Temat szkolenia

Działania kadrowe w szkole w przedszkolu w okresie ruchu kadrowego w oświacie ze skutkiem na rok szkolny 2023/2024.Zasady, kompetencje i skuteczność czynności rozwiązania i zmiany treści stosunku pracy nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych

Informacje

Start

24.05.2023 (śr.), 10:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Maj to gorący okres ruchu kadrowego w oświacie. Jest to czas, w którym dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych podejmują ostateczne decyzje kadrowe wynikające z zaplanowanej organizacji nowego roku szkolnego. A ponieważ stosowanie prawa pracy w oświacie należy do najbardziej złożonych, niejednokrotnie pojawiają się problemy interpretacyjne związane z wypowiadaniem umów o pracę, w tym  w czasie urlopu pracownika lub w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności, obniżaniem wymiaru zatrudnienia,  przenoszeniem w stan nieczynny,  czy też wypłacaniem odpraw w związku z zakończeniem stosunku pracy.

Należy pamiętać, że podjęcie decyzji np. w sprawie przyjęcia określonych kryteriów do zwolnienia  należy do zadań dyrektora przedszkola szkoły lub placówki. W każdym przypadku zastosowane kryteria będą podlegać indywidualnej ocenie sądu.

Podejmując decyzje kadrowe wobec grupy nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, dyrektor szkoły musi liczyć się ze skutkami prawnymi tych decyzji. Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi, które z kryteriów wyboru nauczyciela do zwolnienia dyrektor powinien traktować bardziej lub mniej priorytetowo. Należy wyraźnie podkreślić, że prawidłowość  i skuteczność zastosowania przez dyrektora przesłanek doboru nauczycieli do zwolnienia jest uzależniona od okoliczności konkretnego przypadku, a wybór do zwolnienia nie może mieć jednak nigdy charakteru dowolnego lub dyskryminującego.

Podczas szkolenia uzyskają Państwo odpowiedź na wiele pytań istotnych w kształtowaniu polityki kadrowej w oświacie. Uczestnik, w oparciu konkretne przypadki oraz o akty prawne i orzecznictwo sądów, dowie się m.in.:

  • jak skutecznie podjąć działania kadrowe wobec pracowników szkoły (nauczycieli/pracowników samorządowych),
  • jak należy rozumieć przyczyny organizacyjne w szkole?
  • kiedy nauczyciela można przenieść służbowo?
  • jak rozwiązać prawidłowo umowę z nauczycielem i jakie mogę być roszczenia nauczyciela z tym związane?
  • jak powinien postąpić pracodawca, kiedy pracownik przed okresem wypowiedzenia (lub w okresie wypowiedzenia) przebywa na zwolnieniu lekarskim czy urlopie?

Adresaci szkolenia

Do udziału w szkoleniu  zapraszamy dyrektorów szkół i przedszkoli,  oraz osoby realizujące merytorycznie zadanie – czyli opracowywanie dokumentów z zakresu prawa pracy w oświacie ( kadrowe, sekretarze, referencji, specjaliści), w tym również  organu prowadzącego -pracowników urzędu gminy/miasta lub cuw (zeas) odpowiedzialnych za w/w problematykę.

Program szkolenia

1. Prawo pracy w oświacie a polityka kadrowa. Skuteczność działań kadrowych dyrektora szkoły/ dyrektora przedszkola.
2. Status pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez samorządy lokalne: nauczyciele; pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych.
3. Stosowanie przepisów ustaw: ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych i ustawy kodeks pracy w jednostce oświatowej.
4. Definicja pracodawcy: szkoła, przedszkole, zespół szkół.
5. Pracodawcy będący placówką oświatową feryjną oraz pracodawca będący placówką oświatową nieferyjną.
6. Status nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w zespole szkolno- przedszkolnym.
7. Status dyrektora samorządowej szkoły/ samorządowego przedszkola – czyli kto jest pracodawcą dla takiego dyrektora?
8. Arkusz organizacji szkoły/przedszkola na rok 2023/24 a działania kadrowe dyrektora.
9. Ruch kadrowy a skuteczność działań i decyzji dyrektora szkoły w zakresie prawa pracy.
10. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania.
11. Uzupełnianie etatu przez nauczyciela.
12. Kiedy porozumienie zmieniające a kiedy przeniesienie na inne stanowisko?
13. Przeniesienie za zgodą nauczyciela, przeniesienie bez zgody nauczyciela
14. Przeniesienie w stan nieczynny;
15. Rozwiązanie umowy o prace zawartej na czas nieokreślony;
16. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony;
17. Rozwiązanie stosunku pracy w razie likwidacji lub reorganizacji szkoły;
18. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym;
19. Przeniesienie pracownika samorządowego.
20. Kryteria do zwolnienia – stan prawny i stan faktyczny.
21. Współdziałanie z organizacjami związków zawodowych.
22. Pragmatyka podejmowanych działań kadrowych:
a) terminy działań kadrowych;
b) kryteria wyboru pracowników/nauczycieli, wobec których podjęto działania kadrowe;
23. Odprawy pieniężne i inne świadczenia;
24. Rozwiązanie stosunku pracy z naruszeniem przepisów prawa – uprawnienia nauczyciela/pracownika samorządowego.
25. Środki ochrony prawnej przy rozwiązywaniu stosunku pracy.
26. Nawiązywanie stosunku pracy w szkole, w przedszkolu z nauczycielem, z pracownikiem samorządowym.
27. Dane kadrowe o nauczycielach w Systemie Informacji Oświatowej.
28. Dyskusja.

Osoba prowadząca kurs

prawnik, współpracownik  kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, doświadczony wykładowca, ekspert w zakresie form opieki  nad dziećmi do lat 3 oraz  z zakresu szeroko rozumianego zarządzania edukacją, prawa pracy w oświacie i finansów oświatowych, systemów informatycznych w oświatowej logistyce i sprawozdawczości (SIO, finanse, organizacja), konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Ekspert i autor materiałów w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziome regionalnym i lokalnym –etap II, absolwent Training Reform Education of Management. Były menadżer ds. klientów kluczowych w jednej z wiodących firm informatycznych dedykujących systemy informatyczne dla oświaty. Autor wielu opracowań i publikacji. Konsultuje i wdraża modele obsługi wspólnej w jednostkach samorządu lokalnego. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Konsultant i doradca korporacji samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych w systemie INFOR. Prowadzi usługi konsultingowe, szkolenia, wdrożenia i audyty a także działalność ekspercką, w ramach której doradza zarówno organom jednostek samorządu lokalnego, urzędnikom samorządowym, dyrektorom jednostek oświaty jak i innym pracownikom tego sektora.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content