Temat szkolenia

ABC radnego nowej kadencji

Informacje

Start

06.06.2024 (czw.), 08:30

Lokalizacja

online

Liczba godzin

4

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie radnym nowej kadencji wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego wykonywania mandatu. poznanie istoty samorządu terytorialnego i jego roli w systemie politycznym Polski. Podczas szkolenia omówiona zostanie ustawa o samorządzie gminnym i inne akty prawne regulujące działalność radnych. Istotnym celem szkolenia jest nabycie umiejętności niezbędnych do udziału w pracach rady gminy, jej komisji i innych organów gminy, poznanie technik skutecznej komunikacji z mieszkańcami i innymi interesariuszami.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest adresowane do pracowników administracji publicznej pracowników obsługujących biuro rady, sekretarzy, radnych.

Program szkolenia

1. Podstawy działania samorządu terytorialnego
2. Organy gminy
3. Rola organu stanowiącego – rady gminy
4. Rola organu wykonawczego – wójta, burmistrza i prezydenta miasta
5. Zwoływanie sesji rady gminy oraz ustalanie porządku obrad; transmisja i utrwalanie obrad
6. Pierwsza sesja rady gminy
7. Komisja rewizyjna, komisja skarg, wniosków i petycji, komisje stałe i doraźne
8. Rola przewodniczącego rady gminy i wiceprzewodniczących
9. Zadania i kompetencje klubów radnych
10. Zasady stanowienia prawa. Akty prawa miejscowego i zakres ich obowiązywania.
11. Statut gminy
12.Procedura uchwałodawcza
• inicjatywa uchwałodawcza
• znaczenie quorum
• sposoby głosowania (większość zwykła, kwalifikowana, bezwzględna, jawność i tajność głosowania oraz głosowanie jawne imienne)
• konstrukcja prawna uchwały
13.Ślubowanie
14. Obowiązek radnego udziału w pracach rady i komisji
15. Uprawnienia radnego
16. Interpelacje i zapytania
17. Zakaz zatrudnienia radnego
18. Zakaz wykonywania pracy przez radnego, Zakaz wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej
19. Wykorzystywanie mandatu radnego
20.Ograniczenie działalności gospodarczej radnego
• zakaz pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego
• zakaz posiadania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego
• zakaz przyjmowania darowizn oraz podejmowania dodatkowych zajęć
21. Ograniczenie możliwości najmu lub kupna lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy lub utworzonych przez społeczną inicjatywę mieszkaniową
22.Ochrona stosunku pracy radnego. Diety i zwrot kosztów podróży
23. Wyłączenie radnego z udziału w głosowaniu
24.Niepołączalność mandatu radnego
25. Przywrócenie radnego do pracy po wygaśnięciu mandatu
26.Oświadczenia majątkowe
• przedmiot oświadczeń
• adresaci oświadczeń i ich kompetencje
• terminy składania oświadczeń
• sankcje za niezłożenie oświadczeń
• zasada jawności oświadczeń
27. Organizacja biura rady
28. Dostęp do informacji publicznej
29. Skargi, wnioski i petycje
30. Uchwalanie budżetu
31. Zadania komisji rewizyjnej oraz działalność kontrolna rady
32. Ochrona danych osobowych w pracy rady, zgodnie z RODO

Osoba prowadząca kurs

radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek prawa handlowego i organów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym, prawie pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców, zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 1

06.06.2024 (czw.), 08:30
online
Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content