podziałów                                   i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content