Szukaj
Close this search box.

PROJEKTY UNIJNE

Otwieramy żłobki – Świętokrzyskie

Projekt „Otwieramy żłobki – Świętokrzyskie” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Otwieramy żłobki – Świętokrzyskie jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: „Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego”, na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest nabycie/zwiększenie kompetencji w zakresie wdrażania ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 u 235 uczestników (188 kobiet i 47 mężczyzn), tj. przedstawicieli władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz przedstawicieli podmiotów niepublicznych, planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu województwa świętokrzyskiego poprzez realizację szkolenia na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w okresie 01.01.2022–30.06.2023 r.

Adresaci

Grupą docelową jest 255 osób (204 kobiet i 51 mężczyzn) z województwa świętokrzyskiego, spełniających jedno z poniższych kryteriów:

 1. są przedstawicielami władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracownikami jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 2. są przedstawicielami podmiotów niepublicznych planującymi prowadzenie/prowadzącymi instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W ramach projektu jest przewidziana realizacja szkoleń wg podziału:

 • dla przedstawicieli samorządu i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój opieki nad dziećmi do lat 3: 24 godziny szkolenia × 13 grup, 3 dni × 8 godzin
 • dla przedstawicieli podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi do lat 3: 32 godziny szkolenia × 3 grupy, 4 dni × 8 godzin, 2 zjazdy × 2 dni

Szkolenia będą się odbywać w formie stacjonarnej.

Zakres merytoryczny szkolenia

 • diagnoza potrzeb
 • plan tworzenia/rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • zagadnienia związane z finansowaniem tych instytucji
 • współpraca publiczno-prywatna (w tym pozyskiwanie partnerów prywatnych i społecznych)
 • wymagania lokalowe i sanitarne
 • kwalifikacje kadry
 • jakość opieki nad dziećmi
 • analiza rynku
 • plan marketingowy w gminie
 • działania promocyjne
 • elementy dialogu motywującego
 • metody i techniki oraz skuteczne sposoby pozyskania zainteresowania mieszkańców ofertą

Materiały dla uczestników

Uczestnicy projektu otrzymają:

 • komplet materiałów szkoleniowych (teczka, długopis, notatnik, pendrive)
 • zakwaterowanie w hotelu
 • pełne wyżywienie
 • zwrot kosztów dojazdu
 • ubezpieczenie NNW

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Wartość projektu: 391 478,75 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 329 938,29 zł

Okres realizacji projektu

1 stycznia 2022 r.–30 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 515 243 205 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły w terminie od stycznia 2022 r. do czerwca 2023 r. do czasu zebrania 16 grup po ok. 15–20 osób na terenie woj. świętokrzyskiego.

Rekrutacja będzie odbywała się w dwóch etapach:

I etap rekrutacji będzie miał charakter rekrutacji otwartej, a wszystkie osoby zainteresowane szkoleniem będą mogły złożyć dokumenty rekrutacyjne. Dokumenty będą przyjmowane drogą elektroniczną, pocztą i osobiście w biurze projektu oraz w oddziałach Realizatora Projektu (w Zamościu i Białej Podlaskiej).

II etap rekrutacji przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie: Koordynator i asystent koordynatora. Etap II będzie polegać na weryfikowaniu zgłoszeń i przeprowadzeniu diagnozy potrzeb szkoleniowych. Diagnoza zostanie przeprowadzona za pomocą ankiety oraz testu wiedzy.

Kryteria rekrutacji

 1. podstawowe
  • przynależność do grupy docelowej,
  • pełnosprawność nie stanowi kryterium rekrutacji
  • rekrutacja zostanie zawieszona, gdy liczba zgłoszeń spełniających wymagania formalne osiągnie 120%
 2. uzupełniające
  • zajmowane stanowisko – przedstawiciele władz podmiotów gminnych będą przyjmowani w pierwszej kolejności ze względu na skuteczność wsparcia realizowanego projektu i realny wpływ na zmianę w obszarze problemowym (1 pkt)
  • płeć – kobiety będą stanowić 80% grupy docelowej (1 pkt)
  • zamieszkiwanie terenu gminy, w których brak jest instytucji sprawującej opiekę nad dziećmi do lat 3 (1 pkt)

Terminy i miejsca szkoleń

dla przedstawicieli podmiotów publicznych:

 • brak zaplanowanych terminów (można wysłać zgłoszenie)

dla przedstawicieli podmiotów niepublicznych:

 • 11-12.03.2023 r. – Pałac Lacon w Kazimierzy Wielkiej

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 515 243 205 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza skontaktujemy się z Państwem z informacjami nt. rekrutacji do projektu.

Nie wszystkie terminy szkoleń zostały już ustalone, mimo to można wysyłać zgłoszenia – potraktujemy je jako wyraz zainteresowania i skontaktujemy się z Państwem, kiedy terminy będą już znane.

podmiot publiczny – jestem przedstawicielem samorządu lub pracownikiem jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za rozwój opieki nad dziećmi do lat 3; 
podmiot niepubliczny – planuję prowadzenie/prowadzę instytucję opieki nad dziećmi do lat 3

Skip to content