Szukaj
Close this search box.

Nowa perspektywa finansowa - kwalifikowalność wydatków

Spis treści

Nowa perspektywa finansowa UE 2021-2027 przyniesie zmiany w kwalifikowalności wydatków:

Nowa perspektywa finansowa – zwiększony limit kwot ryczałtowych

Przede wszystkim zgodnie z art. 53 ust. 2 rozporządzenia ogólnego, projekt współfinansowany ze środków EFRR, EFS+ lub FST, którego łączny koszt wyrażony w PLN nie przekroczy równowartości 200 tys. EUR w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, rozliczany będzie obligatoryjnie za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków.

Z jednej strony jest to ułatwienie dla beneficjentów, bowiem nie muszą oni rozliczać się z postępu finansowego projektu, z drugiej jednak strony muszą oni pamiętać, że w przypadku niezrealizowania w pełni wskaźników produktu lub rezultatu objętych kwotą ryczałtową, dana kwota jest uznana za niekwalifikowalną (rozliczenie w systemie „spełnia – nie spełnia”).

Nowa perspektywa finansowa – Powiązanie zmian z Prawem Zamówień Publicznych

Na grunt nowych Wytycznych przeniesiono rozwiązania obowiązujące w aktualnym brzmieniu Ustawy Pzp charakterystyczne dla trybu podstawowego tzn.:

  1. obowiązek badania rażąco niskiej ceny,
  2. konieczność wskazania w protokole postępowania uzasadnienia dla braku podziału zamówienia na części,
  3. konieczność załączenia do protokołu z postępowania dokumentu potwierdzającego szacowanie wartości zamówienia,
  4. zobowiązanie zarówno Wykonawców jak i Zamawiających do prowadzenia komunikacji w postępowaniu za pośrednictwem Bazy konkurencyjności.

Nowa perspektywa finansowa – Zwiększony limit cross-financingu

W nowych Wytycznych zwiększono również wartość wydatków w ramach cross-financingu w projektach EFS+ z 10 proc. na 15 proc., dodatkowo rozszerzono katalog kosztów wchodzących w wartość limitu .

Te i inne jeszcze kwestie zostaną omówione na szkoleniu WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYBORU PROJEKTÓW EFS+ na lata 2021-2027, na które zapraszamy 17 lutego 2023 r.

Wytyczne kwalifikowalności

Spis treści

Sprawdź również:

Skip to content