Temat szkolenia

Dystrybucja węgla przez samorządy – organizacja, budżet, księgowość, sprawozdawczość w 2023 r.

Informacje

Start

10.01.2023 (wt.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie realizacji nowego zadania jednostek samorządu terytorialnego  w świetle ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Problem polega na tym, że jeżeli gmina (lub miasto) podjęła decyzję, że zamierza kupić węgiel dla gospodarstw domowych i gmina podpisała umowę dot. zakupu np. jednego transportu kolejowego węgla, czyli minimum 1500 ton (a to wystarczy dla 1 tysiąca gospodarstw domowych), i jeśli za 1 tonę gmina zapłaci 1500 zł brutto, i jeśli gmina sprzeda węgiel za 2000 brutto, i jeśli wójt, burmistrz, prezydent oraz skarbnik w trakcie prac dot. przygotowania i wykonywania budżetu po centralizacji rozliczeń w VAT podjął decyzję o ujmowaniu w budżetach gmin dochodów i wydatków budżetowych w kwotach netto tj. pomniejszonych o podatek VAT, to gmina (lub miasto) na 1 tonie węgla ma zaniżoną sprzedaż i zakup węgla o kwotę 373,98 zł.

A przecież ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe wyraźnie, tak jak ustawa o finansach publicznych i ustawa o rachunkowości mówi o kwotach brutto, a nie netto.

A zatem na jednym transporcie kolejowym w tym roku, który wystarczy dla 1 tysiąca gospodarstw domowych i pozwoli na zakup 1,5 tony węgla przez każde z gospodarstw domowych, gmina (lub miasto) ma poza budżetem 560.970,-zł, o ile słucha błędnych zaleceń RIO i KRRIO dot. ewidencji podatku VAT i wykazuje dochody netto, a wydatków nie zawyża o podlegający odliczeniu podatek VAT naliczony do odliczenia.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla jednostek samorządu terytorialnego.

Program szkolenia


 1. Instrukcja dla gmin i miast, które chcą zakupić węgiel na zasadach określonych w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwo domowe – organizacja dystrybucji węgla przez gminy i miasta.

 2. Dobre i złe strony możliwych rozwiązań proponowanych przez MAP w ustawie – zagrożenia budżetowe i podatkowe, w tym możliwe opodatkowanie zysków ze sprzedaży węgla podatkiem CIT w samorządowym zakładzie budżetowym i w komunalnej spółce prawa handlowego.

 3. Zasady budżetowe i zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości i aktów wykonawczych – zasady wyceny należności i zobowiązań, dochodów i wydatków, towarów, przychodów i kosztów związanych z dystrybucją węgla.

 4. Węgiel jako towar – zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla towarów i zakres zastosowania art. 17 ustęp 2 ustawy o rachunkowości do ewidencji węgla na składowisku.

 5. Klasyfikacja budżetowa i sposób przygotowania planu finansowego dla procesów zakupu i sprzedaży węgla – budżet i plan finansowy jednostki bezpośrednio realizującej zadanie zakupu i sprzedaży węgla z uwzględnieniem 60-dniowego ustawowego terminu płatności, uprawnienia wynikające z art. 28 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe i ich zastosowanie w praktyce.

 6. Obowiązujące ceny brutto przy zakupie i sprzedaży węgla a sprawozdanie RB-27S i RB-28S – problematyka dot. paragrafu 453 używanego do rozliczania podatku VAT naliczony do odliczenia i nieprawidłowości związane z pomniejszaniem kasowo zrealizowanych wydatków o podatek VAT naliczony do odliczenia i wydatków dot. zobowiązania podatkowego (nadwyżki VAT należny nad naliczonym), jeśli dochody wykazywane są w kwotach netto.

 7. Zakup węgla i jego ujęcie w jednostce bezpośrednio realizującej zakup – zakres zastosowania konta 300 do ujęcia faktur zakupowych i rozliczenia podatku VAT naliczony do odliczenia, zakres zastosowania konta 330 do ujęcia zakupu węgla jako towaru, wycena towarów, składniki zwiększające i zmniejszające cenę nabycia węgla, ustalenie wartości zakupu węgla na koncie 730, ustalenie stanu niesprzedanego węgla na 31.12.2022.

 8. Umowy, faktury, wydatki oraz ich ujęcie sprawozdaniu RB-28S – umowy, rozrachunki z dostawcą węgla dokumentowane fakturami i dostawy niefakturowane jako zaangażowanie, zobowiązanie i wydatek roku 2022 i odpowiednio roku 2023.

 9. Sposób rozliczenia sprzedaży na gruncie podatku akcyzowego oraz podatku VAT, wpływ sprzedaży węgla na tzw. prewspółczynnik VAT i warunki zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących online – zakres zastosowania art. 249 ustęp UoFP do planowania i rozliczania wydatków na VAT.

 10. Sprzedaż węgla i jego ujęcie w jednostce bezpośrednio realizującej sprzedaż – fakturowanie sprzedaży węgla na gospodarstwa domowe, pobranie i rozliczenie kasowo zrealizowanych dochodów budżetu gminy, ustalenie przychodów ze sprzedaży węgla na koncie 730, możliwe ulgi dla gospodarstw domowych wnikające z przepisów art. 55-59a ustawy o finansach publicznych.

 11. Należności początkowe i końcowe oraz prezentacja dochodów budżetowych w sprawozdaniu RB-27S.

 12. Zasady sporządzania sprawozdania RB-N – zakaz pomniejszania należności o podatek VAT, ustalenia wartości nominalnej należności, układ przedmiotowy i podmiotowy sprawozdania.

 13. Inwentaryzacja węgla na 31.12.2022 i jej rozliczenie oraz ustalenie stanu i wartości nie sprzedanego węgla oraz jego prezentacja w bilansie – zasady sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie dystrybucji węgla.

 14. Zadania i przykłady liczbowe – schematy księgowań dla gmin i miast oraz jednostek bezpośrednio realizujących zadanie, w tym dla urzędów ze wspólnym rachunkiem organu i jednostki.

 15. Odpowiedzialność wójta, burmistrza, prezydenta związana z kontrolą zarządczą i odpowiedzialność skarbnika dot. kontroli wstępnej – możliwe przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z zakupem i sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych.

 16. Odpowiedzi na pytania, w tym w co najmniej 111 pytań i odpowiedzi MAP

Osoba prowadząca kurs

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content