Sprawozdania z gospodarki nieczystościami ciekłymi – nowe wyzwania i obowiązki samorządów

Spis treści

Zgodnie z przepisem art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, znowelizowanej ustawą z dnia 7 lipca 2022 r.  o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw – gmina musi skontrolować właścicieli nieruchomości w zakresie posiadania umów z podmiotami odbierającymi nieczystości ciekłe oraz dowodów wykonania obowiązku opróżnienia zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Wójt ma na taką kontrole dwa lata, licząc od czasu wejścia w życie przepisów. Pierwszy dwuletni okres kontroli kończy się w sierpniu 2024 roku. Jeżeli gmina nie przeprowadzi kontroli – ustawa przewiduje kare administracyjną w wysokości do 50 tyś. zł. Ustalenia  kontroli posłużą między innymi do uzupełniania danych w ewidencji elektronicznej, którą gmina musi prowadzić obowiązkowo od stycznia 2023 roku. Jest ona podstawą do przekazania  pierwszego sprawozdania o nieczystościach ciekłych, które gmina przekaże do WIOŚ i Wód Polskich w terminie do 30 kwietnia 2024 roku. Na szkoleniu zostaną omówione wszystkie powyższe zagadnienia.

Sprawdź informacje o szkoleniu >>

Spis treści

Sprawdź również:

Skip to content