Temat szkolenia

Standardy ochrony małoletnich w publicznych i niepublicznych szkołach, przedszkolach oraz w pozostałych placówkach oświatowych. Zadania i odpowiedzialność dyrektora jednostki za opracowanie i wdrożenie procedur

Najbliższe terminy

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

280

Szkolenie z oferty numer: 178
Standardy ochrony małoletnich w publicznych i niepublicznych szkołach, przedszkolach oraz w pozostałych placówkach oświatowych. Zadania i odpowiedzialność dyrektora jednostki za opracowanie i wdrożenie procedur

Adresaci

• dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
• nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
• psycholodzy i pedagodzy szkolni
• pracownicy niepedagogiczni

Zakres treści

1. Wprowadzenie – uwarunkowania prawne, podstawowe definicje (informacje ogólne, akty prawne dotyczące tematyki polityki ochrony małoletniego, słowniczek pojęć).
2. Standardy Ochrony Małoletnich – czym są standardy, ich rodzaje (polityka, personel, procedury, monitoring).
3. Zasady ochrony dzieci przed krzywdzeniem:
a) zasady ochrony małoletnich dzieci przed krzywdzeniem obowiązujące w placówce,
b) zasady bezpiecznej rekrutacji personelu,
c) zasady bezpiecznych relacji uczniów i personelu szkoły,
d) zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet oraz ochrony uczniów przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami z sieci,
e) zasady ochrony wizerunku małoletniego,
f) zasady ochrony danych osobowych małoletnich.
4. Zasady i procedury podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletnich:
a) zasady i procedury podejmowania w sytuacji podejrzenia stosowania lub stosowania przemocy domowej,
b) zasady i procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia cyfrowego (podejrzenie lub zaistnienie „cyberprzemocy”),
c) nawiązanie przez małoletnich niebezpiecznych kontaktów w Internecie – uwodzenie, pedofilia,
d) dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych i nielegalnych,
e) naruszenie prywatności dotyczących nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku małoletniego,
f) procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”.
5. Organizacja procesu ochrony małoletnich. Analiza i ocena podejmowanych działań:
a) wdrożenie polityki ochrony małoletnich przed krzywdzeniem – wyznaczenie osób do podejmowania określonych działań,
b) tworzenie wersji skróconej dla dzieci, uczniów,
c) informowanie pracowników, uczniów, rodziców o standardach oraz upowszechnianie procedur polityki ochrony małoletnich przed krzywdzeniem,
d) realizacja ustalonych zasad (procedur) i działań w polityce ochrony małoletnich przed krzywdzeniem,
e) monitoring i ocena podejmowanych działań – niezbędna dokumentacja.
6. Przykłady (wzory) dokumentów:
a) zarządzenia dyrektora,
b) standardy i polityka ochrony małoletnich przed krzywdzeniem,
c) procedury,
d) dokumenty interwencyjne,
e) monitoring standardów.
7. Dyskusja.

Przewidywane efekty szkolenia

Brak informacji

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Standardy ochrony małoletnich w publicznych i niepublicznych szkołach, przedszkolach oraz w pozostałych placówkach oświatowych. Zadania i odpowiedzialność dyrektora jednostki za opracowanie i wdrożenie procedur
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content