logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „FRYZJER – kwalifikacyjny kurs zawodowy dla mieszkańców Lubelszczyzny – II EDYCJA”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie w ramach projektu

Projekt obejmuje wsparcie w formie:

Zdający, który zda egzamin z części pisemnej i egzamin z części praktycznej z zakresu danej kwalifikacji, otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydane przez OKE. Zdający, który nie zda egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, otrzyma informację o wynikach tego egzaminu, opracowaną przez OKE.

W ramach projektu każdy uczestnik otrzyma:

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Zajęcia będą się odbywały w Lublinie.