Temat szkolenia

Praca z uczniem obcokrajowcem

Najbliższe terminy

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

3 dydaktycznych

Cena

120

Szkolenie z oferty numer: 6
Praca z uczniem obcokrajowcem

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • wychowawcy klas
 • pedagodzy i psycholodzy
 • rady pedagogiczne

Zakres treści

 1. Aktualne przepisy prawa oświatowego dotyczące dzieci cudzoziemskich.
 2. Obowiązki szkoły/placówki kształcącej dzieci cudzoziemskie.
 3. Charakterystyka ucznia obcokrajowca; identyfikacja jego potrzeb i możliwości psychofizycznych, analiza specyficznych potrzeb edukacyjnych.
 4. Nauczanie języka polskiego jako obcego, komunikacja językowa nauczyciel-uczeń.
 5. Instytucje i organizacje wspierające ucznia cudzoziemskiego i jego nauczyciela.
 6. Przykłady dobrych praktyk w pracy z uczniem cudzoziemskim – formy i metody pracy oraz pomoce dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach edukacyjnych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają przepisy prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania uczniów cudzoziemskich w polskiej szkole
 • poznają organizację nauki osób niebędących obywatelami polskimi
 • poznają/pogłębią wiedzę na temat zasad edukacji cudzoziemców i form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która może być organizowana w szkole/placówce
 • udoskonalą swoje umiejętności pedagogiczne w zakresie efektywnej pracy z uczniem obcokrajowcem na swoich zajęciach dydaktyczno-wychowawczych.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Praca z uczniem obcokrajowcem
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content