logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „Otwieramy żłobki – Świętokrzyskie jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Otwieramy żłobki – Świętokrzyskie

Projekt „Otwieramy żłobki – Świętokrzyskie jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: „Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego”, na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest nabycie/zwiększenie kompetencji w zakresie wdrażania ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 u 235 uczestników (188 kobiet i 47 mężczyzn), tj. przedstawicieli władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz przedstawicieli podmiotów niepublicznych, planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu województwa świętokrzyskiego poprzez realizację szkolenia na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w okresie 01.01.2022–30.06.2023 r.

Adresaci

Grupą docelową jest 255 osób (204 kobiet i 51 mężczyzn) z województwa świętokrzyskiego, spełniających jedno z poniższych kryteriów:

  1. są przedstawicielami władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracownikami jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
  2. są przedstawicielami podmiotów niepublicznych planującymi prowadzenie/prowadzącymi instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W ramach projektu jest przewidziana realizacja szkoleń wg podziału:

Szkolenia będą się odbywać w formie stacjonarnej.

Zakres merytoryczny szkolenia

Materiały dla uczestników

Uczestnicy projektu otrzymają:

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Wartość projektu: 391 478,75 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 329 938,29 zł

Okres realizacji projektu

1 stycznia 2022 r.–30 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 515 243 205 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.