Temat szkolenia

Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

5 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 99
Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele wychowawcy
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni
  • rady pedagogiczne

Zakres treści

1. Podstawy prawne regulujące wsparcie udzielane dzieciom oraz uczniom o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych w przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
2. Podnoszenie jakości kształcenia z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych i psychofizycznych dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
3. Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – podstawy teoretyczne i rozwiązania dydaktyczne:
a) uczeń zdolny,
b) uczeń dyslektyczny,
c) uczeń z niepełnosprawnością intelektualną, zmysłową, ruchową (w tym afazją motoryczną),
d) uczeń ze spektrum autyzmu.
4. Tworzenie dostępnej i właściwej jakościowo przestrzeni dla procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • pogłębią wiedzę w zakresie diagnozowania możliwości i potrzeb psychofizycznych uczniów w przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych
  • wskażą symptomy specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów na swoich zajęciach dydaktyczno-wychowawczych
  • przygotują się do realizacji zajęć przedmiotowych oraz działań dydaktyczno-wychowawczych uwzględniających zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów
  • udoskonalą umiejętność wdrażania wsparcia, o należytej dostępności i jakości, które będzie udzielane dzieciom i uczniom w przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content