Temat szkolenia

Drogi publiczne i wewnętrzne, zjazdy z dróg publicznych, umieszczanie urządzeń w drogach.

Informacje

Start

20.04.2023 (czw.), 10:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

320 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Omówienie regulacji wprowadzonych nowelizacją Ustawy o drogach publicznych oraz nowymi przepisami wykonawczymi dotyczącymi dróg publicznych i wewnętrznych.

Adresaci szkolenia

Zarządcy dróg, pracownicy administracji publicznej, urzędów gmin, powiatów, województw, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, projektanci, geodeci, urbaniści, wykonawcy robót budowlanych, w tym drogowych.

Program szkolenia

1. Pojęcie drogi publicznej i wewnętrznej.
2. Droga publiczna czyli jaka?
3. Droga wewnętrzna – odczytywanie pojęcia w aspekcie różnych aktów prawnych.
4. Oznaczanie dróg publicznych i wewnętrznych w różnych ewidencjach i dokumentach oraz na mapach.
5. Różnice między drogami wewnętrznymi a publicznymi. Przesłanki zaliczania dróg do różnych kategorii.
6. Dostęp do dróg publicznych poprzez drogi wewnętrzne.
7. Regulowanie stanu prawnego dróg, w tym dróg wewnętrznych.
8. Własność nieruchomości stanowiących drogi publiczne i drogi wewnętrzne.
9. Parametry techniczne dróg publicznych i wewnętrznych.
10. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg publicznych i wewnętrznych.
11. Oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi. Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych. Sporządzanie projektu organizacji ruchu.
12. Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wewnętrznych.
13. Umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej. Pojęcie przyłącza i sieci.
14. Cywilnoprawne formy udostępniania nieruchomości innym podmiotom: umowa dzierżawy, umowa najmu, użyczenie, użytkowanie, służebność (gruntowa, osobista, przesyłu).
15. Służebność publiczna.
16. Zajęcie nieruchomości gminnych pod drogami wewnętrznymi w celu realizacji inwestycji celu publicznego.
17. Nadawanie nazw ulicom stanowiącym drogi wewnętrzne.
18. Zakres regulacji Ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych odnośnie zjazdów (wyjazdów i wjazdów) dot. dróg publicznych oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.
19. Definicja zjazdu, wjazdu i wyjazdu.
20. Rodzaje zjazdów, wjazdów i wyjazdów.
21. Budowa lub przebudowa zjazdu. Zjazdy istniejące a nowobudowane.
22. Lokalizacja zjazdu.
23. Zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Warunki wydania zezwolenia lub jego odmowy.
24. Strony postępowania.
25. Charakter i trwałość prawna zezwolenia.
26. Forma zezwolenia.
27. Skutki prawne zezwolenia.
28. Miejsce i parametry techniczne zjazdu w treści zezwolenia.
29. Inne elementy treści zezwolenia.
30. Przeniesienie decyzji. Uzgodnienia z zarządcą drogi projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego zjazdu.
31. Sankcje ustawowe.

Osoba prowadząca kurs

Mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych. Od 2004 r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Wieloletnia praktyka w dziedzinie geodezji i kartografii. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Dotychczas szereg przeprowadzonych szkoleń w ramach środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki m.in. w takich jednostkach jak urzędy miejskie, urzędy gmin, szkolenia dla pracowników starostw powiatowych. Szereg przeprowadzonych podziałów                                   i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content