Temat szkolenia

Duże zmiany w ustawie śmieciowej

Informacje

Start

19.01.2023 (czw.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

4

Cena

390 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Na szkoleniu zostaną omówione zmiany w ustawie śmieciowej zawarte w nowelizacjach ustawy, w tym w ustawie z dnia 17 listopada 2021 roku o zmianie ustawy o odpadach i innych ustaw dotyczące definicji bioodpadów, odpadów komunalnych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zmian w PSZOK-ach, wprowadzeniu zmian w regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminach i uchwale z art. 6r ustawy, ograniczenia ilości odbierania bioodpadów z nieruchomości niezamieszkałych, terminów podjęcia uchwały zmieniającej regulamin, możliwości dopłacania przez gminę do systemu śmieciowego, zasad określania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nowego trybu i terminów składania deklaracji śmieciowych, nowego kręgu osób, które będą składać deklaracje, indywidualnego rozliczania się z opłat przez mieszkańców budynków wielolokalowych, identyfikacji odpadów komunalnych – nowe zasady znakowania pojemników i worków, wprowadzenia obowiązku oznakowania pojemników i worków, nowych uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, zmian w treści umów zawieranych przez właścicieli nieruchomości na odbiór odpadów komunalnych – art. 6 ustawy, nowy obowiązek Wójta/ Burmistrza/ Prezydenta wezwania właściciela nieruchomości oraz podmiot odbierający odpady komunalne do wprowadzenia zmian w treści umowy, wygaśnięcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych, nowych obowiązków wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych w zakresie składania deklaracji o wysokości opłaty, różnicowania wysokości stawek w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym, nowych obowiązków w zakresie ustalania stawek opłaty od zużycia wody, zmienionych zasad odbioru bioodpadów od mieszkańców, odstąpienia od odbioru bioodpadów, zmian w regulaminach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zmian w systemie i sposobie segregacji odpadów komunalnych w gminie, zmian w określaniu wysokości opłaty od nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowych, zmian w metodzie określania opłaty od powierzchni lokalu mieszkalnego, obowiązków właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, nowych stawek opłat za worki bądź pojemniki z odpadami komunalnymi, nowego sposobu ustalania wysokości opłaty z nieruchomości niezamieszkałych, nowych deklaracji, kar dla właścicieli nieruchomości, które nie są w systemie gminnym czy też zmian w sposobie obejmowania nieruchomości gminnym systemem śmieciowych i okresu przejściowego na podjęcie nowych uchwał a także innych zmian w ustawie.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory dokumentów/ oraz specjalnie dedykowany adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu. Bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi.

