Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Zamknięcie roku 2022 i otwarcie roku 2023 – rozliczanie opłat za pobyt i wyżywienie w szkołach, przedszkolach, żłobkach na dzień 31 grudnia 2022r.

Informacje

Start

16.02.2023 (czw.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zamknięcia roku 2022 i otwarcia roku 2023, zasad rozliczania opłat za wyżywienie dziecka w szkołach, przedszkolach, żłobkach, klubach dziecięcych, zarówno w przypadku gdy posiłki przygotowuje własna kuchnia jak i firma cateringowa, a także zasad rozliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu i żłobku, klubie dziecięcym, z uwzględnieniem dofinansowania obniżenia opłaty za przez ZUS lub Fundusz Pracy.

Na szkoleniu omówione zostanie ponadto praktyczne zastosowanie przepisów art. 60-67 ustawy o finansach publicznych do opłat za pobyt i wyżywienie w szkołach, przedszkolach, żłobkach, klubach dziecięcych oraz ich prawidłowe ujęcie w księgowości i sprawozdawczości budżetowej jednostki budżetowej.

Wyroki sądów i przepisy ustawy o finansach publicznych wyraźnie dziś wskazują, że opodatkowanie VAT opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w szkole, przedszkolu, żłobku było błędne. Nie mogło być dokumentowane fakturami VAT, gdyż opłaty te stanowią należności publicznoprawne niepodatkowe, do których stosuje się postępowanie egzekucyjne w administracji i przepisy działu III ustawy Ordynacja podatkowa. Przepisy te mają również zastosowanie do rozliczania nadpłat rodziców i opiekunów oraz do dofinansowania obniżenia opłaty przez ZUS lub Fundusz Pracy. Rodzice nie mogą zatem rozliczać się za wyżywienie bezpośrednio z firmą cateringową.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla dyrekcji oraz głównych księgowych i księgowych szkół, przedszkoli, żłobków, kierowników i służb finansowo-księgowych zespołów wspólnej obsługi administracyjno-finansowej oświaty prowadzonej w SCUW oraz gmin, powiatów, województw

Program szkolenia


 1. Specyfika systemu budżetowego, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej szkół, przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych jako jednostek budżetowych, w tym jednostek oświaty dysponujących rachunkiem dochodów własnych oświaty (RDWO) – przygotowanie do zamknięcia roku 2022.

 2. Nadrzędna zasady rachunkowości i zasady wyceny obowiązujące na 31.12.2022 w jednostkach budżetowych.

 3. Opłaty za korzystanie z posiłku w szkole w świetle obowiązującego od 1 września 2022 art. 106a ustawy z 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe i obowiązującego od 1 września 2017 roku art. 106.

 4. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach w świetle obowiązującego od 1 stycznia 2018 roku art. 52 ustęp 15 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

 5. Opłaty za pobyt (z uwzględnieniem opłaty dodatkowej) i opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym w świetle ustawy z 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 6. Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym w świetle przepisów ustawy z dnia 17 listopada 2021 roku o rodzinnym kapitale opiekuńczym

 7. „Wsad do garnka/kotła” – co wlicza się, a czego nie wlicza się do opłat za korzystanie z posiłku oraz wyjaśnienie dlaczego opłaty za pobyt i wyżywienie nie mogą być rozliczane na wyodrębnionym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych oświaty (RDWO) oraz dlaczego żłobki nie mogą mieć takiego rachunku.

 8. Rozliczanie wyżywienia w ramach praktycznej nauki zawodu na RDWO – prawidłowe zastosowanie art. 223 ustawy o finansach publicznych, sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków RDWO, wykonywanie dochodów i wydatków oraz specyfika sprawozdania RB-34S

 9. Opłaty za korzystanie z posiłku w szkole, przedszkolu, żłobu, w klubie dziecięcym oraz opłaty za pobyt w przedszkolu, żłobku, klubie dziecięcym a podatek VAT – typowe nieprawidłowości związane z opodatkowaniem VAT opłat za pobyt i wyżywienie dziecka.

 10. Problem szczególny dot. korzystania z posiłków przez nauczycieli, opiekunów, pracowników administracyjnych w świetle interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 10 czerwca 2020 roku i wyroków sądów – wyjaśnienie czy VAT niepodlegający, czy zwolniony, czy VAT 8%.

 11. Opłaty za pobyt i wyżywienie jako należności publicznoprawne niepodatkowe o których mowa w art. 60-67 ustawy o finansach publicznych i występujące od 1 stycznia 2010 roku zaniedbania w stosowaniu przepisów ustawy o finansach publicznych, w tym w zakresie rozliczania należności, wpłat i nadpłat.

 12. Zakres zastosowania przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisów działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa do opłat za pobyt i wyżywienie – decyzje a przypisy należności, płatności z „góry” czy „z dołu”, odsetki, rozliczanie wpłat, umorzenie należności, wpłaty przez osoby „trzecie” takie jak ZUS czy Fundusz Pracy, nadpłaty i ich rozliczanie, itd..

 13. Zakres zastosowania art. 62b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa do dofinansowania obniżenia opłaty dla rodzica lub opiekuna przez ZUS lub Fundusz Pracy.

 14. Zmiany klasyfikacji budżetowej z lipca 2022 i wsteczny termin wejścia niektórych zmian oraz ich zastosowanie w szkołach, przedszkolach, żłobkach i klubach dziecięcych, w tym w zakresie dofinansowania obniżenia opłaty i zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie.

 15. Ustalenie stanu rozrachunków za pobyt i wyżywienie na dzień 31.12.2022 – inwentaryzacja rozrachunków i jej rozliczenie.

 16. Ujęcie opłat za pobyt i za korzystanie z posiłku w sprawozdaniu RB-27S i w sprawozdaniu RB-N oraz ujęcie wydatków związanych z przygotowaniem posiłku i miejsca do jego spożywania w sprawozdaniu RB-28S z uwzględnieniem rozrachunków z firmą cateringową wg. stanu na 31.12.2022.

 17. Wyjaśnienie dlaczego rozliczanie się rodziców lub opiekunów bezpośrednio z firmą cateringową lub ujmowanie wpłat na zmniejszenie wydatków/kosztów jest nieprawidłowością i stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych – problem zwrotów, refundacji wydatków w szkołach, przedszkolach, żłobkach i klubach dziecięcych.

 18. Otwarcie roku 2023 i polityka rachunkowości szkoły, przedszkola, żłobka, klubu dziecięcego uwzględniająca aktualne przepisy.

 19. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content