Temat szkolenia

Aktualna problematyka prawna gospodarowania gruntami rolnymi w ramach zasobów jednostek samorządu terytorialnego

Informacje

Start

23.03.2023 (czw.), 10:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

320 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Zasadniczym celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników o odrębnościach i szczególnych regulacjach w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi, znajdującymi się w publicznych zasobach nieruchomości. Z tego powodu szkolenie będzie się koncentrować na zagadnieniach wspólnych dotyczących gospodarki nieruchomościami publicznymi oraz nieruchomości rolnych.

W ramach szkolenia zostaną omówione ostatnie zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz zmiany innych przepisów w zakresie, w jakim obejmują one gospodarowanie nieruchomościami rolnymi przez jednostki samorządu terytorialnego.

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów gmin i urzędów miast zajmujących się gospodarką nieruchomościami i w ramach tych zasobów odpowiada za zasoby gruntów rolnych.

Program szkolenia

I. Podstawowe informacje dotyczące gruntów rolnych oraz omówienie ostatnich zmian w przepisach dotyczących nieruchomości rolnych
1. Przedstawienie podstawowych definicji związanych z obrotem gruntami rolnymi oraz aktualnego orzecznictwa:
 nieruchomość rolna;
 gospodarstwo rolne;
 osoba bliska;
 prowadzenie działalności rolniczej;
 nabycie nieruchomości rolnej.
2. Wskazanie i omówienie wyłączeń pozwalających na niestosowanie szczególnych przepisów dotyczących nieruchomości rolnych.
3. Zgoda na nabycie nieruchomości rolnej – omówienie trybu wnioskowania i udzielenia zgody w przypadku braku przesłanek ustawowych do nabycia nieruchomości.
4. Zgoda na sprzedaż lub oddanie w posiadanie nabytej nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat od dnia jej nabycia – omówienie trybu postępowania.
5. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej.
6. Szczególne przesłanki nieważności umowy sprzedaży nieruchomości rolnej – zestawienie zmian wprowadzonych w ostatnich nowelizacjach przepisów.
7. Prawo pierwokupu KOWR w zakresie nieruchomości rolnej – przedstawienie przypadków kiedy pierwokup obowiązuje i przesłanek uzasadniających jego niestosowanie.
8. Prawo nabycia nieruchomości rolnej. Omówienie w zestawieniu z prawem pierwokupu, ze szczególnym uwzględnieniem różnic w stosowaniu obu instytucji prawnych.
II. Oddanie do używania nieruchomości rolnej z gminnego zasobu nieruchomości
1. Szczególne warunki dzierżawy nieruchomości rolnej wynikające z kodeksu cywilnego oraz przepisów szczególnych;
2. Uprawnienia dzierżawcy nieruchomości rolnej w przypadku zamiaru zbycia nieruchomości przez właściciela.
III. Zbycie nieruchomości rolnej z gminnego zasobu nieruchomości oraz nabywanie nieruchomości rolnych przez gminy
1. Czy gmina ma obowiązek zrealizować przed sprzedażą nieruchomości rolnej określone prawem obowiązki, w tym obowiązek zawiadomienia odpowiednich organów?
2. Tryb sprzedaży nieruchomości rolnej – przetarg nieograniczony czy przetarg ograniczony? Omówienie aktualnej praktyki wraz ze wskazaniem rozwiązań najlepiej zabezpieczających interes gminy.
3. Nowe regulacje dotyczące nabywania przez gminę nieruchomości rolnej na cele publiczne.

Osoba prowadząca kurs

doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Autor wielu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, i cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content