Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

ZMIANY SPRAWOZDAWCZOŚCI BUŻETOWEJ 2023

Informacje

Start

04.04.2023 (wt.), 10:00

Lokalizacja

Radom, ul. Narutowicza 9

Liczba godzin

6

Cena

450 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zasad sporządzania sprawozdań budżetowych typu „RB” określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej z uwzględnieniem zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z 26 stycznia 2023 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2023 pozycja 193).

Na szkoleniu omówione zostaną obowiązujące w roku 2023 zasady wyceny aktywów i pasywów oraz zasady rachunkowości i zasady budżetowe wpływające na rzetelność (zgodność ze stanem faktycznym) danych budżetowych wykazywanych w sprawozdaniach typu „RB”, a także omówiona zostanie specyfika sprawozdań typu „RB” w zakresie operacji finansowych wynikająca z rozporządzenia MFFIPR z 17 grudnia 2020 w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, gmin, powiatów, województw, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów pracy, ministerstw i urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej, inspekcji i inspektoratów, sądów i prokuratury, krajowej administracji skarbowej, wojska i służb mundurowych, dysponentów państwowych funduszy celowych i rachunków dochodów własnych oraz centrów usług wspólnych, a także organów kontroli państwowej.

Program szkolenia

1. Cel i charakterystyka zmian rozporządzenia Ministra Finansów z 26 stycznia 2023 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2023 pozycja 193) – rodzaje i typy sprawozdań budżetowych, nowe druki sprawozdawcze, wykaz terminów sprawozdawczych, identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON na sprawozdaniu typu „RB” a zastosowanie numeru NIP na dokumentach źródłowych.
2. Plany kasowe a plany memoriałowe na rok 2023 – sprawozdania typu „RB” w ujęciu kasowym i zasady dotyczące układu memoriałowego oraz ich powiązanie z notą budżetową i drukiem PF-OSPR oraz drukiem PFC wynikające z ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
3. Nowe sprawozdanie RB-28UE KPO, nowy wzór RB-28PROGRAMY i RB-28NW PROGRAMY, nowy wzór RB-NDS, nowy wzór RB-40.
4. Zmiana instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa, budżetu środków europejskich, budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
5. Zakres zastosowania nowych przepisów do sprawozdań za IV kwartał i za rok 2022 oraz za okresy rozpoczynające się od dnia 1 stycznia 2023.
6. Zasady prezentacji dochodów i wydatków budżetowych (aktywów pieniężnych) w poszczególnych rodzajach sprawozdań typu „RB” – zasada kasowa, podatek VAT, problemy w zakresie wykazywania dochodów budżetowych w kwotach netto i wydatków budżetowych w kwotach bez podlegającego odliczeniu podatku VAT, zwroty i refundacje wydatków, wydatki bieżące a wydatki majątkowe, problem szczególny dot. środków pieniężnych w drodze.
7. Zasady prezentacji należności i zobowiązań budżetowych oraz zaangażowania w poszczególnych rodzajach sprawozdań typu „RB” – pojęcie wartości nominalnej należności i zobowiązania, zaangażowanie a zobowiązanie.
8. Zasady prezentacji przychodów i kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych w poszczególnych rodzajach sprawozdań typu „RB” – konto 840 i konto 640 oraz ich związek z danymi prezentowanymi w sprawozdawczości.
9. GUS jako nowa jednostka bezpośrednio otrzymująca sprawozdanie roczne RB-27ZZ, RB-27S, RB-28S, RB-50, RB-30S, RB-Z-PPP – problem wiarygodności sprawozdań wysyłanych przez Skarbników do wiadomości GUS, w których prezentowane dane są zaniżane o VAT.
10. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego: RB-27S, RB-27ZZ, RB-28S, RB-50, RB-30S, RB-34S, RB-28NWS, RB-PDP, RB-NDS, RB-ST.
11. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania sprawozdań zakresie budżetu państwa: RB-23, RB-27, RB-28, RB-28 PROGRAMY, RB-28 PROGRAMY WPR, RB-28NW, RB-28NW PROGRAMY, RB-70, RB-33, RB-35, RB-40.
12. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe a zasady sporządzania sprawozdań w zakresie budżetu środków europejskich: RB-27UE, RB-28UE, RB-28UE WPR, RB-28UE KPO.
13. Specyfika sprawozdań typu „RB” w zakresie operacji finansowych – zasady wyceny aktywów i pasywów dla sprawozdań: RB-Z, RB-UZ, RB-N oraz RB-ZN.
14. Układ przedmiotowy i układ podmiotowy sprawozdań RB-Z i RB-N.
15. Należności oraz wybrane aktywa finansowe w Rb-N, należności wymagalnie i niewymagalne oraz dane dodatkowe – nowe regulacje dot. ujmowania należności z podatkiem VAT.
16. Zadania zlecone w sprawozdaniu o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych w Rb-ZN, dane części A i B sprawozdania.
17. Analiza zgodności danych pomiędzy poszczególnymi rodzajami sprawozdań typu „RB” – problem odmiennych instrukcji, zasad i interpretacji dotyczących jednostek państwowych i jednostek samorządowych.
18. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content