logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „Otwieramy żłobki – bezpłatne szkolenia” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Otwieramy żłobki – bezpłatne szkolenia

Projekt „Otwieramy żłobki – bezpłatne szkolenia” jest realizowany przez Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: „Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego”, na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Otwieramy żłobki – bezpłatne szkolenia – poradnik

Otwieramy żłobki – bezpłatne szkolenia – poradnik

Zbiór informacji na temat tworzenia i funkcjono­wania form opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun czy niania), przybliżający ich aspekty prawne i zasady finansowania oraz opisujący wymogi sanitarno-higieniczne i warunki lokalowe, jakie musi spełnić placówka opieki nad najmłodszymi dziećmi, a także kwalifikacje kadry i osób zarządzających, nadzór nad tymi placówkami oraz standardy żywienia małych dzieci.

pobierz plik PDF

Cel projektu

Głównym celem projektu jest nabycie/zwiększenie kompetencji w zakresie wdrażania ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 u 378 UP (303 K, 75 M) tj. przedstawicieli władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz przedstawicieli podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu województwa łódzkiego poprzez realizację szkolenia na temat tworzenia systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w okresie od 01.02.2020 r. do 30.06.2023 r.

Adresaci

Grupą docelową jest 410 osób (329 K, 81 M) będących przedstawicielami podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu woj. łódzkiego. Są to:

  1. przedstawiciele władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i pracownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego) - min. 80% GD tj. 328 os. (263 K, 65 M)
  2. przedstawiciele podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy - ok. 20 % GD tj. 82 os. (66 K, 16 M)

W ramach projektu jest przewidziana realizacja szkoleń wg podziału:

Szkolenia będą się odbywać w formie stacjonarnej (dla podmiotów publicznych 19 grup, łącznie 232 osoby; dla podmiotów niepublicznych 5 grup, łącznie 60 osób) oraz on-line (dla podmiotów publicznych 8 grup, łącznie 96 osób; dla podmiotów niepublicznych 2 grupy, łącznie 22 osoby).

Zakres merytoryczny szkolenia

Materiały dla uczestników

Uczestnicy projektu otrzymają:

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Dofinansowanie projektu z UE: 530 359,29 zł

Okres realizacji projektu

1 lutego 2020 r.–30 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 515 243 205 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.