Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

BON ENERGETYCZNY – NOWE ZADANIE GMIN I MIAST I JEGO UJĘCIE W BUDŻECIE, W KSIĘGOWOŚCI I W SPRAWOZDAWCZOŚCI

Informacje

Start

05.07.2024 (pt.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie nowego zadania zleconego jakim jest przyznawanie, ustalanie wysokości i wypłacanie bonu energetycznego w świetle ustawy z 23 maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Na szkoleniu omówione zostaną zasady jego prawidłowego ujęcia w budżecie jednostki samorządu terytorialnego oraz w księgowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek bezpośrednio realizujących to zadanie zlecone

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla jednostek samorządu terytorialnego, ich urzędów oraz jednostek bezpośrednio realizujących to zadanie tj.: ośrodków pomocy społecznej i centrów usług społecznych.

Program szkolenia

1. Komu przysługuje bon energetyczny – ustawa z 23 maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.
2. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego i termin jego złożenia oraz rozpatrzenia i zasady weryfikacji – zakres zastosowania art. 411 ust. 10j, 10l i 10m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.
3. Kogo można upoważnić do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty bonu energetycznego.
4. Czy przyznanie bonu energetycznego wymaga wydania decyzji administracyjnej? – kiedy wymagana jest decyzja administracyjne i problem bonów energetycznych przyznanych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
5. Bon energetyczny jako zadanie zlecone oraz zasady budżetowego i księgowego ujęcia dotacji celowej z budżetu państwa w księgach organu budżetowego jako dochodu, w księgach urzędu jako przychodu i w księgach jednostki bezpośrednio realizującej zadanie jako środków na wydatki.
6. Koszty wypłacania bonu i zasady budżetowego i księgowego ujęcia kosztów obsługi w księgach jednostki bezpośrednio realizującej zadanie oraz w księgach organu budżetowego jako wydatku.
7. Zasady i termin rozliczania dotacji celowej na finansowanie wypłat bonu energetycznego w świetle przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
8. Schematy księgowań i klasyfikacja budżetowa dotacji, informacji o przyznaniu świadczenia, kosztów obsługi, świadczeń nienależnych i bonów energetycznych w księgach organu, urzędu i jednostek bezpośrednio realizujących zadanie – bon energetyczny i jego koszty obsługi jako zaangażowanie 998.
9. Sprawozdawczość budżetowa typu „RB” z zadania zleconego w świetle zmienionych od ubiegłego roku przepisów o sprawozdawczości.
10. Sprawozdawczość finansowa – bon energetyczny i koszty obsługi w sprawozdaniu finansowym za rok 2024.
11. Dodatkowe obowiązki informacyjne wobec wojewody.
12. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin
Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content