Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Dystrybucja węgla przez gminy i miasta w 2023 roku - ustalanie i zagospodarowanie nadwyżek węgla

Informacje

Start

23.03.2023 (czw.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad planowania i wykonywania nowego zadania jednostek samorządu terytorialnego jakim jest dystrybucja węgla przez gminy i miasta dla gospodarstw domowych, w świetle zmian ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, które są związane z koniecznością zagospodarowania nadwyżek węgla.

Ustawa o rachunkowości pozwala na wybór metody ewidencji i wyceny węgla jako towaru, tj. zastosowanie ceny nabycia, zastosowanie ceny zakupu lub zastosowanie cen ewidencyjnych. Ustawa o rachunkowości określa też metody ustalania stanu niesprzedanego węgla oraz zasady jego wyceny.

Na szkoleniu omówiony zostanie również problem z podatkiem VAT, gdyż gmina lub miasto kupując węgiel, o ile ujmuje dochody i wydatki budżetowych w kwotach netto tj. pomniejszonych o podatek VAT, to gmina (lub miasto) na 1 tonie węgla ma zaniżoną sprzedaż i zakup węgla o kwotę 373,98 zł.

A przecież ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe wyraźnie, tak jak ustawa o finansach publicznych i ustawa o rachunkowości mówi o kwotach nominalnych brutto, a nie netto. Powstanie zatem problem z ustaleniem i wyceną oraz z rozliczeniem stanu niesprzedanego węgla, gdyż przepisy VAT dają prawo gminie lub miastu na pełne odliczenie VAT od zakupionego węgla, bez konieczności stosowania tzw. prewskaźnika.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla pracowników samorządu terytorialnego oraz wszystkich zainteresowanych tematem szkolenia.

Program szkolenia

1. Organizacja dystrybucji węgla przez gminy i miasta i jej zmiany dotyczące zagospodarowania nadwyżek węgla.
2. Zasady budżetowe i zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości i aktów wykonawczych – zasady wyceny należności i zobowiązań, dochodów i wydatków, towarów, przychodów i kosztów związanych z dystrybucją węgla.
3. Sposób przygotowania planu finansowego dla procesów zakupu i sprzedaży węgla oraz ich klasyfikacja budżetowa – budżet i plan finansowy jednostki bezpośrednio realizującej zadanie zakupu i sprzedaży węgla z uwzględnieniem 60-dniowego ustawowego terminu płatności, uprawnienia wynikające z art. 28 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe i ich zastosowanie w praktyce.
4. Węgiel jako towar – zasady prowadzenia ewidencji i wyceny węgla wg. cen rzeczywistych oraz wg. cen ewidencyjnych.
5. Cena nabycia lub cena zakupu oraz ich zastosowanie w praktyce – wyjaśnienie które z rozwiązań ma większe zastosowanie w praktyce, zasady rozchodu węgla i ustalania jego stanu jako towaru w przypadku, gdy cena zakupu jest różna od ceny nabycia, wyjaśnienie dlaczego zastosowanie ceny ewidencyjnej nie jest rozwiązaniem popularnym w praktyce.
6. Zakres zastosowania konta 300 do ujęcia faktur zakupowych i rozliczenia podatku VAT naliczony do odliczenia, zakres zastosowania konta 330 do ujęcia zakupu węgla jako towaru, wycena towarów, składniki zwiększające i zmniejszające cenę nabycia węgla oraz ich ujęcie na koncie 730, składnik ceny zakupu i rozliczenie składników zwiększających cenę zakupu na kontach zespołu „4”, ustalenie wartości zakupu węgla na koncie 730 wg. ceny nabycia i ceny zakupu, księgowe ustalenie stanu niesprzedanego węgla.
7. Inwentaryzacja węgla i jej rozliczenie oraz potwierdzenie stanu i wartości nie sprzedanego węgla.
8. Sposób rozliczenia zakupu i sprzedaży węgla na gruncie podatku VAT – brak konieczności stosowania prewspółczynnika VAT i warunki zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących online oraz zakres zastosowania art. 249 ustęp UoFP do planowania i rozliczania podatku VAT.
9. Zakup i sprzedaż węgla a obowiązujące ceny brutto przy zakupie i sprzedaży węgla oraz ich ujęcie w sprawozdaniu RB-27S i RB-28S – należności początkowe i końcowe oraz prezentacja dochodów budżetowych w sprawozdaniu RB-27S, umowy, faktury, wydatki oraz ich ujęcie sprawozdaniu RB-28S.
10. Zasady sporządzania sprawozdania RB-N – zakaz pomniejszania należności o podatek VAT, ustalenia wartości nominalnej należności, układ przedmiotowy i podmiotowy sprawozdania.
11. Zadania i przykłady liczbowe wg. ceny nabycia, wg. ceny zakupu, wg. ceny ewidencyjnej – schematy księgowań dla gmin i miast oraz jednostek bezpośrednio realizujących zadanie, w tym dla urzędów ze wspólnym rachunkiem organu i jednostki w przypadku wyboru jednej z trzech metod.
12. Odpowiedzialność wójta, burmistrza, prezydenta związana z kontrolą zarządczą i odpowiedzialność skarbnika dot. kontroli wstępnej – możliwe przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z zakupem i sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych z uwzględnieniem nowych przepisów dot. zagospodarowania nadwyżek węgla.

Osoba prowadząca kurs

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content