Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

E-Doręczenia od 1 października 2024r. Jak doręczenia elektroniczne wpływają na postępowania administracyjne? Jak usprawnić pracę urzędu dzięki doręczeniom elektronicznym?

Informacje

Start

11.07.2024 (czw.), 08:30

Lokalizacja

online

Liczba godzin

4

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego stosowania przepisów dotyczących doręczeń elektronicznych w postępowaniach administracyjnych. Poznanie zasad doręczania pism elektronicznych w różnych typach postępowań administracyjnych. Zapoznanie się z konsekwencjami prawnymi wadliwego doręczania pism elektronicznych. Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z doręczeniami elektronicznymi. Podniesienie świadomości na temat korzyści płynących ze stosowania doręczeń elektronicznych.

Adresaci szkolenia

Pracownicy administracji publicznej, stosujących k.p.a., zarówno zaczynających pracę w organach, jak i doświadczonych urzędników.

Program szkolenia

1. Zasady postępowania administracyjnego– art. 14 zasada pisemności po zmianach, w kontekście doręczeń elektronicznych, podpisywanie dokumentów elektronicznych, rola profilu zaufanego, czy pracownicy winni wyrażać zgodę na używanie przez nich profilu zaufanego.
2. Strona postępowania.
3. Pełnomocnicy wtoku postępowań.
4. Terminy załatwiania spraw administracyjnych, jak mają się do Publicznej Usługi Hybrydowej.
5. Bezczynność i przewlekłość postępowania.
6. Wszczęcie postępowania za pomocą EPUAP, doręczeń elektronicznych, kiedy dochodzi do wszczęcia postępowania.
7. Odmowa wszczęcia postępowania.
8. Uzupełnianie braków formalnych.
9. Jak doręczać pisma w toku postępowań administracyjnych . Hierarchia doręczeń w kodeksie postępowania administracyjnego.
10. Doręczanie PURDE – Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego.
11. Doręczanie PUH – Publiczna Usługa Hybrydowa.
12. Kwalifikowana Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego – KURDE w toku postępowania administracyjnego, wniesienie podania przez osobę korzystającą z edoręczeń.
13. Znaczenie BAE – Bazy Adresów Elektronicznych dla postępowania administracyjnego
14. Adres do doręczenie elektronicznych a skrzynka do doręczeń elektronicznych, jak będą wyglądać dowody wysłania i dowody doręczenia korespondencji, skutki prawne doręczeń, jak stwierdzić czy korespondencja została doręczona, fikcja doręczenia.
15. Relacja między doręczeniami elektronicznymi a EPUAP, czy można będzie użytkować EPUAP i na jakich zasadach, przepisy przejściowe.
16. Jak będą wyglądały doręczenia w ramach PURDE – aplikacja kliencka a systemy kancelaryjne – obsługa skrzynki do doręczeń w praktyce.
17. Jak tworzyć wiadomości, jak załączać pliki, jak pobierać dowody wysłania i otrzymania, jak archiwizować korespondencję w aplikacji klienckiej.
18. Jak będą wyglądały doręczenia w ramach PUH.
19. Obsługa skrzynki do doręczeń w praktyce, jak tworzyć wiadomości, jak załączać pliki, jak pobierać dowody wysłania i otrzymania w aplikacji klienckiej.
20. Kiedy nie będziemy stosować przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych a kiedy nie będziemy stosować PURDE i PUH – omówmy to na przykładach.
21. Odmiejscowienie doręczeń.
22. Dowody w postępowaniu administracyjnym.
23. Poświadczanie przez pracownika zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
24. Upoważnienia dla pracowników w toku postępowania administracyjnego– na podstawie kontroli NIK.
25. Art. 79a kpa – stosowanie.
26. Decyzja: Elementy struktury decyzji – podstawowe i dodatkowe.
27. Jak uzupełnić, sprostować i wyjaśnić treść decyzji?
28. Zrzeczenie się prawa do odwołania przez stronę a ostateczność i prawomocność decyzji i jej wykonalność. Praktyka postępowania. Wykonalność decyzji. Zmiany od 12 maja 2023r.
29. Ochrona danych osobowych podczas postępowania administracyjnego na gruncie decyzji UODO

Osoba prowadząca kurs

radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek prawa handlowego i organów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym, prawie pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców, zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin
Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content