PROJEKTY UNIJNE

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla mieszkańców Lubelszczyzny – EDYCJA 2

Projekt „Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla mieszkańców Lubelszczyzny – EDYCJA 2” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla mieszkańców Lubelszczyzny – EDYCJA 2” jest realizowany przez Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa XII – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych do potrzeb regionalnego i krajowego rynku pracy u 180 osób dorosłych (w tym 171 kobiet i 9 mężczyzn) zamieszkujących województwo lubelskie poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych fryzjertechnik usług kosmetycznych i florysta, zakończonych egzaminem zawodowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodach: fryzjer, technik usług kosmetycznych, florysta do 31.07.2023 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Grupa docelowa

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych i/lub są osobami uprawnionymi do przystąpienia egzaminu zawodowego
 • uczą się, pracują bądź zamieszkują teren województwa lubelskiego (zgodnie z Kodeksem cywilnym)
 • są w wieku powyżej 18. roku życia
 • posiadają wykształcenie co najmniej na poziomie ISCED3 (ponadgimnazjalne)
 • złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z wymaganiami regulaminu,
 • przejdą pozytywnie proces rekrutacji i zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie.

Dofinansowanie UE: 1 626 267,59 zł

Całkowita wartość projektu: 1 913 256,00 zł

Okres realizacji projektu

1.09.2019–31.07.2023 r.

 • Dwuetapowa rekrutacja będzie prowadzona na terenie województwa lubelskiego w okresie:

  • IX 2019 r. – 50 osób
  • VIII–IX 2020 r. – 50 osób
  • VIII–IX 2021 r. – 50 osób
  • VIII–IX 2022 r. – 20 osób

  Kryteria rekrutacji

  1. podstawowe:
   • przynależność do grupy docelowej
   • chęć udziału w projekcie wyrażona przez złożenie dokumentów rekrutacyjnych
  2. uzupełniające
   • płeć: 95% grupy docelowej będą stanowiły kobiety – 5 pkt.
   • miejsce zamieszkania: osoby zamieszkujące miasta średnie woj. lubelskiego – 4 pkt.
   • status na rynku pracy: ok. 30% będą stanowiły osoby bierne zawodowo – 3 pkt.
   • wiek: ok. 10% będą stanowiły osoby powyżej 50 r.ż. – 2 pkt.

Projekt obejmuje wsparcie w formie:

 • kwalifikacyjnych kursów zawodowych:
  • w zawodzie fryzjer:
   • kwalifikacja AU.21 „Wykonywanie zabiegów fryzjerskich” dla 10 osób (1 grupa × 10 osób) – 684 godz. dydakt. (260 godz. zajęć teoretycznych oraz 424 godz. zajęć praktycznych),
   • kwalifikacja FRK.01 „Wykonywanie usług fryzjerskich” dla 50 osób (5 grup × 10 osób) – 684 godz. dydakt. (184 godz. zajęć teoretycznych oraz 500 godz. zajęć praktycznych)
  • w zawodzie technik usług kosmetycznych (kwalifikacja AU.62 „Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp”) dla 50 osób (5 grup × 10 osób) – 546 godz. dydakt. (220 godz. zajęć teoretycznych oraz 326 godz. zajęć praktycznych)
  • w zawodzie florysta:
   • kwalifikacja RL.26 „Wykonywanie kompozycji florystycznych” dla 20 osób (2 grupy × 10 osób) – 442 godz. dydakt. (100 godz. zajęć teoretycznych oraz 342 godz. zajęć praktycznych)
   • kwalifikacja OGR.01 „Wykonywanie kompozycji florystycznych” dla 50 osób (5 grup x 10 osób) – 442 godz. dydakt. (120 godz. zajęć teoretycznych oraz 322 godz. zajęć praktycznych).
 • egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną (OKE): uczestnik projektu, który ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy, przystąpi do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Zdający zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jeżeli uzyska:
  • z części pisemnej: co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, oraz
  • z części praktycznej: co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania

Zdający, który zda egzamin z części pisemnej i egzamin z części praktycznej z zakresu danej kwalifikacji, otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydane przez OKE. Zdający, który nie zda egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, otrzyma informację o wynikach tego egzaminu, opracowaną przez OKE.

W ramach projektu każdy uczestnik otrzyma:

 • materiały szkoleniowe (teczka, długopis, notatnik podręczniki)
 • wyprawkę – pomoce dydaktyczne przekazane na własność każdemu uczestnikowi
 • materiały i pomoce dydaktyczne na zajęcia praktyczne
 • catering podczas zajęć teoretycznych
 • odzież ochronną
 • ubezpieczenie NNW na czas udziału w projekcie
 • badania lekarskie wymagane specyfiką kursu
 • zwrot kosztów dojazdu

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Zajęcia będą się odbywały w Lublinie, Zamościu i Białej Podlaskiej.

Rekrutacja do projektu została zakończona