Temat szkolenia

Aktualizacja - krok po kroku - statutu szkoły/przedszkola/zespołu szkolno-przedszkolnego szkoły publiczne i niepubliczne z uwzględnieniem obowiązujących zmian prawnych

Informacje

Start

13.02.2023 (pon.), 10:00

Lokalizacja

Online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Statut jest najważniejszym dokumentem prawa wewnątrzszkolnego. Obowiązujące statuty wymagają dostosowania do licznych zmian prawa oświatowego. Proponowane szkolenie ma na celu przygotowanie zmian do wdrożenia w statutach szkół i placówek oświatowych oraz przywołanie regulacji prawnych obowiązujących w procesie wprowadzania zmian w aktach prawa wewnątrzszkolnego. Problematyka szkolenia zostanie uzupełniona wzorami pism, projektów uchwał i przykładowymi rozwiązaniami pomocnymi przy aktualizowaniu statutów w oświacie publicznej i niepublicznej.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do organów prowadzących oświatę publiczną i niepubliczną, dyrektorów, wicedyrektorów i zespołów nauczycieli powołanych do przygotowania zmian do statutów oraz osoby zainteresowaną tematyką regulacji prawa wewnątrzszkolnego.

Program szkolenia


 1. Podstawowe regulacje prawne związane ze statutem – zasady techniki prawodawczej obowiązujące przy opracowywaniu i nowelizacji statutu szkoły/przedszkola.

  • redagowanie zapisów statutu zgodnie z zasadami wynikającymi z zapisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”

  • główne zasady dotyczące budowy struktury statutu. 2. Przepisy prawne stanowiące podstawę opracowania, uchwalania i wprowadzania zmian w statucie.

 3. Miejsce statutu w hierarchii źródeł prawa – ranga i rola statutu jako obowiązującego aktu prawa wewnątrzszkolnego oraz jako regulacji kierowanych do zainteresowanych działalnością szkoły.

 4. Wymagana zawartość statutu szkoły wynikająca z przepisów prawa oświatowego- zakres, przykłady zapisów, analiza:

  • organizacja, cele i zadania szkoły,

  • uczniowie, nauczyciele, pracownicy,

  • rodzice, organ prowadzący, organy współdziałające,

  • organy szkoły, zadania, współdziałanie, rozwiązywanie sporów,

  • bezpieczeństwo uczniów i pracowników,

  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,

  • opieka i wychowanie,

  • kształcenie, ocenianie wewnątrzszkolnej, klasyfikowanie, promowanie

  • pomoc socjalna, 5. Uwzględnienie w obowiązujących statutach szkół/przedszkoli zmian prawnych od 1 września 2022 (propozycja treści aktualizacji zapisów w statutach):

  • określenie szczegółowej organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

  • formy i sposoby kontroli obowiązku szkolnego/nauki w zmiennych formach kształcenia,

  • nadzór dyrektora nad przebiegiem zmiennych form kształcenia

  • formy działań adresowane do uczniów i nauczycieli,

  • organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

  • wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego,

  • godzina dostępności nauczycieli i specjalistów,

  • zakres zadań specjalistów: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych,

  • zasady oceniania w zmiennych trybach realizacji kształcenia,

  • wnioskowanie o zdalną realizację nauczania indywidualnego,

  • zajęcia opiekuńcze, a realizacja kształcenia na odległość,

  • kształcenie cudzoziemców, w tym dostosowanie do zmienianych przepisów kształcenia uczniów z Ukrainy,

  • rozwiązywanie sporów między organami szkoły,

  • dokumentowanie przebiegu nauczania – dziennik elektroniczny,

  • wyżywienie w szkole podstawowej,

  • wdrażanie zmian w statucie. 6. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów-przykłady zapisów zmian

 7. Wybrane zasady nowelizacji statutu.

 8. Przykład uchwały zmieniającej statut.

 9. Statuty szkół niepublicznych- podobieństwa i różnice w stosunku do aktów prawa wewnątrzszkolnego szkół publicznych.

 10. Najczęstsze błędy w zapisach statutów.

 11. Dyskusja moderowana.

Osoba prowadząca kurs

Praktyk w realizacji prowadzenia i kierowania oświatą oraz zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Autorka lub współautorka centralnych (ministerialnych) programów dot. zarządzania oświatą. Ekspert i trener (od 2012 roku) w realizacji projektu EFS: „ Zarządzanie oświatą w samorządach”- Etap I, II oraz „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie lokalnym ukierunkowanym na rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli” (2016-2020). Certyfikowany ekspert i ewaluator. Współpracuje z uczelniami wyższymi, gminami, szkołami, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania szkołą, placówką oświatową oraz audytu i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content