logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Wybrane kursy doskonalące i szkolenia rad pedagogicznych wpisujące się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 oraz zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty

Kursy doskonalące

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych
 6. Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu osób lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
 7. Uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia
 8. Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych

Szkolenia rad pedagogicznych

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  • Monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych/ponadpodstawowych (nr 10)
  • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej/ponadpodstawowej (nr 21)
  • Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej (nr 23)
  • Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność ucznia za własną naukę? (nr 25)
  • Kreatywność. Jak wyzwalać kreatywność i myślenie innowacyjne? (nr 40)
  • Rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości uczniów (nr 41)
  • Rozwijanie kreatywności uczniów w aspekcie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego (nr 42)
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych
  • Organizacja kształcenia dorosłych w formach pozaszkolnych (nr 9)
  • Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych (nr 22)
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
  • Indywidualizacja procesu kształcenia – praca z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w uczeniu się (nr 34)
  • Jak pomóc uczniowi w skutecznym i efektywnym uczeniu się? (nr 35)
  • Wsparcie uczniów z obniżonymi możliwościami poznawczymi. Wykorzystanie obszarów alternatywnych (nr 45)
  • Dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia – organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej (nr 52)
  • Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w szkole/placówce (nr 59)
  • Zadania i rola nauczycieli/wychowawców w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (nr 61)
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  • Zdalna szkoła, zdalne lekcje – jak efektywnie organizować proces kształcenia zdalnego? (nr 2)
  • Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego (nr 63)
  • Obsługa narzędzi i platform online do prowadzenia zajęć zdalnych (nr 64)
  • Jak skutecznie prowadzić zajęcia online? - wykorzystanie platformy Google Classroom i Hangouts Meet w komunikacji z uczniami i nauczycielami (nr 65)
  • Dysk Google w pracy zdalnej nauczyciela (nr 66)
  • Tworzenie i prowadzenie kursów zdalnych na platformie Moodle (nr 67)
  • Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych (nr 68)
  • Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu zdalnym (nr 70)
  • Microsoft Teams w praktyce - organizacja procesów edukacyjnych (nr 71)
  • Bezpłatny Office 365 dla szkoły - w rękach nauczyciela (nr 72)
  • Narzędzia Microsoft Office 365 - praca zdalna (nr 73)
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych
  • Wychowanie do wartości – kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych (nr 11)
  • O potrzebie wychowania do wartości (nr 76)
  • Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych w procesie nauczania i wychowania (nr 77)
  • Wychowanie i profilaktyka w szkole, czyli sposoby realizacji zadań wychowawczych szkoły tradycyjnie i na odległość (nr 78)
  • Skuteczne metody wychowawcze (nr 79)
  • Jak uczyć solidarności społecznej – pomysły nie tylko na lekcje (nr 80)
  • Projektowanie pracy wychowawczej z uczniami o zachowaniach trudnych wychowawczo i destrukcyjnych (nr 86)
  • Praca wychowawcza z dziećmi przeżywającymi trudności wieku dorastania (problem z samooceną i poczuciem własnej wartości, depresja młodzieńcza, używki) (nr 94)
 6. Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu osób lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
  • Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej, czyli indywidualizacja kształcenia i dostosowanie wymagań edukacyjnych w realiach szkolnych (nr 53)
  • Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów prawa (nr 58)
 7. Uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia
  • Indywidualizacja procesu kształcenia – praca z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w uczeniu się (nr 34)
  • Dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia – organizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej (nr 52)
  • Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w szkole/placówce (nr 59)
 8. Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych
  • Kształcenie kompetencji kluczowych określonych w podstawie programowej (nr 18)
  • Kształcenie kompetencji kluczowych w różnych sytuacjach edukacyjnych (nr 19)
  • Planowanie i realizacja lekcji z uwzględnieniem kształtowania kompetencji kluczowych (nr 20)
  • Efektywne uczenie w praktyce – jak nauczyć uczniów uczenia się? (nr 27)
  • Jak pomóc uczniowi w skutecznym i efektywnym uczeniu się (nr 35)
  • Rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości uczniów (nr 41)
  • Kreatywność. Jak wyzwalać kreatywność i myślenie innowacyjne? (nr 40)
  • Rozwijanie kreatywności uczniów w aspekcie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego (nr 42)
  • Kompetencje emocjonalne w praktyce dydaktyczno-wychowawczej (nr 43)
  • Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność ucznia za własną naukę? (nr 25)
  • Wychowanie do wartości – kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych (nr 11)
  • Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego (nr 63)
  • Kształtowanie kompetencji społecznych w zakresie rozwiązywania konfliktów i budowania relacji (nr 106)