Temat szkolenia

DECYZJE I E-DORĘCZENIA nowy termin wdrożenia e-Doręczeń

Informacje

Start

01.12.2023 (pt.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Jednak nie od 10 grudnia 2023 r. urzędy i inne podmioty publiczne będą miały obowiązek korzystania z e-Doręczeń zgodnie z Komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 roku. Po konsultacjach z podmiotami zobowiązanymi i na ich prośbę zdecydowano o przesunięciu terminu wejścia w życie obowiązku korzystania z doręczeń elektronicznych na 30 grudnia 2023 r. Dodatkowo Ministerstwo Cyfryzacji wystąpi z inicjatywą legislacyjną, która pozwoli przesunąć maksymalną datę wdrożenia na 1.01.2025 roku. Od tego dnia będą musiały mieć adres do e-Doręczeń wpisany do bazy adresów elektronicznych (BAE) oraz będą musiały doręczać pisma na adres do e-Doręczeń podmiotom, które z niego korzystają. E-Doręczenia są równoważne prawnie z tradycyjną przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Wyroki Trybunału Konstytucyjnego oraz wyroki sądów i przepisy ustawy o finansach publicznych wyraźnie dziś wskazują, że należności pobierane przez jednostki organizacyjne gmin, powiatów, województw stanowią w części należności publicznoprawne niepodatkowe, do których stosuje się postępowanie egzekucyjne w administracji i przepisy działu III ustawy Ordynacja podatkowa. Wyroki TK i sądów potwierdzają również fakt, że prawidłową formą ustalania wysokości opłat jest decyzja administracyjna. Zgodnie z przepisami art. 61 ustawy o finansach publicznych organem pierwszej instancji w stosunku do należności budżetów jednostek samorządu terytorialnego jest wójt, burmistrz, prezydent, starosta, marszałek, czyli kierownik urzędu.

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad budżetowych wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy kodeks postępowania administracyjnego i ustawy o doręczeniach elektronicznych w zakresie budowy nowego systemu i stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresujemy do pracowników gmin, powiatów, województw i samorządowych jednostek i zakładów budżetowych.

Program szkolenia

1. Specyfika systemu budżetowego, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej urzędów i jednostek organizacyjnych jako jednostek budżetowych i jako samorządowych zakładów budżetowych.
2. Charakter prawny niektórych opłat w świetle obowiązujących od 1 stycznia 2010 roku przepisów art. 60-67 ustawy o finansach publicznych – analiza aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych i orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
3. Typowe nieprawidłowości związane z opodatkowaniem VAT opłat stanowiących niepodatkowe należności budżetowe z mocy prawa i błędne dokumentowanie wpływów niepotrzebnie wystawionymi fakturami VAT lub rachunkami.
4. Opłaty stanowiące dochody gmin, powiatów, województw jako należności publicznoprawne niepodatkowe o których mowa w art. 60-67 ustawy o finansach publicznych i występujące od 1 stycznia 2010 roku zaniedbania w stosowaniu przepisów ustawy o finansach publicznych, w tym w zakresie rozliczania należności, wpłat i nadpłat.
5. Zakres zastosowania przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisów działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa do opłat – decyzje a przypisy należności, płatności z „góry” czy „z dołu”, odsetki, rozliczanie wpłat, umorzenie należności, wpłaty przez osoby „trzecie” takie jak ZUS czy Fundusz Pracy, nadpłaty i ich rozliczanie, itd..
6. Ustawowy organ pierwszej instancji właściwy do wydania decyzji, czyli nierealizowane przez wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, marszałków obowiązki w zakresie wystawiania decyzji administracyjnych i wynikająca z nich odpowiedzialność cywilna, karna i naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
7. Stare i nowe zasady doręczania decyzji administracyjnych – harmonogram wprowadzania obowiązku stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych.
8. Czy mieszkańcy gmin, powiatów, województw mają obowiązek założyć adres i skrzynkę do e-Doręczeń na mObywatel.gov.pl? – jak przekonać mieszkańców, rodziców, opiekunów do założenia adresu i korzyści z tego wynikające.
9. Czy od 10 grudnia 2023 roku podmioty publiczne wskazane w ustawie będą miały obowiązek korzystania z e-Doręczeń i co z tym obowiązkiem mają wspólnego przepisy art. 60-67 ustawy o finansach publicznych? Jaki jest nowy termin wdrożenia e-Doręczeń? – wyjaśnienie problemu braku zaniedbań organów wykonawczych i faktu niewstawiana przez nich decyzji, co negatywnie wpływa na realizację nowych obowiązków w zakresie e-Doręczeń.
10. Jak przygotować się do e-Doręczeń od strony informatycznej i od strony finansowo-budżetowej? – rezygnacja z faktur VAT i z rachunków i przejście na decyzje.
11. Kto może upoważnić kierownika jednostki do wystawiania decyzji administracyjnych w gminach, a kto w powiatach?
12. Jak księgować decyzje – zmiany klasyfikacji budżetowej oraz ich zastosowanie do opłat – problem błędnego stosowania paragrafu 083 Wpływy z usług.
13. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content