Temat szkolenia

Organizacja roku szkolnego 2024/2025 – jak przygotować ją zgodnie z prawem?

Najbliższe terminy

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

6 dydaktycznych

Cena

329

Szkolenie z oferty numer: 177
Organizacja roku szkolnego 2024/2025 – jak przygotować ją zgodnie z prawem?

Adresaci

  • Kadra kierownicza szkół/placówek
  • Organy prowadzące szkoły/placówki (pracownicy wydziałów, referatów oświaty w gminach i powiatach)

Zakres treści

1. Zadania, uprawnienia i obowiązki – Organu Prowadzącego, Organu Nadzoru Pedagogicznego (KO) oraz Dyrektora Placówki:
a) wzajemne relacje, podstawowe kompetencje i odpowiedzialność przy organizacji nowego roku szkolnego,
b) procedury tworzenia arkusza organizacji,
c) opiniowanie i zatwierdzanie.
2. Zmiany w prawie pracy – Karta Nauczyciela, Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych:
a) zatrudnianie nauczycieli,
b) zmiany w stosunku pracy:
• przeniesienie służbowe nauczyciela,
• zmiana warunków zatrudnienia– ograniczenie wymiaru zatrudnienia,
• porozumienie zmieniające a wypowiedzenie zmieniające,
• uzupełnianie etatu w innej szkole – zadania organu prowadzącego i dyrektora szkoły,
• stan nieczynny i uprawnienia przysługujące pracownikowi,
c) korzystanie z uprawnień rodzicielskich a zatrudnienie:
• obniżenie wymiaru zatrudnienia a urlop wychowawczy – zmiany w prawie pracy,
• ochrona prawna przed rozwiązaniem stosunku pracy w przypadku korzystania z uprawnień – zmiany w Karcie Nauczyciela,
d) urlop wypoczynkowy i urlop uzupełniający oraz jego znaczenie w zatrudnieniu,
e) zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia – wymogi formalno–prawne,
f) status prawny osób zajmujących stanowiska kierownicze,
g) rozwiązanie umowy o pracę:
• oświadczenie woli pracownika lub pracodawcy,
• przyczyny rozwiązywania umów o pracę,
• kryteria pracodawcy,
• odprawy przysługujące pracownikom,
h) status pracowników samorządowych – urzędnicy, personel pomocniczy, pracownicy obsługi,
i) zmiany w prowadzeniu dokumentacji osobowej pracowników.
3. Awans zawodowy a nawiązanie stosunku pracy i przebieg zatrudnienia:
a) nauczyciel początkujący (czas zatrudnienia i ocena),
b) zmiany w przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego,
c) nowe zasady dokonywania oceny pracy w ścieżce awansu zawodowego, awans zawodowy
a zmiana miejsca zatrudnienia – regulacje prawne.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • znają aktualne przepisy w zakresie przygotowania arkusza organizacji nowego roku szkolnego
  • znają zadania dyrektora szkoły/placówki w zakresie właściwego, zgodnego z przepisami przygotowania arkusza organizacji pracy szkoły
  • potrafią prawidłowo przygotować arkusz organizacji i zarządzać zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
  • mają świadomość zależności między zaplanowanymi działaniami a ich finansowaniem.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Organizacja roku szkolnego 2024/2025 – jak przygotować ją zgodnie z prawem?
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content