Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Zbywanie lokali mieszkalnych z publicznego zasobu nieruchomości w świetle najnowszego orzecznictwa oraz poglądów organów kontroli

Informacje

Start

15.12.2022 (czw.), 10:00

Potwierdzone

Lokalizacja

Online

Liczba godzin

6

Cena

320 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie najbardziej aktualnej obecnie problematyki zbywania lokali z publicznego zasobu nieruchomości, poprzez wyodrębnienie praktycznych aspektów, jakie wiążą się z rozpatrywaniem wniosków o zbycie, przygotowaniem, oraz prowadzeniem procedur zbywczych w tym zakresie. W ramach szkolenia w sposób szczegółowy zostaną przedstawione aktualne rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów, stanowiska organów kontroli i orzeczenia sądów administracyjnych, NSA i SN w sprawach związanych z kształtowaniem zasad zbywania lokali oraz samą procedurą sprzedaży lokalu. W ramach szkolenia zostanie przedstawione stanowisko oraz wytyczne Najwyższej Izby Kontroli zawarte w wynikach kontroli przeprowadzonych w 2020 i 2021 roku, a dotyczących zbywania lokali (LBY.430.006.2020) i gospodarowania nieruchomościami w ramach zasobów publicznych (LSZ.430.004.2020).

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników samorządu i organów Skarbu Państwa zajmujących się zbywaniem nieruchomości z publicznego zasobu, szczególnie pracowników rozpoczynających pracę lub chcących usystematyzować swoją wiedzę na ten temat.

Program szkolenia


 1. Komunalny zasób mieszkaniowy oraz komunalny lokal mieszkalny jako przedmiot zbycia. Lokal komunalny, lokal socjalny, pomieszczenie tymczasowe – omówienie problematyki z uwzględnieniem przepisów ustawy o własności lokali oraz ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego.

 2. Zasady zbywania lokali w uchwale lub zarządzeniu właściwego organu w świetle najnowszego orzecznictwa WSA i NSA.

  1. Problematyka ustalania dodatkowych warunków sprzedaży lokalu

  2. Pierwszeństwo najemcy a zakres dopuszczalnych postanowień regulujących dostęp do nabycia lokalu. 3. Problematyka ustalania przez organ wykonawczy zasad lub regulaminów zbywania lokali oraz zasad rozliczania z nabywcą wyceny lub innych kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży – przegląd najnowszego orzecznictwa oraz wniosków pokontrolnych NIK.

 4. Gminne dokumenty planistyczne obejmujące zbywanie lokali w świetle informacji pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli. W jaki sposób zbywanie lokali ma być uwzględnione w gminnym planie gospodarowania zasobem oraz wieloletnim programie gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym?

 5. Spółka gminna jako właściciel lokalu i podmiot obsługujący sprzedaż lokalu mieszkalnego – odrębności i szczególne regulacje w świetle informacji pokontrolnych NIK.

 6. Pierwszeństwo do nabycia lokalu.

  1. Prawo pierwszeństwa najemcy a pozostałe przypadki pierwszeństwa z art. 34 u.g.n. – czy możliwa jest kolizja pierwszeństwa do zakupu lokalu?

  2. Warunki formalne skutecznej realizacji pierwszeństwa przez najemcę lokalu. Jak kwalifikować wnioski złożone po terminie wyznaczonym w zawiadomieniu organu?

  3. Wykaz nieruchomości przy sprzedaży lokalu na wniosek jego najemcy – odrębności i szczególne regulacje w kontekście prawa pierwszeństwa najemcy na czas nieoznaczony. 7. Prawne aspekty ustalania statusu najemcy po stronie osoby wnioskującej o zbycie lokalu.

 8. Wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym najemcy, zasady najmu lokalu przez małżonków oraz rozwiązanie małżeństwa i jego wpływ na prawo najmu lokalu – omówienie instytucji.

 9. Przygotowanie wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży oraz publikowanie informacji o wywieszeniu wykazu.

 10. Aktualność operatu szacunkowego w procedurze zbywania lokalu. Kiedy należy zlecić sporządzenie wyceny oraz w którym momencie wycenę należy zaktualizować lub ponowić.

Osoba prowadząca kurs

Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content