Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w II półroczu 2023 roku

Informacje

Start

29.06.2023 (czw.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej realizowana jest w oparciu o regulacje kodeksu postępowania administracyjnego. Celem szkolenia jest również kompleksowe omówienie konstrukcji zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz bieżących problemów związanych z jego realizacją, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa NSA i WSA oraz stanowisk prezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa.

W II (sierpniowym) terminie 2023 r. składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej następuje wprowadzenie dodatkowego limitu zwrotu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji świń, owiec, kóz i koni uzupełniającego limit na 1 ha użytków rolnych oraz limit zużycia oleju napędowego wykorzystywanego w chowie i hodowli krów. Następuje także zmiana wysokości stawki podatku akcyzowego oraz dodatkowa pomoc do ilości zakupionego oleju napędowego w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca.

Będzie występować także możliwość otrzymania dodatkowej pomocy w wysokości 0.54 zł. na 1 litr zakupione oleju (jednak wymaga to zgody Komisji Europejskiej).

Na szkoleniu zostaną omówione zmiany, jakie niesie najnowsza nowelizacja  ustawy z dnia 9 maja 2023 roku w zakresie wprowadzenia mechanizmów zwrotu podatku akcyzowego dla producentów świń, owiec, kóz i koni, w tym odpowiedzi na podstawowe pytania:

a) jaka jest treść nowelizacji i czego ona dotyczy;

b) na czym polegać będzie zwiększenie limitu na świnie, owce, kozy i konie;

c) co to oznacza, że wniosek o zwrot akcyzy na świnie będzie można złożyć dopiero od 1 sierpnia 2023 r.;

d) jakie dokumenty producent rolny będzie składał do wniosku;

e) jaki wniosek będzie publikowany w BIP ministerstwa rolnictwa

f) czy jeden rolnik będzie mógł otrzymać wszystkie ustawowe limity.

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów gmin i urzędów miast, którym powierzono obowiązki w zakresie orzecznictwa związanego ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego oraz osoby zainteresowane przedmiotowym tematem.

Program szkolenia

1. Zakres podmiotowy stosowania ustawy.
2. Zakres przedmiotowy stosowania ustawy.
3. Stawka zwrotu w 2023 roku – podstawa prawna. Stawka podstawowa (1.20 zł.) i nowa stawka (1.46 zł.).
4. Dodatkowa pomoc finansowa dla producenta rolnego – 0.54 zł. / 1 litr oleju napędowego zakupionego w okresie 1 lutego 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 r.
5. Olej napędowy, czyli jaki olej.
6. DJP, czyli duże jednostki przeliczeniowe.
7. Wprowadzenie limitu zużywanego oleju napędowego w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni w II terminie 2023 r. Zasady obliczania limitu kwoty zwrotu podatku akcyzowego w odniesieniu do producentów świń oraz producentów owiec, kóz i koni. Oświadczenia o średniej rocznej liczbie świń lub średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec i kóz będących w posiadaniu producenta rolnego uzyskane z ARiMR. Oświadczenie składane pod odpowiedzialnością karną o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni.
8. Możliwość ubieganie się przez producentów rolnych o zwrot podatku w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni w II terminie składania wniosków o zwrot podatku na podstawie faktur VAT albo ich kopii wystawionych od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r.
9. Podstawowe dokumenty do zwrotu podatku akcyzowego: faktura VAT z NIP, faktura bez NIP, paragon z NIP.
10. Zasady ustalania kwoty zwrotu podatku akcyzowego – dwa miejsca po przecinku.
11. Uprawnienia Ministra Rolnictwa w zakresie monitorowania zwrotu podatku akcyzowego.
12. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego; braki formalne, walidacja stwierdzonych nieprawidłowości; zakres stosowania przepisów KPA.
13. Nowe elementy wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – wniosek publikowany tylko na BIP ministerstwa rolnictwa.
14. Postępowanie dowodowe.
15. Limit zwrotu w 2023 roku :
a) postępowanie w zakresie zwrotu w I półroczu 2023 r. , w tym:
b) załączniki do wniosku „lutowego”,
c) analiza faktur i innych dokumentów dot. zwrotu w I półroczu 2023 r.
d) analiza faktur, w tym analiza faktu dot. innych osób, adnotacje urzędowe na fakturach;
e) terminy administracyjne w I półroczu 2023 roku: przyjmowania wniosków z załącznikami, postępowanie dowodowe, zasada ostatniego słowa przed wydaniem decyzji, czas wydawania decyzji oraz wypłacania orzeczonej kwoty zwrotu;
f) elementy składowe decyzji limitowej.
g) odpowiednie stosowanie przepisów KPA
16. Zbycie i inne zmiany w stanie posiadania gruntów.
17. Czy istnieje sukcesja prawa do kwoty zwrotu podatku akcyzowego.
18. Prawna możliwość zmiany limitu.
19. Metryka sprawy administracyjnej w zakresie zwrotu akcyzy rolnej oraz metryka sprawy administracyjnej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego.
20. Odpowiedzialność karna i karna skarbowa. Postępowanie w sprawie zwrotu kwoty nadpłaconej oraz kwoty pobranej nienależnie, prowadzenie postępowania egzekucyjnego w tym zakresie.
21. Wątpliwości w stosowaniu obowiązujących przepisów.

Osoba prowadząca kurs

prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content