Program szkolenia

1. Możliwość dopłacania przez gminę do systemu śmieciowego – przypadki
2. Rozszerzona odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków nałożonych ustawą,
3. Obowiązki wytwórców odpadów komunalnych, kto jest wytwórcą odpadów komunalnych,
4. Techniczne możliwości identyfikacji odpadów komunalnych – warunki,
5. Uchwała rady gminy/miasta o składaniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela lokalu lub inną osobę, której służy tytuł prawny do lokalu w budynku wielolokalowym, lub osobę faktycznie zamieszkującą lub użytkującą ten lokal,
6. Zakres obowiązywania uchwały w sprawie składania nowych deklaracji,
7. Treść uchwały w sprawie składania nowych deklaracji,
8. Nowe deklaracje – kto będzie składać?
9. Stosowanie przepisów ustawy w zakresie obowiązku składania nowych lub zmienionych deklaracji przez właściciela lokalu lub inną osobę, której służy tytuł prawny do lokalu w budynku wielolokalowym, lub osobę faktycznie zamieszkującą lub użytkującą ten lokal,
10. Terminy na składanie nowych deklaracji o wysokości opłaty,
11. Powstanie obowiązku złożenia nowej deklaracji przez właściciela lokalu lub inną osobę, której służy tytuł prawny do lokalu w budynku wielolokalowym, lub osobę faktycznie zamieszkującą lub użytkującą ten lokal,
12. Decyzje organu w przypadku braku złożenia nowych deklaracji,
13. Nowe deklaracje o wysokości opłaty składane przez wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe,
14. Jakie dane mają być ujawnione w nowych deklaracjach?
15. Możliwość całkowitej rezygnacji gminy z odbierania bioodpadów,
16. Treść uchwały o rezygnacji z obierania bioodpadów,
17. Warunki, które muszą zostać spełnione, ażeby gmina nie odbierała bioodpadów,
18. Z jakich nieruchomości gmina nie będzie musiała odbierać bioodpadów?
19. Nowa treść regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach a postanowienie o odstąpienia od odbioru bioodpadów przez gminę,
20. Nowe obowiązki właścicieli nieruchomości określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach,
21. Indywidualny obowiązek oznakowania pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,
22. Nowe postanowienia regulaminu w zakresie wprowadzanych zmian,
23. Odstępstwo w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie,
24. Zezwolenie w sprawie nowych zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie,
25. Jakie warunki muszą zostać spełnione, ażeby zmienić system segregacji odpadów komunalnych w gminie?
26. Wniosek wójta/burmistrza/prezydenta o wydanie zezwolenia na odstępstwo w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
27. Jakie frakcje odpadów komunalnych będzie można zbierać łącznie?
28. Brak zgody właściciela nieruchomości niezamieszkałej na przystąpienie do gminnego systemu odpadowego,
29. Wyjście właściciela nieruchomości niezamieszkałej z gminnego systemu odpadowego – oświadczenie,
30. W jakim terminie właściciel nieruchomości niezamieszkałej może zrezygnować z gminnego systemu odpadowego,
31. Obowiązek wójta/burmistrza/prezydenta informowania o przystąpieniu do przeprowadzenia następnego postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
32. Ponowne przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej do gminnego systemu odpadowego,
33. Określanie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego a nie od powierzchni lokalu mieszkalnego,
34. Nowe przypadki różnicowania stawek opłat w uchwale rady gminy,
35. Czy będzie można różnicować stawki w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym,
36. Nowe zasady określania wysokości opłaty wg metody od zużycia wody – wysokość miesięcznej opłaty
37. Nowe zasady określania wysokości opłaty za odbiór worków bądź pojemników z odpadami komunalnymi – wysokość miesięcznej opłaty,
38. Nowe zasady określania wysokości należnej opłaty z nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowych lub nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy,
39. Czy właściciele nieruchomości będą mieć obowiązek składania nowych deklaracji o wysokości opłaty,
40. Możliwość rozliczania miesięcznego przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
41. Uchwała rady gminy w sprawie obowiązku uiszczania opłaty przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
42. Rezygnacja z ryczałtowego określania wysokości opłaty dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
43. Określanie wysokości opłaty dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – za pojemniki bądź worki z odpadami komunalnymi,
44. Nowe maksymalne stawki opłat dla powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,
45. Nowe maksymalne stawki opłat za pojemnik lub worek z odpadami komunalnymi,
46. Odpowiedzialność wytwórców odpadów komunalnych,
47. Nowa obowiązkowa treść indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych,
48. Nowy obowiązek Wójta/ Burmistrza/ Prezydenta kontroli postanowień indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych,
49. Wezwanie do wprowadzenia zmian w treści umowy indywidualnej zawartej przez właściciela nieruchomości z podmiotem odbierającym odpady komunalne,
50. Wygaśnięcie umowy po bezskutecznym wezwaniu do wprowadzenia zmian i decyzja na wykonanie zastępcze
51. Przepisy przejściowe,
52. Terminy na podjęcie uchwał przez rady gmin,
53. Termin wejścia w życie nowych przepisów oraz inne ciekawe przypadki związane z nowelizacją ustawy śmieciowej.

Osoba prowadząca kurs

Robert Litwinek wieloletni samorządowiec, trener, szkoleniowiec który przeprowadził najwięcej szkoleń z problematyki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce. Doświadczenie ponad tysiąca przeprowadzonych szkoleń dla pracowników samorządowych, wiele tysięcy zadowolonych uczestników.  

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content