Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

„Babciowe 2024”. Istotne zmiany w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów wprowadzane ustawą z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”.

Informacje

Start

19.07.2024 (pt.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Sejm w trybie wyjątkowo szybkim i bezproblemowym przyjął projekt  ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”. Przewiduje ona wprowadzenie do obrotu prawnego trzech świadczeń wspierających rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowywaniu i rozwoju małego dziecka: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie przysługiwało tylko jedno z tych świadczeń. O tym, które – zdecydują sami rodzice. Zamiast dotychczasowej dopłaty do żłobka w wysokości do 400 zł, wprowadzone zostanie nowe świadczenie o nazwie „Aktywnie w żłobku”. Będzie ono wynosić 1500 zł miesięcznie, z zastrzeżeniem, że nie będzie to więcej niż opłata za placówkę lub opiekuna.

Oznacza to, że rodzice mogą liczyć na  większe wsparcie finansowe kosztów opieki nad dziećmi. Nowe świadczenie ma zachęcać dorosłych do powrotu na rynek pracy lub zwiększenia zaangażowania zawodowego. W przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności, w którym wskazano konieczność stałej opieki oraz codziennego udziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji, świadczenie „Aktywnie w żłobku” wyniesie maksymalnie 1900 zł miesięcznie. Przepisy przewidują szereg zmian  i zdań zarówno po stronie organów prowadzących samorządowe i prywatne żłobki/kluby dziecięce, po stronie właścicieli, dyrektorów żłobków i klubów dziecięcych, dziennych opiekunów oraz urzędników  samorządowych  odpowiedzialnych  w gminach za zadania  związane z prowadzeniem  odpowiednich rejestrów i nadzorem nad   realizacją  opieki nad dziećmi do lat 3.

Celem szkolenia jest zapoznanie ze zmianami  wynikającymi z  ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”, z konsekwencjami obowiązkami i zadaniami wynikającymi z w/w przepisów.

Przygotowanie kadry do wprowadzenia zmian poprzez przybliżenie problemów, jakie mogą się pojawić w realizacji zadania- zarówno po stronie żłobków, ich właścicieli, jak i JST. Udział w szkoleniu  pozwoli   zapoznać  się i zrozumieć   nowe przepisy  i tym samym  pozwoli podnieść poziom kompetencji w omawianych  podczas zajęć obszarach.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do: organów prowadzących samorządowych i prywatnych, do właścicieli, do  dyrektorów żłobków i klubów dziecięcych, dziennych opiekunów prowadzonych przez gminy, do osób fizycznych prowadzących  żłobki i kluby dziecięce, do przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń, podmiotów gospodarczych  zainteresowanych prowadzeniem placówek opieki nad dziećmi do lat 3.

Ponadto do  pracowników samorządowych  odpowiedzialnych  w gminach za zadania  związane z prowadzeniem  odpowiednich rejestrów i  sprawowanie w imieniu wójta, burmistrza, prezydenta  nadzoru nad   realizacją  opieki nad dziećmi do lat 3.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie -uwarunkowania prawne, podstawowe definicje.
2. Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”.
3. Rodzaje świadczeń „aktywny rodzic”.
4. Świadczenie „aktywni rodzice w pracy”:
a) warunki do otrzymania świadczenia
b) tryb i wysokość przyznania świadczenia
c) sytuacje w których w/w świadczenie nie przysługuje.
5. Świadczenie „aktywnie w żłobku”:
a) warunki do otrzymania świadczenia
b) tryb i wysokość przyznania świadczenia
c) sytuacje w których w/w świadczenie nie przysługuje.
6. Świadczenie „aktywnie w domu”:
a) warunki do otrzymania świadczenia
b) tryb i wysokość przyznania świadczenia
c) sytuacje w których w/w świadczenie nie przysługuje.
7. Podmioty upoważnione do realizacji zadania w zakresie świadczeń „aktywny rodzic”.
8. Ustalenie prawa do świadczeń „aktywny rodzic” oraz ich wypłata
9. Ustalenie prawa do świadczenia „aktywni rodzice w pracy” oraz ich wypłata
10. Ustalenie prawa do świadczenia „aktywnie w żłobku” oraz jego wypłata.
11. Istotne zmiany w podmiotach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobkach, klubach dziecięcych, dziennych opiekunach) wprowadzane przez ustawę „aktywny rodzic”.
12. Likwidacja dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna i zastąpienie
13. Likwidacja RKO – uchylenie mocy obowiązującej ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2023 r. poz. 883).
14. Obowiązki podmiotów prowadzące żłobki i kluby dziecięce
15. Obowiązki podmiotów zatrudniających dziennego opiekuna
16. Wpływ zmian na w zasady dotyczących funkcjonowania odpowiednio żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.
17. Obowiązki wójta, burmistrza lub prezydenta miasta prowadzącego rejestr instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie zmian w zasadach dotyczących funkcjonowania odpowiednio żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.
18. Konsekwencje wynikające z przepisów przejściowych
19. Pytania i dyskusja

Osoba prowadząca kurs

Tadeusz Konarski – prawnik, współpracownik  kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, doświadczony wykładowca, ekspert w zakresie form opieki  nad dziećmi do lat 3 oraz  z zakresu szeroko rozumianego zarządzania edukacją, prawa pracy w oświacie i finansów oświatowych, systemów informatycznych w oświatowej logistyce i sprawozdawczości (SIO, finanse, organizacja), konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Ekspert i autor materiałów w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziome regionalnym i lokalnym –etap II, absolwent Training Reform Education of Management. Były menadżer ds. klientów kluczowych w jednej z wiodących firm informatycznych dedykujących systemy informatyczne dla oświaty. Autor wielu opracowań i publikacji. Konsultuje i wdraża modele obsługi wspólnej w jednostkach samorządu lokalnego. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Konsultant i doradca korporacji samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych w systemie INFOR. Prowadzi usługi konsultingowe, szkolenia, wdrożenia i audyty a także działalność ekspercką, w ramach której doradza zarówno organom jednostek samorządu lokalnego, urzędnikom samorządowym, dyrektorom jednostek oświaty jak i innym pracownikom tego sektora.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 1

19.07.2024 (pt.), 09:00
online
Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content