PROJEKTY UNIJNE

Otwieramy żłobki – bezpłatne szkolenia

Projekt „Otwieramy żłobki – bezpłatne szkolenia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Otwieramy żłobki – bezpłatne szkolenia” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: „Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego”, na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Otwieramy żłobki – bezpłatne szkolenia – poradnik

Otwieramy żłobki – bezpłatne szkolenia – poradnik

Zbiór informacji na temat tworzenia i funkcjono­wania form opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun czy niania), przybliżający ich aspekty prawne i zasady finansowania oraz opisujący wymogi sanitarno-higieniczne i warunki lokalowe, jakie musi spełnić placówka opieki nad najmłodszymi dziećmi, a także kwalifikacje kadry i osób zarządzających, nadzór nad tymi placówkami oraz standardy żywienia małych dzieci.

Pobierz poradnik

Cel projektu

Głównym celem projektu jest nabycie/zwiększenie kompetencji w zakresie wdrażania ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 u 378 UP (303 K, 75 M) tj. przedstawicieli władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz przedstawicieli podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu województwa łódzkiego poprzez realizację szkolenia na temat tworzenia systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w okresie od 01.02.2020 r. do 30.06.2023 r.

Adresaci

Grupą docelową jest 410 osób (329 K, 81 M) będących przedstawicielami podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu woj. łódzkiego. Są to:

 1. przedstawiciele władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i pracownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego) – min. 80% GD tj. 328 os. (263 K, 65 M)
 2. przedstawiciele podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy – ok. 20 % GD tj. 82 os. (66 K, 16 M)

W ramach projektu jest przewidziana realizacja szkoleń wg podziału:

 • dla przedstawicieli samorządu i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój opieki nad dziećmi do lat 3: 24 godziny szkolenia × 27 grup, 3 dni × 8 godzin
 • dla przedstawicieli podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi do lat 3: 32 godziny szkolenia × 7 grup, 4 dni × 8 godzin, 2 zjazdy × 2 dni

Szkolenia będą się odbywać w formie stacjonarnej (dla podmiotów publicznych 19 grup, łącznie 232 osoby; dla podmiotów niepublicznych 5 grup, łącznie 60 osób) oraz on-line (dla podmiotów publicznych 8 grup, łącznie 96 osób; dla podmiotów niepublicznych 2 grupy, łącznie 22 osoby).

Wartość projektu:  629282,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 530359,29 zł

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły, od lutego 2020 r. do marca 2021 r., na terenie woj. łódzkiego.

Kryteria rekrutacji

 1. podstawowe
  • przynależność do grupy docelowej
  • pełnosprawność nie stanowi kryterium rekrutacji
  • rekrutacja zostanie zawieszona, gdy liczba zgłoszeń spełniających wymagania formalne osiągnie 120%
 2. uzupełniające
  • zajmowane stanowisko-przedstawiciele władz podmiotów gminnych będą przyjmowani w pierwszej kolejności ze względu na skuteczność wsparcia realizowanego w projekcie i osiągnięcie realnego wpływu na zmianę w obszarze problemowym tj. brak wskazania popytu na usługi w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w danej gminie (1 pkt)
  • płeć – kobiety stanowić będą 81% grupy docelowej (1 pkt)
  • osoby z terenu gmin, na których nie istnieje żadna instytucja opieki nad dziećmi do lat 3 (1 pkt)
  • wynik testu diagnozującego wiedzę kandydata w danym obszarze, pozwalający na formowanie grup szkoleniowych o podobnych deficytach, co zwiększy efektywność wsparcia (1 pkt)

Regulamin projektu (PDF)

 

Terminy i miejsca szkoleń

dla przedstawicieli podmiotów publicznych:

 • brak zaplanowanych terminów

dla przedstawicieli podmiotów niepublicznych:

 • 03-04.03.2023 r. I zjazd 25-26.03.2023 r. II zjazd, Hotel Leszczyński w Konstantynowie Łódzkim
 • 31.03-01.04.2023 r. I zjazd 22-24.04.2023 II zjazd, Hotel Leszczyński w Konstantynowie Łódzkim

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 515 243 205 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza skontaktujemy się z Państwem z informacjami nt. rekrutacji do projektu.

Nie wszystkie terminy szkoleń zostały już ustalone, mimo to można wysyłać zgłoszenia – potraktujemy je jako wyraz zainteresowania i skontaktujemy się z Państwem, kiedy terminy będą już znane.

podmiot publiczny – jestem przedstawicielem samorządu lub pracownikiem jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za rozwój opieki nad dziećmi do lat 3; 
podmiot niepubliczny – planuję prowadzenie/prowadzę instytucję opieki nad dziećmi do lat 3

Wybierz datę i miejsce szkolenia
Dane uczestnika