Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Standardy funkcjonowania opieki dzieci do lat 3 obowiązujące od 4 listopada 2023r. Uporządkowanie zadań i dokumentacji żłobków i klubów dziecięcych.

Informacje

Start

13.11.2023 (pon.), 10:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

W związku ze zmianami wprowadzonymi w pragmatyce  funkcjonowania form opieki nad dziećmi  w wieku do lat trzech tematyka szkolenia obejmuje aktualizację  i możliwość uporządkowania zadań i najważniejszych dokumentów: dyrektora żłobka, kierownika klubu dziecięcego oraz pracowników.

W trakcie szkolenia zostaną omówione wymagane przepisami prawa standardy funkcjonowania instytucjonalnych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  najważniejsze dokumenty obowiązujące dyrektora żłobka/kierownika klubu dziecięcego  i pracowników, przykłady dobrych praktyk oraz  przykłady  dokumentacji kancelaryjnej i  dokumentowanie pracy organów żłobka.

Część teoretyczna wzbogacona zostanie praktycznymi przykładami wymaganych wzorów dokumentów obowiązujących w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,w tym: dokumentacji pracowniczej, dokumentacji sanitarnej, dokumentacji wynikającej z zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników, zakresu  wystandaryzowanych zadań pracowników  w żłobku /klubie dziecięcym, niezbędnej dokumentacji organizacyjnej, sprawozdawczej,  form nadzoru zewnętrznego i i kontroli dyrektora jako przełożonego wszystkich pracowników.

Adresaci szkolenia

Organy prowadzące samorządowe i niepubliczne formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dyrektorzy żłobków, kierownicy klubów dziecięcych, opiekunki, opiekunowie dziecięcy, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia

1. Formalno-prawna dokumentacja funkcjonowania żłobka/klubu dziecięcego: statut i regulamin organizacyjny jako nadrzędne dokumenty regulujące funkcjonowanie żłobka/ klubu dziecięcego. Zakres wymaganych od 4 listopada standardów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
a) wymóg aktualizacji/ nowelizacji ww. dokumentów w związku ze zmianami prawnymi, w tym z wprowadzonymi rozporządzeniem standardami opieki w żłobkach i klubach dziecięcych
b) dostosowanie dokumentacji nadzorczej organu prowadzącego i rejestrowego -uchwał/decyzji do zmian prawnych wdrożonych od 1 stycznia 2022 roku
c) czas pracy żłobka/klubu dziecięcego, a przepisy prawa;
d) zakres zadań dyrektora jako kierownika i bezpośredniego przełożonego wszystkich pracowników-i uwarunkowania samodzielności dyrektora żłobka/ kierownika klubu dziecięcego w podejmowaniu wiążących decyzji kadrowych, organizacji pracy, decyzji administracyjnych.
e) regulamin organizacji żłobka/klubu dziecięcego- istota i zasady bieżącej aktualizacji dokumentu;
f) system upowszechniania dokumentacji żłobka/klubu dziecięcego z obowiązkiem przestrzegania RODO;
g) przykład umowy na świadczenie usług opiekuńczych- zakres, aktualizacja, częstotliwość, tryb egzekucyjny.
2. Dokumentacja organizacyjna, wewnętrzna i nadzorcza dyrektora/kierownika żłobka/klubu dziecięcego stosownie do zakresu instrukcji kancelaryjnej i standardów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Standardy dotyczące bezpieczeństwa dzieci
a) zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w podstawowej dokumentacji organizacyjnej dyrektora/kierownika;
b) obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna dyrektora/ kierownika w zakresie kompetencji, umów, operowania i przekazywania danych w systemie operacyjnym;
c) możliwość utworzenia i funkcjonowania organu wspomagającego – rady rodziców: istota, zakres kompetencji, szanse i zagrożenia:
d) elektroniczne kontro organizacji jako wymóg/usprawnienie przepływu danych pomiędzy dyrektorem/ właścicielem żłobka/ klubu dziecięcego, a organem prowadzącym/ dotującym;
e) dokumentacja pracownicza dyrektora/ kierownika jako osoby wykonującej czynności kierownika zakładu pracy i przełożonego wszystkich pracowników ( zróżnicowanie zadań w samorządowych i prywatnych formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3);
f) ewidencjonowanie czasu pracy i ocena pracownicza w zadaniach przełożonego służbowego
g) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka- zasady i formy pisemnego planowania zadań przez opiekunów- stanowiska prawne; przykłady;
h) system motywowania i nagradzania pracowników podstawową formą rozwoju żłobka/ klubu dziecięcego oraz istotną informacją zewnętrzną dla rodziców i środowiska.
3. Najważniejsze dokumenty w żłobku/klubie dziecięcym uwzględniające przestrzeganie norm i przepisów regulujących opiekę nad małym dzieckiem, w tym uwzględnienie wymaganych -obowiązujących standardów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Standardy dotyczące organizacji pracy, rozwoju i bezpieczeństwa odpowiednio personelu zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym lub dziennego opiekuna, jeżeli nie zostały określone w regulaminie lub statucie instytucji opieki
a) roczny plan pracy żłobka/klubu dziecięcego;
b) planowanie miesięczne – analiza, efekty partycypacji pracowników w opiece i rozwoju małego dziecka;
c) obserwacja podstawową formą i metodą kreowania opieki i oddziaływania na rozwój dziecka;
d) komunikacja wewnętrzna w żłobku/ klubie dziecięcym- umiejętność pracy zespołowej;
e) bieżąca forma współdziałania z rodzicami /prawnymi opiekunami dziecka- zakres, współdziałanie, skuteczność;
f) upowszechnianie działalności form opieki w mediach społecznościowych, a ochrona praw dziecka;
g) udział rodziców/prawnych opiekunów w bieżącej obserwacji rozwoju dzieci w żłobku/klubie – sposoby, formy/ metody- różnorodność form wymiany doświadczeń;
h) współdziałanie z placówkami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- wdrażanie dobrych praktyk, umiejętność dzielenia się sukcesami, działaniami innowacyjnymi;
i) umiejętność ustawicznego samodoskonalenia gwarancją rozwoju kadry i żłobka/klubu dziecięcego- przykłady, dostępne źródła informacji.
4. Standardy dotyczące monitoringu i ewaluacji podejmowanych działań.
5. Moderowana dyskusja.

Osoba prowadząca kurs

edukator, ekspert i trener – praktyk w realizacji prowadzenia i kierowania oświatą oraz  zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz  na stanowisku doradcy prezydenta i  naczelnika wydziału edukacji. Autorka lub współautorka centralnych (ministerialnych) programów dot. zarządzania oświatą. Ekspert i trener (od 2012 roku) w realizacji projektu EFS: „ Zarządzanie oświatą w samorządach”- Etap I, II oraz „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie lokalnym ukierunkowanym na rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli”  (2016-2020). Certyfikowany ekspert i ewaluator. Współpracuje z uczelniami wyższymi, gminami, szkołami, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania szkołą, placówką oświatową oraz audytu i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content