logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „FRYZJER – kwalifikacyjny kurs zawodowy dla mieszkańców Lubelszczyzny – II EDYCJA”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „FRYZJER – kwalifikacyjny kurs zawodowy dla mieszkańców Lubelszczyzny – II EDYCJA

Projekt „Projekt „FRYZJER – kwalifikacyjny kurs zawodowy dla mieszkańców Lubelszczyzny – II EDYCJA” jest realizowany przez Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa XII – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych do potrzeb regionalnego i krajowego rynku pracy u 30 osób dorosłych (w tym 27 kobiet i 3 mężczyzn) zamieszkujących województwo lubelskie poprzez udział w kwalifikacyjnym kursie zawodowym Fryzjer, zakończonym egzaminem zawodowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie fryzjer do 31.07.2022 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Grupa docelowa

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

Dofinansowanie UE: 380 676,75 zł

Okres realizacji projektu

1.09.2019 – 31.07.2022 r.